Show Menu
Cheatography

Exchange Server Cheat Sheet Cheat Sheet by

INFO

Lavet af:
Anders
Jacques
Jens-Terje
Jesper
RoseMarie
Microsoft Exchange Server H2

RETTIG­HEDER

Full Access
Giver brugere rettig­heder til at kunne redigere og læse i en Mailbox, dog ikke rettighed for at kunne sende fra mailbox.
Send As
Giver rettighed til at sende mails, som om de kommer direkte fra mailboxen eller gruppen. Der er ingen indikation på, hvem mailen er sendt fra.
Send of Behalf
Giver en bruger rettighed til at sende mails fra mailboxen eller mailgr­uppen. Der bliver tydligt vist at mails er sendt fra denne bruger, via afsend­era­dre­ssen.

CERTIFIKAT

OPRET ET CERTIF­ICATE REQUEST
1. Find EAC -> Servers -> Certif­icates -> New(+)
2. Herefter vælges “Create a request for a certif­iticate from a certif­icate authority”
3. Udfyld formlen så du kan få en ”request file”

LAV CERTIF­IKATET PÅ ADCS SERVEREN
1. For at få et certif­ikat, skal du submite base-64 encoded text request
2. Herefter skal du downloade certif­ikatet på din Exchange Server

IMPLEM­ENTÉR CERTIF­IKATET PÅ SERVERN
1. Gå igen ind på EAC -> Servers -> Certif­icates
2. Her skal du vælge det certif­ikcate, som står i ”pending”
3. Vælg ”complete” og vælg den stig hvor dit certifikat er blevet downloadet til

KONFIG­URERE HUB ROLLEN

1. I EAC vælg ”mailflow” herefter vælg ”accepted domains”
2. Klik + og skriv [red.d­oma­inn­avn.com]
3. Åben Exchange Management Shell (EMS) og skriv kommando:
Get-Tr­ans­por­tConfig
- for at se om extern­alp­ost­mas­ter­adress er tomt
 

FORBERED AD SERVER OG INTALL AF EXCHAN­GE-­SERVER

1. Kør denne kommando i Power Shell:
Instal­l-W­ind­ows­Feature RSAT-ADDS

2. Kør disse kommando i CMD:
D:/Set­up.e­xe­/Pr­epa­reA­D/I­Acc­ept­Exc­han­geS­erv­erL­ice­nse­Terms

D:/Set­up.e­xe­/Pr­epa­reA­D/O­rga­niz­ati­onName: “Navn til in Org. eller firma” /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms

3. Instal­lering af Exchange Server ved brug af denne kommandoi CMD:
D:/ Setup.exe
, Vælg "­nej­" til opdate­ring, vælg "­mai­lbo­x" og "­nej­" til malware scan.

Forkor­telser

DNS
Domain Name System
AD
Active Directory
RSAT
Remote Server Admini­­­s­t­r­­ation Tools
OU
Organi­­­z­a­t­­ional Unit
POP3
Post Office Protocol version 3
HTTP
HyperText Transfer Protocol
IMAP
Internet Message Access Protocol
EAC
Exchange Admin Center
EMS
Exchange Management Shell
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol

KONFIG­URERE DNS MX

1. I AD-server, gå inden i DNS Manager,
2. Under forwar­d-l­ookup, skal du vælge ”domain name” f.eks. zbcrin­gst­ed5.com
3. Højreklik på ”domain name” og vælg ”new mail Exchange” (MX)
4. I FQDN felt browse ”Exchange server domain”, indtil du når til ”Exchange server A-rekord” f.eks. Eexcha­nge­Server Host(A). Klik OK.
5. I mail server priority feltet skal du ændre værdien til 20.
6. I CMD-pr­ompt, skriv NSlookup type=mx efterfulgt af domain name
 

IMAP4/POP3

IMAP4 SETUP
1. Først start IMAP4 Services automatisk
2. Hereafter skal du konfigurér IMAP4 til alle dine klienter, ved hjælp af følgende kommando:
Set-Im­apS­ettings -Exter­nal­Con­nec­tio­nSe­ttings “mail.[­na­me].co­m:9­93:­SSL”, “mail.[­na­me]­,co­m:1­43:TLS” -X509C­ert­ifi­cat­eName mail.[­nam­e].com

3. Når dette er gjordt skal IMAP4 serveren genstartes

POP3 SETUP
1. Først starts POP3 Services automatisk
2. Hereafter skal du konfigurér POP3 til alle dine klienter, ved hjælp af følgende kommando:
Set-P­­­op­­S­­e­t­tings -Exter­­­n­a­l­­C­­on­­­ne­c­­­ti­­o­n­­Se­­­t­tings "­­­m­a­i­­l.[­n­­ame­­].c­­o­­m­­:9­­­95­:­­­SS­­L­"­­­,"m­a­­­il.[­n­­ame­­].c­­­­om­­:­1­­10­­­:­TL­­­S" -X509C­­­e­r­t­­i­­fi­­­ca­t­­­eName mail.[­­na­m­e­].com

3. Når dette er gjordt skal POP3 serveren genstartes

SMTP BESKEDER TIL POP3/IMAP4 KLIENTER
1. Du skal konfigurer "­Recive connec­tor­"
Get-Re­cei­veC­onn­ector -Identity "­Client Fronte­nd*­" | Set-Re­cei­veC­onn­ector -Fqdn [name]­-ex­ch1.[n­ame­].local

2. Certifikat eks. fra Microsoft Technet
$TLSCert = Get-Ex­cha­nge­Cer­tif­icate -Thumb­print 434AC2­24C­845­992­4B2­652­129­8CE­883­4C5­14856AB

$TLSCe­rtName = "­<|>­$($­TLS­Cer­t.I­ssu­er)­<S>­$($­TLS­Cer­t.S­ubj­ect­)"

Get-Re­cei­veC­onn­ector -Identity "­Client Fronte­nd*­" | Set-Re­cei­veC­onn­ector -TlsCe­rti­fic­ateName $TLSCe­rtName

3. For at få vist SMTP settings I OWA, brug følgende kommando:
Get-Re­cei­veC­onn­ector -Identity "­Client Fronte­nd*­" | Set-Re­cei­veC­onn­ector -Adver­tis­eCl­ien­tSe­ttings $true

OPSÆTNING AF MAILBOX

1. Åben Power Shell som Admini­strator og opret nogle biblio­teker ved at køre denne kommando:
Invoke­-Co­mmand -Compu­terName [exchange server navn] {New-Item C:\MBX1, C:\MBX2, C:\MBX3 -ItemType directory}

2. For at se mailbo­x-d­ata­basens inform­ation skal du køre komman­doen:
Get-Ma­ilb­oxD­atabase

3. Åben EMS og kør komman­doen:
Move-D­ata­bas­ePath -Identity “Mailbox Database [din database no. f.eks. 204688­1750]” -EdbFi­lePath ‘C:\MB­X1­\Mailbox Database 204688­175­0.edb’ -LogFo­lde­rPath C:\MBX­1\Logs – for at flytte database og logfiler.

4. Klik "­ja" til udfører flytningen og dismount databasen. For at tjekke databasen og logfilerne er flyttet skal du køre denne kommando:
Get-Ma­ilb­oxD­atabase
 

OPRETNING AF NEY MAILBO­X-D­ATA­BASER

1. Åben EMS og kør komman­doen:
New-Ma­ilb­oxD­atabase -Name ‘Rings­ted­-DB2’ -EdnFi­lePath ‘C:\MB­X2­\Rin­gst­ed-­DB2.edb’ -Server [exchange server FQDN f. eks. exsvr.x­bc­rin­gst­ed5.com]

MONTERING AF DATABASE

1. I EMS skal du køre komman­doen: Mount-­Dat­abase -Identity Ringst­ed-DB2
2. Log ind i EAC og opret den sidste Mailbo­x-D­ata­base, vælg servers -> database og klik +.
o Giv den sidste mailbox Ringst­ed-PF1 navn.
o Under server felt, browse exchange server
o i database file path felt, skriv C:\MBX­3\R­ing­ste­d-P­F1.edb
o I log folder path feltet skal du skrive "­C:­\MBX­3", herefter sæt kryds i "­mount the databa­se" og gem.
3. Åben den første Mailbo­xDa­tabase og ændre begræn­sninger ved hjælp af denne kommando:
Issue warning til 10MB
(0,01 MB),
Prohibit sæt til 400 MB
(0,4 MB),
Prohibit send and receive til 500 MB
(0,5 MB). Gør dette for alle databaser der bliver oprettet.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet
     Exchange 2016 Cheat Sheet