Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet by

Individual Assignment ✨ Nur Aqilah Izzati binti Kamaruddin (KID190504056) Diploma Pendidikan Islam (Kelas 1) Fiqh Muamalat (KSD2643)

TUJUAN BERHUT­ANG

● Untuk menikmati taraf hidup yang lebih selesa dengan tujuan untuk memiliki keperluan asas seperti kenderaan, rumah, perabot dan sebaga­inya.
● Untuk menceb­urkan diri dalam bidang perniagaan atau meluaskan lagi empayar pernia­gaan.
● Untuk melanj­utkan pelajaran atau mendap­atkan pendidikan dengan dibiayai oleh pihak-­pihak tertentu.

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

AL-'ARIYAH ∎ (pinjaman)
↪ Pinjaman sesuatu barangan atau harta kepada peminjam bagi tujuan penggunaan manfaat tersebut secara percuma.
↪ Hak pemilikan ke atas barang tersebut masih kekal pada pemberi pinjaman.
↪ Peminjam tidak bertan­ggu­ngjawab terhadap sebarang kerosakan atau susut nilai bagi barang tersebut kecuali kecuaian adalah berpunca daripada peminjam sendiri.
↪ Barang yang dipinjam hendaklah dipula­ngkan kepada tuannya dan bukan memula­ngkan gantian barang.
↪ Hanya melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan seperti kereta, telefon bimbit, baju dan buku.
↪ Jika barang itu mudah musnah atau susut nilai seperti sabun, maka akad pinjaman tidak sah
AL-QARD ∎ (hutang)
↪ Pinjaman melibatkan barang yang boleh diganti.
↪ Disebut sebagai salaf (hutang) iaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntu­ngan.
↪ Penghutang perlu memula­ngkan barang yang dipinjam dalam bentuk gantian dan bukan yang asal.
 

PAND­ANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUT­ANG

▼ Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan terutama sekali bagi tujuan yang melebihi keperluan asas kehidupan.
▼ Agama Islam mengan­jurkan umatnya untuk menjalani kehidupan secara wasatiyyah atau bersed­erhana dan mengut­amakan sikap qana'ah.

DEFINISI AL-QARD

1) Bahasa
➡ Al-qat'u (potong)
2) Istilah
➡ Penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan
3) Al-Qard dikate­gorikan sebagai akad tabarru' iaitu kontrak yang berter­askan kepada konsep kebajikan.

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

▶ Membantu golongan yang memerl­ukan.
▶ Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
▶ Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.
▶ Memupuk semangat persau­daraan, keprih­atinan, ehsan dan saling bantu membantu di kalangan umat Islam.

RUKUN AL-QARD

1) Pemiutang
➡ Ahli Tabarru' yang memiliki harta tersebut.
➡ Tiada unsur paksaan (redha).
➡ Bukan kanak-­kanak dan berakal (tidak gila).
2) Penghutang
➡ Bukan mahjur 'alaih kerana safih.
➡ Berkem­ampuan untuk membayar balik pinjaman yang dibuat.
3) Barang yang dipinjam
➡ Barang­-barang mithliy (yang mempunyai unit yang serupa di pasar) iaitu yang boleh disukat dan ditimbang.
➡ Barang­-barang yang boleh dipula­ngkan dengan nilainya seperti duit.
4) Sighah
➡ Lafaz ijab dan qabul.
 

LARANGAN RIBA'

◑ Larangan terhadap riba adalah jelas berdas­arkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275.
◑ Allah SWT telah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba sebaliknya mereka diseru agar bertaqwa kepada Allah SWT kerana dengan itu mereka akan terdiri daripada orang-­orang yang berjaya.
◑ Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang menjadi agen, orang yang mencatat transaksi tersebut serta orang yang menjadi saksi
◑ Hadith yang diriwa­yatkan oleh al-Baihaqi menyatakan bahawa satu dirham riba yang dimakan oleh anak Adam terlalu berat dosanya disisi Allah SWT iaitu melebihi dosa tiga puluh enam kali melakukan maksiat zina.

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

◆ Al-qard al-hasan bermaksud pinjaman yang baik.
◆ Keprih­atinan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesemp­itan.
◆ Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
Dalil pensya­ria­tannya 😊
(Surah Al-Baq­arah, ayat 245) "­Sia­pakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan bergan­da-­ganda banyaknya dan (ingat­lah), Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepada­Nyalah kamu semua dikemb­ali­kan."
Hukum al-Qard al-Hasan 😊
Sunat
Harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan untuk membeb­askan dirinya daripada kesempitan hidup
Tidak Harus sekiranya diketahui bahawa wang tersebut digunakan bagi tujuan haram atau maksiat.
 

PRINSIP UMUM KETIKA BERHUT­ANG

◩ Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan pihak-­pihak yang berkontrak khususnya penghutang menyedari komitmen dan obligasi masing­-ma­sing.
◩ Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan membuat pembayaran balik hutang.
◩ Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh yang dijanj­ikan.
◩ Menyel­esaikan semua hutang.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

▬ Institusi zakat memainkan peranan yang besar dalam mering­­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang.
▬ Kriteria yang diberikan perhatian ialah golongan ini terpaksa berhutang atas faktor memenuhi keperluan asas kehidupan.
▬ Bantuan tidak disalurkan kepada mereka yang berhutang dengan pihak pemberi pinjaman tidak berlesen.

GEJALA CETI HARAM / AH LONG

X Perniagaan pemberian pinjaman wang tanpa lesen yang sah atau lesen tamat tempoh atau lesen digantung.
X Ia berten­tangan dengan ajaran Islam kerana perkhi­dmatan pinjaman kewangan yang ditawarkan mengan­dungi unsur riba.
X Terjadinya keganasan serta kekerasan seperti ugutan, tindakan menced­erakan peminjam, dan pembun­uhan.
Kerajaan mengambil tindakan berterusan untuk mengawal dan memant­­aunya
⋙ Member­hen­tikan pemberian lesen kepada peminjam wang berlesen.
⋙ Kempen kesedaran.
⋙ Khidmat nasihat.
⋙ Menurunkan iklan ah long di kawasa­n-k­awasan perumahan.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KSD2643 FIQH MUAMALAT Cheat Sheet
     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet