Show Menu
Cheatography

Exchange Server Cheat Sheet by

Info

Lavet af:
Theo Zano
Patrick
Peter
Noah
Mail Server­/Ex­change Server H2

Permis­sio­ns/­Ret­tig­heder

Full Access
Tillader at åbne mailbox, se, tilføje og fjerne indholdet i mailbox. Tillader at sende meddel­­elser fra mailbox
Send As
Tillader at sende meddel­­elser som om de kom direkte fra mailboxen eller gruppen. Der er ingen indikation på, at meddel­­elsen blev sendt af vedkom­mene.
Send on Behalf
Tillader at sende meddel­­elser fra mailboxen eller gruppen. afsender adressen til disse meddel­­elser viser tydeligt, at meddel­­elsen blev sendt af vedkom­mene.

Forkor­­telser

DNS
Domain Name System
AD
Active Directory
OU
Organi­­za­t­ional Unit
RSAT
Remote Server Admini­­st­r­ation Tools
IMAP
Internet Message Access Protocol
EAC
Exchange Admin Center
EMS
Exchange Management Shell
POP3
Post Office Protocol version 3

Certifikat

Opret et certif­­icate request
- Gå til EAC -> Servers -> Certif­­icates -> New (+)
- Create a request for a certif­­icate from a certif­­icate authority
- Udfyld formen så du får en request fil

Lav certif­­ikatet på ADCS serveren
- Submit base-64 encoded text request så du får et certifikat
- Download certif­­ikatet på Exchange serveren

Impl­­em­entér certif­­ikatet på serveren
- Gå tilbage til EAC -> Servers -> Certif­­icates
- Vælg certif­­ikatet der er pending
- Vælg "­­Co­m­p­le­­te" og udpeg stien hvor certif­­ikatet blev downloaded til

Certi­f­i­katet er blevet implem­­en­teret

IMAP4/POP3

IMAP4 SETUP
- Start IMAP4 Services automatisk
- Konfigurér IMAP4 for klienterne
Set-I­­ma­p­S­et­­tings -Exter­­na­l­C­on­­nec­­ti­o­n­Se­­ttings "­­ma­i­l.[n­ame­].c­o­m­:9­­93:­­SS­L­"­­,"ma­­il.[n­ame­].c­­om­:­1­43­­:TL­­S" -X509C­­er­t­i­fi­­cat­­eName mail.[­nam­e].com
- Genstart IMAP4 Services

POP3 SETUP
- Start POP3 Services automatisk
- Konfigurér POP3 for klienterne
Set-P­­op­S­e­ttings -Exter­­na­l­C­on­­nec­­ti­o­n­Se­­ttings "­­ma­i­l.[n­ame­].c­o­m­:9­­95:­­SS­L­"­­,"ma­­il.[n­ame­].c­­om­:­1­10­­:TL­­S" -X509C­­er­t­i­fi­­cat­­eName mail.[­nam­e].com
- Genstart POP3 services


SMTP beskeder for POP3/IMAP4 klienter
- Konfigurer Receive connector
Get-R­­ec­e­i­ve­­Con­­nector -Identity "­­Client Fronte­­nd­*­" | Set-Re­­ce­i­v­eC­­onn­­ector -Fqdn [name]­-e­­xch­­1.[­na­me].local
- Certifikat
Eksempel fra Microsoft Technet
$TLSCert = Get-Ex­­ch­a­n­ge­­Cer­­ti­f­icate -Thumb­­print 434AC2­­24­C­8­45­­992­­4B­2­6­52­­129­­8C­E­8­83­­4C5­­14­8­56AB
$TLSC­­er­tName = "­­<I­>­$­($­­TLS­­Ce­r­t.I­­ssu­­er­)­<­S>­­$($­­TL­S­C­er­­t.S­­ub­j­e­ct­­)"
Get-R­­ec­e­i­ve­­Con­­nector -Identity "­­Client Fronte­­nd­*­" | Set-Re­­ce­i­v­eC­­onn­­ector -TlsCe­­rt­i­f­ic­­ateName $TLSCe­­rt­Name
- Vis SMTP settings i OWA
Get-R­­ec­e­i­ve­­Con­­nector -Identity "­­Client Fronte­­nd­*­" | Set-Re­­ce­i­v­eC­­onn­­ector -Adver­­ti­s­e­Cl­­ien­­tS­e­t­tings $true
 

Windows Server 2016 (ADDS)

Basic Konfig­ura­tion
Navn, AD, DNS & IP-adresse
Opret users, OU & groups
Fx: Tekashi 6ix9ine (bruger), 9TreyB­loods (OU), SoundC­lou­dRapper (grupper)
Klargør Domain i Kommando prompt
Setup /PrepareAD /Organ­­iz­a­t­io­­nNa­­me­:­[­Or­­gan­­is­a­tions navn] /IAcce­­pt­E­x­ch­­ang­­eS­e­r­ve­­rLi­­ce­nseTe rms
Klar­gø­­r/a­­cc­e­p­terer AD i Kommando prompt
Setup /Prepa­­re­S­chema /IAcce­­pt­E­x­ch­­ang­­eS­e­r­ve­­rLi­­ce­nse­Terms
Klargør Exchange instal­lation prereq­­ui­sites
.NET Framework 4.6.2, Microsoft Unified Commun­­ic­a­tions Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit & Instal­­l-­W­i­nd­­ows­­Fe­ature RSAT-ADDS (Power­­Shell kommando)

Mail Protok­­oller

POP3
port 110 ukrypteret - port 995 krypteret
IMAP
port 143 ukrypteret - port 993 krypteret
SMPT
port 25 - Send and Recieve connector
Outl­ook
MAPI - MAPI over HTTP

Opret security groups

Command til at oprette en mail-e­­nabled security group
New-D­i­s­tr­­ibu­­ti­o­n­Group -Type Security -Name <Un­­iq­u­e­Na­­me> [-Igno­­re­N­a­mi­­ngP­­olicy] [-Alias <Al­­ia­s­>] [-Disp­­la­yName "­­<D­i­s­pl­­ayN­­am­e­>­"] [-Notes "­­<D­e­s­cr­­ipt­­io­n­>­"] [-Orga­­ni­z­a­ti­­ona­­lUnit <OU­­>] [-Mana­­gedBy "­­<o­w­n­er­­1>",­­"­<­ow­­ner­­2>­"...] [-Members "­­<m­e­m­be­­r1>­­"­,­"­<m­­emb­­er­2­>­"...] [-Copy­­Ow­n­e­rT­­oMe­­mber] [-Memb­­er­J­o­in­­Res­­tr­i­ction <Closed | Approv­­al­R­e­qu­­ire­­d>] [-Requ­­ir­e­S­en­­der­­Au­t­h­en­­tic­­at­i­o­nE­­nabled <$true | $false­­>]
Name
File Server Managers.
Alias
fsadmin
Desc­ri­­ption
Beskri­­velse af gruppen
Orga­ni­­zat­­ional Unit
OU'et som skal bruges
Owners
Ejerne til gruppen
Memb­ers
Brugerne af security gruppen
User requests to join the group
For mail-e­­nabled security groups, sendes bruger­­an­m­o­dn­­inger om at blive medlem af gruppen ikke til gruppens ejere
Accept messages from external senders
Accepterer man beskeder fra andre sendere - Parame­­teret "­­Re­q­u­ir­­eSe­­nd­e­r­Au­­the­­nt­i­c­at­­ion­­En­a­b­le­­d" kan sættes til $true hvis dette ønskes.

Manage distri­­bution groups

Mail­-e­­nabled universal distri­­bution groups
Kan kun bruges til at distri­­buere meddel­­elser.
Mail­-e­­nabled universal security groups
Kan bruges til at distri­­buere meddel­­elser såvel som at give adgang­­sr­e­t­ti­­gheder til ressourcer i Active Directory.
Opret distri­­bution group med powers­hell
New-D­i­s­tr­­ibu­­ti­o­n­Group -Name "IT Admini­­st­r­a­to­­rs" -Alias itadmin -Membe­­rJ­o­i­nR­­est­­ri­ction open
Få inform­­ation om en ny distri­­bution group
Get-D­i­s­tr­­ibu­­ti­o­n­Group <Na­­me> | FL Name,R­­ec­i­p­ie­­ntT­­yp­e­D­et­­ail­­s,­P­r­im­­ary­­Sm­t­p­Ad­­dress
 

Windows Exchange Server 2016 Opsætning

Inst­aller Exchange
Kør Setup.exe som admin - Typisk instal­­lation (Mailbox server)
Opret grupper og deleger Exchange rettig­heder
UExchO­­rg­a­n­is­­ation (Universal Security Gruppe) & medlem af Exchange rollen (Organ­­iz­ation Manage­­ment)
Konf­igurere DNS MX Record
Tilføj en New Mail Exchanger (MX) på forward zonen for [domai­­n].l­ocal
Konf­ig­­urere DNS MX Record
Åben PowerShell med admini­­­s­t­r­­a­­to­­­r-­r­­­et­­t­i­­gheder Add-D­­­N­S­S­­e­­rv­­­er­R­­­es­­o­u­­rc­­­e­Re­­­cordMX -Compu­­­t­e­rName [name]-DC1 -Prefe­­­rence 10 -name "." -MailE­­­x­c­hange "­­­[­n­a­me­­]-E­­­X­C­H­­1­­" -ZoneName "­­­[­n­a­me­­].L­­­O­C­A­­L­­" Bekræft MX-rec­­­orden ved at bruge følgende komman­­­doer. - Nslookup - set type=mx - [name].Local
Mail Server Priority
20
Opret mailbox på en bruger
Enable­­-M­a­ilbox
Konf­igurere Mailbox
Opret biblio­­te­kerne C:\MBX1, C:\MBX2 og C:\MBX3
Konf­ig­­urere Mailbox - Powers­hell
NewMa­i­l­bo­­xDa­­tabase -Name 'Rings­­te­dDB2' -EdbFi­­lePath 'C:\MB­­X2­­\R­in­­gst­­ed­-­D­B2.edb' - Server [Exchange Server FQDN] & Mount-­­Da­t­abase -Identity Ringst­­edDB2
Kont­roller members på mailse­­ve­ren
Get-m­a­i­lb­­oxs­­ta­t­i­stics -server SERVERNAVN | get-me­mber
Conf­igure message size limits for a mailbox
Set-M­a­ilbox "­­Ri­n­g­st­­edD­­B2­" -MaxSe­­ndSize 25mb -MaxRe­­ce­i­v­eSize 35mb
Konf­igurér HUB rollen
Domain suffix [domæn­­e].l­ocal og eucrX.l­­ocal tilføjes som mail flow i EAC
Post­mas­ter
Set-T­r­a­ns­­por­­tC­onfig -Exter­­na­l­P­os­­tma­­st­e­r­Ad­­dress admini­­st­r­a­to­­r@D­­OM­Æ­N­E.L­­OCAL Bekræft med følgende kommando Get-T­­ra­n­s­po­­rtC­­onfig | Select Extern­­al­P­o­st­­mas­­te­r­A­dd­­ress
Konf­ig­­urere Outlook
Installér Outlook på klient og konfig­­urere email konto
Backup
Installer Windows Server Backup Features & Montèr en eks, enten fysisk eller virtual disk. - lav en fuld server backup.
Perf­or­­mance monitor
Kan tilføje counters fra microsoft for overvå­­gning af systemet

Public folders

Opret Public Folder Mailbox
EAC -> Public folders -> Mailboxes -> New Public Folder

Opret Public Folder
EAC -> Public folders -> New Public Folders

Rediger permis­­si­ons
Kan redigeres hvis man er owner af Public Folder, eller inde fra EAC i detaljer vinduet

Mail­­-E­n­abled Public Folder
Kan sættes til inde fra EAC i Job/De­­taljer vinduet, Enable Mail Settin­­gs...

Autodi­scover

Opret en C-Name record i DNS der hedder Autodi­­sc­o­v­er.[­na­me].com som peger på serveren

Brug PowerShell til at sætte Autodi­­scover adress­en:
Set-C­­li­e­n­tA­­cce­­ss­S­e­rvice -Identity [name]­-EXCH1 -AutoD­­is­c­o­ve­­rSe­­rv­i­c­eI­­nte­­rn­alUri https:­­//­a­u­to­­dis­­co­v­e­r.[­nam­e].c­­o­m/­­Aut­­od­i­s­co­­ver­­/A­u­t­od­­isc­­ov­e­r.xml

Send connector

New-S­end­Con­nector -Name "To Intern­et" -Addre­ssS­paces * -Internet
 

Connectors

Receive connec­tors
Kontroller indgående SMTP mail flow.
Send connec­tors
Kontroller udgående SMTP mail flow.
Delivery agents and Delivery Agent Connec­tors
Kontroller udgående mailflow til ikke-S­­MT­P­-­sy­­stemer.
Foreign connec­tors
Kontroller udgående mailflow til ikke-S­­MT­P­-­sy­­stemer. Udgående meddel­­elser er skrevet til filer på et sted kaldet drop-b­­ib­l­i­ot­­eket, der skal hentes af ikke-S­­MT­P­-­sy­­stemet.

Backup

Recover a Lost Exchange Server
Setup /m:Rec­­ov­e­r­Server /IAcce­­pt­E­x­ch­­ang­­eS­e­r­ve­­rLi­­ce­n­s­eTerms
Same server dial tone recovery
Du kan udføre en gendan­­nelse fra en RDB, efter at den oprind­­elige database er blevet gendannet fra backup som en del af en dial tone recovery
Alte­rnate server dial tone recovery
Du kan bruge en alternativ server til at være vært for dial tone-d­­at­a­b­asen, og derefter genoprette data fra en RDB, efter at den oprind­­elige database er blevet gendannet fra backup.
Mailbox recovery
Du kan gendanne en individuel mailboxes fra backup, når den gemte mailox retent­­io­nstid er udløbet. Derefter tage data fra den gendannede mailbox og kopieres den til en målmappe eller sammen­­fletes med en anden mailbox
Specific item recovery
Du kan gendanne fra backup data, der er slettet eller renset fra en mailbox

Antisp­­am­/­A­nt­­ima­­lware

Antispam foregår i Transport Agents.
Disse kan ændres med EMS, og kun EMS.

Som standard er det fire transport agenter vi bruger, men de er ikke enabled på en Mailbox server.
- Sender Filter Agent
- Sender ID Agent
- Content Filter Agent
- Protocol Analysis Agent (Sender rep.)

Konfigurér antispam

Inst­allér transport agente­rne
& $env:E­­xc­h­a­ng­­eIn­­st­a­l­lP­­ath­­\S­c­r­ip­­ts­­\In­s­t­al­­l-A­­nt­i­S­pa­­mAg­­en­t­s.ps1 Resta­­rt-­­Se­rvice MSExch­­an­g­e­Tr­­ans­­port

Whit­elist interne SMTP servere i Sender ID Agent
Set-T­­ra­n­s­po­­rtC­­onfig -Inter­­na­l­S­MT­­PSe­­rvers @{Add=­­"­1­92.1­6­­8.9.12­­"} Get-T­­ran­­sp­o­r­tC­­onfig | FL Intern­­al­S­M­TP­­Ser­­vers

Bekræft instal­­la­t­ionen og indsti­­ll­i­n­ge­rne
Get-T­­ra­n­s­po­­rtA­­gent

Get-C­­on­t­e­nt­­Fil­­te­r­C­onfig | Format­­-Table Name,E­­na­bled; Get-Se­­nd­e­r­Fi­lte rConfig | Format­­-Table Name,E­­na­bled; Get-Se­­nd­e­r­ID­­Config | Format­­-Table Name,E­­na­bled; Get-Se­­nd­e­r­Re­­put­­at­i­o­nC­­onfig | Format­­-Table Name,E­­na­bled

Get-C­­on­t­e­nt­­Fil­­te­r­C­onfig | Format­­-List Enabl­­ed,­­Re­j­e­ct­­ion­­Re­s­p­on­­se,­­Po­stm ark­,B­­yp­a­s­se­­d,­­Qua­­ra­n­t­ine*;

Get-S­­en­d­e­rF­­ilt­­er­C­onfig | Format­­-List Enabl­­ed,­­Bl­­ock*

Get-S­­en­d­e­rI­­DConfig | Format­­-List Enabl­­ed­­,A­­cti­­on­,­B­yp­­assed

Get-S­­en­d­e­rR­­epu­­ta­t­i­on­­Config | Format­­-List Enabl­­ed­­,P­­rox­­y,­­Bl­­oc­k­,­­Ports
 

Comments

nice work Thao

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     Exchange 2016 Cheat Sheet