Show Menu
Cheatography

Ściąga dotycząca edytora Vim Cheat Sheet by

Ściąga dotycząca edytora Vim

Edytor VIM

Co to jest VIM
Jest to zaawan­sowany edytor tekstu, który pracuje w trybie tekstowym na każdym terminalu, ale posiada również interfejs graficzny. Vim'a można również użyć podczas edycji różnych programów

Tryby pracy Vim

a) tryb normal­ny-w tym trybie vim pracuje zaraz po urucho­mieniu. Wydawane są tutaj różne skróty klawis­zowe, które pozwalają przekść do innego trybu, kasować tekst, kopiować a także go przenosić.
b) tryb wprowa­dza­nia­-aby przejść do tego trybu wciskamy klawisz "­i". W ty, trybie można pisać tekst tak jak w każdym innym edytorze. Aby zakończyć edycje wciskamy "­Esc­"
c) tryb wizual­ny­-aby wejśc do tego trybu wciskamy "­v". Pozwala on nam, usuwać, kopiować, wycinać i wklejać teksty, a do zaznac­zenia można użyć zarówno myszki jak i jednego z czterech klawiszy kierun­kowych na klawia­turze.
d) tryb wiersza polece­ń-aby wejśc do tego trybu wciskamy "­:", "­/" lub "?'. Wpisujemy polecenia do konsoli. Zalecamy na początku wpisać "­:he­lp" jeżeli ktoś zna angielski. Wszelkie komendy w podręc­zniku do cmd-line będą wpisywane z dwukro­pkiem.
e) tryb zaznac­zan­ia­-aby wejść do tego truby wpisujemy "­gh". Ten tryb jest bardzo podobny do trybu wizual­nego, ale różni się nieco komendami.
f) tryb ex-aby włączyć ten tryb musimy użyć kombinacji klawiszy "­Shi­ft+­Q", aby wrócić do trybu normlanego wpisujemy "­vi" lub "­vis­ual­".Po­dobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego.

Konfig­uro­walność

Vim jest edytorem dającym się w dużym stopniu konfig­urować. W efekcie Vim może być surowy i nieprz­yjazny jak jego protop­lasta lub przeci­wnie: cieszyć intelekt i oko bogactwem funkcji czy kolorów (patrz dla wiki). Informacja o bieżącym trybie pracy wyświe­tlana jest w ostatniej linii ekranu. Można ją włączyć specjalną zmienną. Odpowi­ednie polecenie wydaje się w trybie Ex :set showmode (lub krócej: :se smd) – zobacz :h smd). Powyższe polecenie, jak i większość innych, można dopisać do pliku konfig­ura­cyjnego wczyty­wanego w czasie inicja­liz­acji. W systemach klasy GNU/Linux i Unix plik.vimrc znajduje się w katalogu domowym użytko­wnika. W systemach MS-DOS i Win32 odpowiada mu _vimrc (zob. :h vimrc).

Jak się poruszać

h-­prz­esu­nięcie w lewo
l-­prz­esu­nięcie w prawo
j-­prz­esu­nięcie w dół
k-­prz­esu­nięcie w górę
Ctrl­+d­-p­rze­sun­ięcie ekranu o połowę jego wysokości w dół
Ctrl­+u­-p­rze­sun­ięcie ekranu o połowę jego wysokości w górę
Ctrl­+f­-p­rze­sun­ięcie ekranu o całą jego wysokość w dół
Ctrl­+b­-p­rze­sun­ięcie ekranu o całą jego wysokość w górę
gg­-pr­zejście do pierwszej linii w pliku
G-­prz­ejście do ostatniej linii w pliku
H-­prz­ejście do pierwszej widocznej na ekranie linii (skrót od High)
M-­prz­ejście do środkowej widocznej na ekranie linii (skrót od Medium)
L-­prz­ejście do ostatniej widocznej na ekranie linii (skrót od Low)
^-­prz­esu­nięcie do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
0-­prz­esu­nięcie na początek linii
$-­prz­esu­nięcie na koniec linii
w-­prz­ejście do początku następnego wyrazu
e-­prz­ejście do końcu bieżącego wyrazu (lub następ­nego, jeśli jesteśmy na końcu bieżącego)
b-­prz­ejście do początku bieżącego wyrazu (lub poprze­dniego, jeśli jesteśmy na początku bieżącego)
%-­prz­ejście do odpowi­ada­jącego nawiasu (otwie­raj­ące­go/­zam­yka­jącego)
gh­-pr­zejście do poprze­dniej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
gj­-pr­zejście do następnej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
'<ZN­AK>­-­prz­echodzi do zaznac­zonego wcześniej miejsca w pliku; <ZN­AK>
<­NR>­-­prz­ejście do linii o podanym numerze
 

Edycja

w-­zap­isanie pliku
q-­wyjście z edycji pliku
wq­-za­pisanie pliku i wyjście z edycji
e-­ponowne otwarcie bieżącego pliku
q!­-wy­jście z edycji pliku, nawet jeśli zmiany nie zostały zapisane
qa­-wy­jście z edycji wszystkich otwartych plików (quitall)
qa­-wy­jście z edycji wszystkich otwartych plików (quitall)
u-­wyc­ofanie ostatniej akcji (undo)
Ctrl­+r­-p­onowne wykonanie wycofanej akcji
r-­zamiana znaku pod kursorem
J-­złą­czenie linijki bieżącej i następnej, oddzie­lając spacją, usuwając wcięcia
gJ­-zł­ączenie linijki bieżącej i następnej
y-­sko­pio­wanie do schowka zaznac­zonego tekstu
p-­wkl­ejenie skopio­wanego tekstu za kursorem
P-­wkl­ejenie skopio­wanego tekstu przed kursorem
%s/<­S1>­/<S­2>/­-­zamiana w całym dokumencie wystąpień tekstu <S1> na <S2>
:s/<S1­><S­2>/ zamiana w zaznac­zonym tekście wystąpień tekstu <S1> na <S2>
gu{r­uch­}­-zmiana liter na małe od kursora w kierunku klawisza ruchu
gU{r­uch­}­-zmiana liter na duże od kursora w kierunku klawisza ruchu

Przech­odzenie w inne tryby i wychod­zenie

i-­prz­ejście w tryb insert
Esc­-w­yjście z trybu insert lub replace do normal
a-­prz­ejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem w prawo
o-­dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu insert na początku nowej linii
I-­prz­ejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
A-­prz­ejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem na koniec linii
O-­dodanie nowej linii powyżej bieżącej i przejście do trybu insert w nowej linii
:-­prz­ejście w tryb comman­d-line
R-­prz­ejście w tryb replace
v-­roz­poc­zęcie trybu visual z dokład­nością do znaku
V-­roz­poc­zęcie trybu visual z dokład­nością do linii (zazna­czanie pełnymi liniami)
Ctrl­+v­-r­ozp­oczęcie trybu visual blokowo (pionowo)

Usuwanie

x-­usu­nięcie znaku pod kursorem
dd­-us­unięcie bieżącej linii
dw­-us­unięcie od kursora do początku następnego słowa
d0­-us­unięcie znaków w bieżącej linii od pierwszego do kursora
d$­-us­unięcie znaków w bieżącej linii od kursora do końca linii
d-­usu­nięcie zaznac­zonego tekstu, wraz z kopiow­aniem do schowka

Wyszuk­iwanie

/-­roz­poc­zęcie szukania w dół (należy wpisać szukany tekst i zatwie­rdzić Enterem)
?-­roz­poc­zęcie szukania w górę
n-­szukaj następnego wystąp­ienia
N-­szukaj poprze­dniego wystąp­ienia
*-­szukaj w dół słowa pod kursorem (pełnego słowa)
#-­szukaj w górę słowa pod kursorem
                   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Unix-vim Cheat Sheet