Show Menu
Cheatography

Nederlands: Syllabus epiek Cheat Sheet by

Hoofdstuk: Syllabus epiek

wat is literatuur

relatie tekst-­wer­kel­ijkheid
materi­aal­beh­and­eling
meerdu­idi­gheid
intert­eks­tua­liteit
fictionele accepteren
materiaal door auteur op bepaalde manier behandeld
niet zelfde als lectuur
elke literaire tekst in relatie met andere literaire tekst
balans tussen niet gelijken op wereld en wereld nabootsen
 
lectuur = eendui­digheid

Functies literatuur

1) ontspa­nning
2) identi­ficatie
3) psycho­log­isc­h/f­ilo­sofisch inzicht
4) maatsc­hap­pelijke + sociale problemen bijbrengen
 

Epische genres

epos
over helden en goden, morali­ser­end­+in­spi­rerend
mythe
goden en helden, uit orale traditie, rituee­lve­rkl­arende functie
fabel
kort didactisch verhaal, zedenles
sage
spanning tussen mensen en bovenn­atu­urlijke
cultuu­rsp­rookje
zoals volkss­prookje maar door dichter geschreven
legende
verhaal rond heilig­e/h­eilig voorwerp, uit orale traditie
volkss­prookje
bovenn­atu­url­ijke, lokaal gekleurd
cursiefje
persoo­nlijk, aanleiding van actuele gebeur­ten­issen
parabel
lezer tot nieuwe inzichten brengen
novelle
1 personage en 1 verhaa­llijn, tussen roman en kortve­rhaal
kortve­rhaal
1 personage en 1 situatie
 

Roman gedefi­nieerd

- avontu­ren­roman
- bildun­gsroman
- histor­ische roman
- koloniale roman
- psycho­log­ische roman
- sleute­lroman
- spiona­geroman
- dystop­ische toekomst roman
- ...
roman = samenh­angend prozav­erhaal over handel­ingen en persoo­nli­jkh­eid­son­twi­kkeling van 1 of meer personages meestal in relatie met omgeving
bildun­gsroman = opvoeding centraal
sleute­lroman = bestaande personen gefict­ion­ali­seerd
dystop­ische toekomst roman = auteur zet futuri­stische wereld op

Geschi­edenis van de verhaa­lkunst

ontstaan
in burgerij
eisen
zij willen eigen kunst en cultuur
nieuwe insteek
roman
in middel­eeuwen: cultureel door kerk gedomi­neerd en politiek door adel+kerk gedomi­neerd

Struct­uur­ele­menten roman

alwetende of auctoriƫle verteller
staat buiten verhaal
ik verteller
gedachten van personages
hij/zi­j-v­ert­eller en personele verteller
gevoelens van personages
vertelde tijd
beschreven tijd verhaal
verteltijd
gebruikte hoevee­lheid tekst
tijdve­rko­rti­ng/­tij­dsprong
periode overge­slagen, onderb­reking
tijdre­kking
veel tekst, korte gebeur­tenis
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Dutch Vocabulary Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet