Show Menu
Cheatography

Ściąga dotycząca edytora Vim Cheat Sheet by

Ściąga dotycząca edytora Vim

Edytor VIM

Co to jest VIM
Jest to zaawan­sowany edytor tekstu, który pracuje w trybie tekstowym na każdym terminalu, ale posiada również interfejs graficzny. Vim'a można również użyć podczas edycji różnych programów

Tryby pracy Vim

a) tryb normal­ny-w tym trybie vim pracuje zaraz po urucho­mieniu. Wydawane są tutaj różne skróty klawis­zowe, które pozwalają przekść do innego trybu, kasować tekst, kopiować a także go przenosić.
b) tryb wprowa­dza­nia­-aby przejść do tego trybu wciskamy klawisz "­i". W ty, trybie można pisać tekst tak jak w każdym innym edytorze. Aby zakończyć edycje wciskamy "­Esc­"
c) tryb wizual­ny­-aby wejśc do tego trybu wciskamy "­v". Pozwala on nam, usuwać, kopiować, wycinać i wklejać teksty, a do zaznac­zenia można użyć zarówno myszki jak i jednego z czterech klawiszy kierun­kowych na klawia­turze.
d) tryb wiersza polece­ń-aby wejśc do tego trybu wciskamy "­:", "­/" lub "?'. Wpisujemy polecenia do konsoli. Zalecamy na początku wpisać "­:he­lp" jeżeli ktoś zna angielski. Wszelkie komendy w podręc­zniku do cmd-line będą wpisywane z dwukro­pkiem.
e) tryb zaznac­zan­ia­-aby wejść do tego truby wpisujemy "­gh". Ten tryb jest bardzo podobny do trybu wizual­nego, ale różni się nieco komendami.
f) tryb ex-aby włączyć ten tryb musimy użyć kombinacji klawiszy "­Shi­ft+­Q", aby wrócić do trybu normlanego wpisujemy "­vi" lub "­vis­ual­".Po­dobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego.

Konfig­uro­walność

Vim jest edytorem dającym się w dużym stopniu konfig­urować. W efekcie Vim może być surowy i nieprz­yjazny jak jego protop­lasta lub przeci­wnie: cieszyć intelekt i oko bogactwem funkcji czy kolorów (patrz dla wiki). Informacja o bieżącym trybie pracy wyświe­tlana jest w ostatniej linii ekranu. Można ją włączyć specjalną zmienną. Odpowi­ednie polecenie wydaje się w trybie Ex :set showmode (lub krócej: :se smd) – zobacz :h smd). Powyższe polecenie, jak i większość innych, można dopisać do pliku konfig­ura­cyjnego wczyty­wanego w czasie inicja­liz­acji. W systemach klasy GNU/Linux i Unix plik.vimrc znajduje się w katalogu domowym użytko­wnika. W systemach MS-DOS i Win32 odpowiada mu _vimrc (zob. :h vimrc).

Jak się poruszać

h-­prz­esu­nięcie w lewo
l-­prz­esu­nięcie w prawo
j-­prz­esu­nięcie w dół
k-­prz­esu­nięcie w górę
Ctrl­+d­-p­rze­sun­ięcie ekranu o połowę jego wysokości w dół
Ctrl­+u­-p­rze­sun­ięcie ekranu o połowę jego wysokości w górę
Ctrl­+f­-p­rze­sun­ięcie ekranu o całą jego wysokość w dół
Ctrl­+b­-p­rze­sun­ięcie ekranu o całą jego wysokość w górę
gg­-pr­zejście do pierwszej linii w pliku
G-­prz­ejście do ostatniej linii w pliku
H-­prz­ejście do pierwszej widocznej na ekranie linii (skrót od High)
M-­prz­ejście do środkowej widocznej na ekranie linii (skrót od Medium)
L-­prz­ejście do ostatniej widocznej na ekranie linii (skrót od Low)
^-­prz­esu­nięcie do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
0-­prz­esu­nięcie na początek linii
$-­prz­esu­nięcie na koniec linii
w-­prz­ejście do początku następnego wyrazu
e-­prz­ejście do końcu bieżącego wyrazu (lub następ­nego, jeśli jesteśmy na końcu bieżącego)
b-­prz­ejście do początku bieżącego wyrazu (lub poprze­dniego, jeśli jesteśmy na początku bieżącego)
%-­prz­ejście do odpowi­ada­jącego nawiasu (otwie­raj­ące­go/­zam­yka­jącego)
gh­-pr­zejście do poprze­dniej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
gj­-pr­zejście do następnej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
'<ZN­AK>­-­prz­echodzi do zaznac­zonego wcześniej miejsca w pliku; <ZN­AK>
<­NR>­-­prz­ejście do linii o podanym numerze
 

Edycja

w-­zap­isanie pliku
q-­wyjście z edycji pliku
wq­-za­pisanie pliku i wyjście z edycji
e-­ponowne otwarcie bieżącego pliku
q!­-wy­jście z edycji pliku, nawet jeśli zmiany nie zostały zapisane
qa­-wy­jście z edycji wszystkich otwartych plików (quitall)
qa­-wy­jście z edycji wszystkich otwartych plików (quitall)
u-­wyc­ofanie ostatniej akcji (undo)
Ctrl­+r­-p­onowne wykonanie wycofanej akcji
r-­zamiana znaku pod kursorem
J-­złą­czenie linijki bieżącej i następnej, oddzie­lając spacją, usuwając wcięcia
gJ­-zł­ączenie linijki bieżącej i następnej
y-­sko­pio­wanie do schowka zaznac­zonego tekstu
p-­wkl­ejenie skopio­wanego tekstu za kursorem
P-­wkl­ejenie skopio­wanego tekstu przed kursorem
%s/<­S1>­/<S­2>/­-­zamiana w całym dokumencie wystąpień tekstu <S1> na <S2>
:s/<S1­><S­2>/ zamiana w zaznac­zonym tekście wystąpień tekstu <S1> na <S2>
gu{r­uch­}­-zmiana liter na małe od kursora w kierunku klawisza ruchu
gU{r­uch­}­-zmiana liter na duże od kursora w kierunku klawisza ruchu

Przech­odzenie w inne tryby i wychod­zenie

i-­prz­ejście w tryb insert
Esc­-w­yjście z trybu insert lub replace do normal
a-­prz­ejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem w prawo
o-­dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu insert na początku nowej linii
I-­prz­ejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
A-­prz­ejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem na koniec linii
O-­dodanie nowej linii powyżej bieżącej i przejście do trybu insert w nowej linii
:-­prz­ejście w tryb comman­d-line
R-­prz­ejście w tryb replace
v-­roz­poc­zęcie trybu visual z dokład­nością do znaku
V-­roz­poc­zęcie trybu visual z dokład­nością do linii (zazna­czanie pełnymi liniami)
Ctrl­+v­-r­ozp­oczęcie trybu visual blokowo (pionowo)

Usuwanie

x-­usu­nięcie znaku pod kursorem
dd­-us­unięcie bieżącej linii
dw­-us­unięcie od kursora do początku następnego słowa
d0­-us­unięcie znaków w bieżącej linii od pierwszego do kursora
d$­-us­unięcie znaków w bieżącej linii od kursora do końca linii
d-­usu­nięcie zaznac­zonego tekstu, wraz z kopiow­aniem do schowka

Wyszuk­iwanie

/-­roz­poc­zęcie szukania w dół (należy wpisać szukany tekst i zatwie­rdzić Enterem)
?-­roz­poc­zęcie szukania w górę
n-­szukaj następnego wystąp­ienia
N-­szukaj poprze­dniego wystąp­ienia
*-­szukaj w dół słowa pod kursorem (pełnego słowa)
#-­szukaj w górę słowa pod kursorem
                   

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Unix-vim Cheat Sheet