Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PANDANGAN ISLAM Cheat Sheet by

individual assignment

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

Pinjaman dibaha­gikan kepada 2 kategori iaitu al-'ariyah dan al-qard .
Al-Ariyah hanya melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal contohnya kereta .
Sekiranya barang tersebut merupakan barang yang mudah musnah seperti sabun , maka akad pinjaman tersebut tidak sah .
Al-Qard pula ialah pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan dan diganti mengikut timbangan .

DEFINISI AL-QARD

Al-Qard : bahasa bermaksud al-qat'u (potong)
Istilah : al-Qard merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut sama nilai dengan harta yang telah diambil oleh penghutang tanpa sebarang penambahan .
Ia dilarang membuat sebarang penambahan kerana ia amat ditegah dalam Islam kerana ia dianggap sebagai riba'

LARANGAN RIBA

Larangan riba adalah jelas lagi nyata berdas­arkan kepada firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarah ayat 275 ;
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
Maksudnya ; Padahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba .
Allah S.W.T juga telah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba sebaliknya mereka diseru supaya bertakwa hanyalah kepada Allah S.W.T .
Selain itu , dosa orang yang melakukan riba juga adalah amat berat di sisi Allah S.W.T .
 

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

Prinsip muamalah Islam secara jelas mengha­ramkan jual beli yang mempunyai unsur riba .
al-Qard al-Hasan bermaksud pinjaman yang baik .
Ia merupakan kebaikan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan khususnya dalam aspek kewangan tanpa dikenakan tambahan .

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

Hukum perlak­sanaan qard hasan adalah sunat .

RUKUN AL-QARD

PEMIUTANG (orang yang memberi hutang)
PENGHUTANG \ PEMINJAM (orang yang berhutang)
BARANG YANG DIPINJAM
SIGHAH (ijab dan qabul)

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

- Inst­itusi zakat : Mewujudkan keseim­­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi .
- Golongan yang berkem­­ampuan untuk mengel­­uarkan zakat mampu merin­­gankan beban golongan yang kurang berkem­ampuan dan kurang bernasib baik .
- Dapat memupuk nilai simpati dalam setiap individu .

JENIS ASNAF

 

KESIMPULAN

Sebagai seorang muslim , kita haruslah meniti­­kb­e­r­atkan kepent­­ingan agama sepanjang kehidupan seharian serta ditunj­­ukkan sifat yang baik agar mendapat ganjaran di akhirat malah mampu menarik perhatian kepada orang bukan Islam . Islam itu mudah , silap jika ia dimuda­­h-­m­u­dahkan serta diambil mudah . Semoga kita tergolong dalam golongan yang sentiasa beramal soleh serta sentiasa mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat , inshaAllah .

GEJALA CETI HARAM

Kegiatan ceti haram ialah berten­­tangan dengan ajaran Islam meng­a­ndungi unsur riba dengan meng­e­nakan bayaran bunga atau faedah serta tidak memperoleh sebarang manfaat .
Ia juga melibatkan Ah Long yang sentiasa menggu­nakan keganasan untuk memastikan penghutang membayar dengan kadar yang telah ditetapkan mereka .

PRINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1. Setiap hutang yang dibuat mestilah ditulis bagi memastikan pihak-­pihak yang berkontrak khususnya menyedari komitmen diri untuk membayar kembali hutang .
2. Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap peminjam yang diberikan atas sebab kelewatan membuat pembayaran balik hutang walaupun telah dipers­etujui pada awal kontrak .

OBJEKTIF AL-QARD AL-HASAN

1. Membantu golongan yang memerlukan .
2. Menjadi salah satu jalan dakwah kepada golongan bukan Islam bahawa Islam itu indah kerana tiada kezaliman dilakukan walaupun dalam pinjaman .
3. Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan di akhirat serta disenangi oleh sekalian makhluk .
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     izyanzulkani Cheat Sheet
     Analisis Pemilikan Bermanfaat dalam Kewangan Islam Cheat Sheet
     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet