Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PANDANGAN ISLAM Cheat Sheet by

individual assignment

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

Pinjaman dibaha­gikan kepada 2 kategori iaitu al-'ariyah dan al-qard .
Al-Ariyah hanya melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal contohnya kereta .
Sekiranya barang tersebut merupakan barang yang mudah musnah seperti sabun , maka akad pinjaman tersebut tidak sah .
Al-Qard pula ialah pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan dan diganti mengikut timbangan .

DEFINISI AL-QARD

Al-Qard : bahasa bermaksud al-qat'u (potong)
Istilah : al-Qard merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut sama nilai dengan harta yang telah diambil oleh penghutang tanpa sebarang penambahan .
Ia dilarang membuat sebarang penambahan kerana ia amat ditegah dalam Islam kerana ia dianggap sebagai riba'

LARANGAN RIBA

Larangan riba adalah jelas lagi nyata berdas­arkan kepada firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarah ayat 275 ;
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
Maksudnya ; Padahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba .
Allah S.W.T juga telah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba sebaliknya mereka diseru supaya bertakwa hanyalah kepada Allah S.W.T .
Selain itu , dosa orang yang melakukan riba juga adalah amat berat di sisi Allah S.W.T .
 

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

Prinsip muamalah Islam secara jelas mengha­ramkan jual beli yang mempunyai unsur riba .
al-Qard al-Hasan bermaksud pinjaman yang baik .
Ia merupakan kebaikan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan khususnya dalam aspek kewangan tanpa dikenakan tambahan .

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

Hukum perlak­sanaan qard hasan adalah sunat .

RUKUN AL-QARD

PEMIUTANG (orang yang memberi hutang)
PENGHUTANG \ PEMINJAM (orang yang berhutang)
BARANG YANG DIPINJAM
SIGHAH (ijab dan qabul)

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

- Inst­itusi zakat : Mewujudkan keseim­­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi .
- Golongan yang berkem­­ampuan untuk mengel­­uarkan zakat mampu merin­­gankan beban golongan yang kurang berkem­ampuan dan kurang bernasib baik .
- Dapat memupuk nilai simpati dalam setiap individu .

JENIS ASNAF

 

KESIMPULAN

Sebagai seorang muslim , kita haruslah meniti­­kb­e­r­atkan kepent­­ingan agama sepanjang kehidupan seharian serta ditunj­­ukkan sifat yang baik agar mendapat ganjaran di akhirat malah mampu menarik perhatian kepada orang bukan Islam . Islam itu mudah , silap jika ia dimuda­­h-­m­u­dahkan serta diambil mudah . Semoga kita tergolong dalam golongan yang sentiasa beramal soleh serta sentiasa mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat , inshaAllah .

PRINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1. Setiap hutang yang dibuat mestilah ditulis bagi memastikan pihak-­pihak yang berkontrak khususnya menyedari komitmen diri untuk membayar kembali hutang .
2. Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap peminjam yang diberikan atas sebab kelewatan membuat pembayaran balik hutang walaupun telah dipers­etujui pada awal kontrak .

OBJEKTIF AL-QARD AL-HASAN

1. Membantu golongan yang memerlukan .
2. Menjadi salah satu jalan dakwah kepada golongan bukan Islam bahawa Islam itu indah kerana tiada kezaliman dilakukan walaupun dalam pinjaman .
3. Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan di akhirat serta disenangi oleh sekalian makhluk .

GEJALA CETI HARAM

Kegiatan ceti haram ialah berten­­tangan dengan ajaran Islam meng­a­ndungi unsur riba dengan meng­e­nakan bayaran bunga atau faedah serta tidak memperoleh sebarang manfaat .
Ia juga melibatkan Ah Long yang sentiasa menggu­nakan keganasan untuk memastikan penghutang membayar dengan kadar yang telah ditetapkan mereka .
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet