Show Menu
Cheatography

cz psychology basics Cheat Sheet (DRAFT) by

psychology basics review

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Psycho­logické přístupy

Nativismus
Descartes
člověk je už s nějakým pochopením reality narozený
Empirismus
John Locke
člověk se narodí jako tabula rasa, vědomosti získává pomocí zkušeností a interakcí
Strukt­ura­lismus
Edward B. Titchener
analýza vjemů
Funkci­ona­lismus
William James
zkoumání adaptace organismu v prostředí a fungování v něm
Behavi­orismus
John B. Watson
zkoumání chování a jak ho utváří podmiň­ování a prostředí
Gestal­tismus
Max Werthe­imer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler
zkoumání vnímání (percepce)
Psycho­analýza
Sigmund Freud
zabývá se hlavně nevědomím
Biologický přístup
 
zkoumání člověka z biologické stránky (mozek, hormony, těhote­nství)
Kognitivní přístup
 
zabývá se duševními procesy
Subjek­tiv­istický přístup
 
zkoumá, jak člověk vše vnímá, ne jak je dění objektivně vnímáno

Vývojová stádia - Sigmund Freud

Orální
0 - 1 rok
Anální
1 - 3 roky
Falické
3, 4 - 6, 7 let
Latentní
6, 7 - 12 let
Genitální
12 - 15, 16 let

Vývojová stádia - Erik Erikson

Důvěra x nedůvěra
naděje
1. rok
Autonomie x stud
vůle
2. rok
Iniciativa x vina
účelnost
3. - 5. rok
Snaživost x méněce­nnost
kompetence
6. rok
Identita x zmatení rolí
věrnost
adoles­cence
Intimita x izolace
láska
raná dospělost
Genera­tivita x stagnace
pečování
dospělost
Integrita x zoufalství
moudrost
stáří

Experi­menty

Little Albert
John B. Watson
Panenka Bobo
Albert Bandura
Stanford prison experiment
Philip Zimbardo
Robbers cave
Muzafer Sherif
Test konformity
Solomon E. Asch
Test posluš­nosti
Stanley Milgram
Learned helple­ssness
Martin Seligman
Experiment s makaky
Harry Harlow

Marcia model

Difúzní identita
žádné krize, člověku záleží na názorech druhých
Náhradní identita
člověk je ovlivněn autori­tami, nesnaží se nic ověřovat
Status moratoria
úzkosti, člověk zkouší nové věci a role
Dosažená identita
žádná krize, člověk nabyde sebevědomí a je blíže ke svému "­pravému já"
 

Osobnosti

Hippok­rates
400 př.n.l.
 
kříž osobnosti, první koncepce temper­amentu
Aristo­teles
300 př.n.l.
 
dílo "O duši", duše se nachází v srdci a má tři části, první koncept tabula rasa
René Descartes
17. stol.
dualismus
zakladatel filozofie, oproti lidem zvířata nemají duši
John Locke
17. stol.
empirismus
největší zastánce tabula rasa - popírá dědičnost
Immanuel Kant
18. stol.
 
a priori (před) vs a posteriori (po)
Wilhelm Wundt
19./20. stol.
strukt­ura­lismus
zakladatel psycho­logie jako vědy, 1879 první laboratoř v Lipsku, zkoumal pomocí intros­pekce
Edward B. Titchener
19./20. stol.
strukt­ura­lismus
žák Wundta, zavedl termín strukt­ura­lismus, porovnával strukturu myšlení a vědomí
Lightner Witmer
19./20. stol.
klinická psycho­logie
založil obor klinická psycho­logie = dříve kazuis­tická metoda
William James
19./20. stol.
funkci­ona­lismus
zakladatel funkci­ona­lismu, pudy, zábrany, nábože­nství, emoce jsou výsledkem autono­mního vzrušení
John Dewey
19./20. stol.
funkci­ona­lismus
dítě se musí brát jako dítě, ne jako malý dospělák
Edward L. Thorndike
19./20. stol.
funkci­ona­lismus
zoolog, instru­men­tální podmiň­ování = učení pokus a omyl, experiment s kočkou v boxe
Sigmund Freud
19./20. stol.
psycho­analýza
nevědomí, parapraxe, ego, superego, id, libido, pět vývojových stádií (orální, anální, falické, latentní, genitá­lní), oidipův komplex, analýza snů, rozlišení úzkosti a strachu, pudy (hlavně žití a smrti)
Carl G. Jung
19./20. stol.
analytická psycho­logie
přidal do kříže pojmy introverze a extrav­erze, komplexy, kolektivní a osobní nevědomí, archetypy
Alfred Adler
19./20. stol.
indivi­duální psycho­logie
založil indivi­duální psycho­logii, komplex nadřaz­enosti
Karen Horney
19./20. stol.
neopsy­cho­analýza
kulturní psycho­ana­lýza, pohyb k lidem, od lidí a proti lidem, interp­ers­onální teorie
Harry S. Sullivan
19./20. stol.
neopsy­cho­analýza
kulturní psycho­ana­lýza, teorie dobrého a zlého prsu, interp­ers­onální teorie
Erich P. Fromm
20. stol.
humanismus
rozvíjel lásku, proces social­izace a asimilace, neprod­uktivní a produk­tivní charakter, čtyři typy charakteru (tržní, hromadný, kořist­nický, recept­ivní)
Erik Erikson
20. stol.
psycho­analýza
vývoj osobnosti, rozpoznal osm věků
Kurt Lewin
19./20. stol.
sociální psycho­logie
teorie pole, pojem gatekeep
Kurt Goldstein
19./20. stol.
neoges­tal­tismus
díval se na člověkem holist­ickým = celostem pohledem, zabýval se motivací, pojem sebeak­tua­lizace
Kurt Koffka
19./20. stol.
gestal­tismus
jeden ze zaklad­atelů tvarové psycho­logie
Wolfgang Köhler
19./20. stol.
gestal­tismus
jeden ze zaklad­atelů tvarové psycho­logie
Max Werthmeier
19./20. stol.
gestal­tismus
jeden ze zaklad­atelů tvarové psycho­logie
Edmund Husserl
19./20. stol.
fenome­nol­ogický přístup
zakládatel moderní fenome­nol­ogie, zabýval se otázkou, zda existuje jedna objektivní skutečnost (když jsme každý jiný a vnímáme věci jinak)
Viktor E. Frankl
20. stol.
existe­nciální přístup
zakladatel existe­nciální analýzy a logote­rapie, tragická triáda (smrt, vina, utrpení), pojem vůle k životu
Abraham H. Maslow
20. stol.
humani­stická psycho­logie
pyramida potřeb
Carl R. Rogers
20. stol.
humani­stická psycho­logie
PCA terapie
George Kelly
20. stol.
kognitivní psycho­logie
osobní konstrukty
Herbert A. Simon
20. stol.
kognitivní psycho­logie
zabýval se počíta­čovou technikou, šachy
George A. Miller
20./21. stol.
kognitivní psycho­logie
zkoumal paměť, Millerovo číslo 7+/- 2
Noam A. Chomsky
20./21. stol.
kognitivní psycho­logie
Robert J. Sternberg
20./21. stol.
kognitivní psycho­logie
teorie inteli­gence (analy­tická, kreativní, praktická) a lásky (intimita, vášeň, závazek)
Joy P. Guilford
19./20. stol.
 
rysová a faktorová analýza, psycho­metrie, Guilfo­rd-­Zim­merman temper­ament survey
Hans Eysenck
20. stol.
 
rysová a faktorová analýza, zabýval se inteli­gencí
Raymond B. Cattel
20. stol.
 
rysová a faktorová analýza
Albert Bandura
20./21. stol.
sociál­ně-­kog­nitivní psycho­logie
experiment panenka Bobomenty
Martin E. P. Seligman
20./21. stol.
 
PERMA model = pět věcí, které náš život musí splňovat, aby byl dobrý (pozitivní emoce, angažo­vanost, vztahy, smysl života, dosažení výsledku), experiment se psy "­naučená bezmocnost
Stanislav Grof
20./21. stol.
transp­ers­onální psycho­logie
vyvinul holotropní dýchání
Timothy Leary
20. stol.
transp­ers­onální psycho­logie
popula­rizoval LSD
Jan E. Purkyně
18./19. stol.
 
purkyňův efekt
 

Psychické jevy

Psychické stavy
krátko­dobé, dlouhodobé
Psychické vlastnosti
temper­ament, charakter, vlastn­osti, postoje, schopnosti
Psychické procesy
kognice, emoce, motivace

Základní emoce

radost, smutek, zlost, odpor, překva­pení, strach

Efekty

Stroopův efekt
člověk je snadno rozptýlen svými automa­tickými reakcemi a návyky
Fenomén koktejlové párty
selektivní naslou­chání
Efekt Zeigar­nikové
nedoko­nčené úkoly si pamatujeme lépe než ty dokončené
Efekt přihlí­žej­ícího
s větším počtem lidí ubývá potřeba zodpov­ědnosti

Kretsc­hmerova typologie

PYKNIK - střední výška, obtloustlý
CYKLOTIVNÍ - společ­enský, střídání nálad
CYKLOF­RENIE - střídání mánie a deprese
ASKETIK - vysoký hubený
SCHYZO­TIVNÍ - přecit­livělý, uzavřený
SCHYZO­FRENIE - paranoidní
ATLETIK - silný, svalnatý
VISKÓZNÍ - výbušný, proměnlivý v rámci činností
EPILEPSIE - svalový záchvat
(DYSPL­ASTICKÝ TYP - nikam nezapadá)

Sheldonova typologie

Endomorfní
= Pyknik
Mezomorfní
= Atletik
Ektomorfní
= Asketik

Teorie I. P. Pavlova

Typ silný - nevyro­vnaný
= cholerik
Typ silný - vyrovnaný - pohyblivý
= sangvinik
Typ silný - vyrovnaný - inertní
= flegmatik
Typ slabý
= melanc­holik

Mentální retardace

Lehká mentální retardace
IQ 50 - 69
debilita
Středně těžká mentální retardace
IQ 35 - 49
imbecilita
Těžká mentální retardace
IQ 20 - 34
idiocie
Hluboká mentální retardace
IQ pod 20