Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet by

Individual Assignment ✨ Nur Aqilah Izzati binti Kamaruddin (KID190504056) Diploma Pendidikan Islam (Kelas 1) Fiqh Muamalat (KSD2643)

TUJUAN BERHUT­ANG

● Untuk menikmati taraf hidup yang lebih selesa dengan tujuan untuk memiliki keperluan asas seperti kenderaan, rumah, perabot dan sebaga­inya.
● Untuk menceb­urkan diri dalam bidang perniagaan atau meluaskan lagi empayar pernia­gaan.
● Untuk melanj­utkan pelajaran atau mendap­atkan pendidikan dengan dibiayai oleh pihak-­pihak tertentu.

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

AL-'­ARI­YAH ∎ (pinj­aman)
↪ Pinjaman sesuatu barangan atau harta kepada peminjam bagi tujuan penggunaan manfaat tersebut secara percuma.
↪ Hak pemilikan ke atas barang tersebut masih kekal pada pemberi pinjaman.
↪ Peminjam tidak bertan­ggu­ngjawab terhadap sebarang kerosakan atau susut nilai bagi barang tersebut kecuali kecuaian adalah berpunca daripada peminjam sendiri.
↪ Barang yang dipinjam hendaklah dipula­ngkan kepada tuannya dan bukan memula­ngkan gantian barang.
↪ Hanya melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan seperti kereta, telefon bimbit, baju dan buku.
↪ Jika barang itu mudah musnah atau susut nilai seperti sabun, maka akad pinjaman tidak sah
AL-Q­ARD ∎ (hutang)
↪ Pinjaman melibatkan barang yang boleh diganti.
↪ Disebut sebagai salaf (hutang) iaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntu­ngan.
↪ Penghutang perlu memula­ngkan barang yang dipinjam dalam bentuk gantian dan bukan yang asal.
 

PAND­ANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUT­ANG

▼ Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan terutama sekali bagi tujuan yang melebihi keperluan asas kehidupan.
▼ Agama Islam mengan­jurkan umatnya untuk menjalani kehidupan secara wasatiyyah atau bersed­erhana dan mengut­amakan sikap qana'ah.

DEFINISI AL-QARD

1) Bahasa
➡ Al-qat'u (potong)
2) Isti­lah
➡ Penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan
3) Al-Qard dikate­gorikan sebagai akad tabarru' iaitu kontrak yang berter­askan kepada konsep kebaji­kan.

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

▶ Membantu golongan yang memerl­ukan.
▶ Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
▶ Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.
▶ Memupuk semangat persau­daraan, keprih­atinan, ehsan dan saling bantu membantu di kalangan umat Islam.

RUKUN AL-QARD

1) Pemi­utang
➡ Ahli Tabarru' yang memiliki harta tersebut.
➡ Tiada unsur paksaan (redha).
➡ Bukan kanak-­kanak dan berakal (tidak gila).
2) Peng­hut­ang
➡ Bukan mahjur 'alaih kerana safih.
➡ Berkem­ampuan untuk membayar balik pinjaman yang dibuat.
3) Barang yang dipinjam
➡ Barang­-barang mithliy (yang mempunyai unit yang serupa di pasar) iaitu yang boleh disukat dan ditimbang.
➡ Barang­-barang yang boleh dipula­ngkan dengan nilainya seperti duit.
4) Sighah
➡ Lafaz ijab dan qabul.
 

LARANGAN RIBA'

◑ Larangan terhadap riba adalah jelas berdas­arkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275.
◑ Allah SWT telah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba sebaliknya mereka diseru agar bertaqwa kepada Allah SWT kerana dengan itu mereka akan terdiri daripada orang-­orang yang berjaya.
◑ Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang menjadi agen, orang yang mencatat transaksi tersebut serta orang yang menjadi saksi
◑ Hadith yang diriwa­yatkan oleh al-Baihaqi menyatakan bahawa satu dirham riba yang dimakan oleh anak Adam terlalu berat dosanya disisi Allah SWT iaitu melebihi dosa tiga puluh enam kali melakukan maksiat zina.

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

◆ Al-qard al-hasan bermaksud pinjaman yang baik.
◆ Keprih­atinan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesemp­itan.
◆ Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
Dalil pensya­ria­tan­nya 😊
(Surah Al-Baq­arah, ayat 245) "­Sia­pakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan bergan­da-­ganda banyaknya dan (ingat­lah), Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepada­Nyalah kamu semua dikemb­ali­kan."
Hukum al-Qard al-Hasan 😊
Sunat
Harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan untuk membeb­askan dirinya daripada kesempitan hidup
Tidak Harus sekiranya diketahui bahawa wang tersebut digunakan bagi tujuan haram atau maksiat.
 

PRINSIP UMUM KETIKA BERHUT­ANG

◩ Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan pihak-­pihak yang berkontrak khususnya penghutang menyedari komitmen dan obligasi masing­-ma­sing.
◩ Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan membuat pembayaran balik hutang.
◩ Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh yang dijanj­ikan.
◩ Menyel­esaikan semua hutang.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

▬ Institusi zakat memainkan peranan yang besar dalam mering­­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang.
▬ Kriteria yang diberikan perhatian ialah golongan ini terpaksa berhutang atas faktor memenuhi keperluan asas kehidupan.
▬ Bantuan tidak disalurkan kepada mereka yang berhutang dengan pihak pemberi pinjaman tidak berlesen.

GEJALA CETI HARAM / AH LONG

X Perniagaan pemberian pinjaman wang tanpa lesen yang sah atau lesen tamat tempoh atau lesen digantung.
X Ia berten­tangan dengan ajaran Islam kerana perkhi­dmatan pinjaman kewangan yang ditawarkan mengan­dungi unsur riba.
X Terjadinya keganasan serta kekerasan seperti ugutan, tindakan menced­erakan peminjam, dan pembun­uhan.
Kerajaan mengambil tindakan berterusan untuk mengawal dan memant­­au­nya
⋙ Member­hen­tikan pemberian lesen kepada peminjam wang berlesen.
⋙ Kempen kesedaran.
⋙ Khidmat nasihat.
⋙ Menurunkan iklan ah long di kawasa­n-k­awasan perumahan.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KSD2643 FIQH MUAMALAT Cheat Sheet
     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet