Show Menu
Cheatography

Ściąga dotycząca edytora Vim Cheat Sheet by

Ściąga dotycząca edytora Vim

Edytor VIM

Co to jest VIM
Jest to zaawan­sowany edytor tekstu, który pracuje w trybie tekstowym na każdym terminalu, ale posiada również interfejs graficzny. Vim'a można również użyć podczas edycji różnych programów

Tryby pracy Vim

a) tryb normalny-w tym trybie vim pracuje zaraz po urucho­mieniu. Wydawane są tutaj różne skróty klawis­zowe, które pozwalają przekść do innego trybu, kasować tekst, kopiować a także go przenosić.
b) tryb wprowa­dzania-aby przejść do tego trybu wciskamy klawisz "­i". W ty, trybie można pisać tekst tak jak w każdym innym edytorze. Aby zakończyć edycje wciskamy "­Esc­"
c) tryb wizualny-aby wejśc do tego trybu wciskamy "­v". Pozwala on nam, usuwać, kopiować, wycinać i wklejać teksty, a do zaznac­zenia można użyć zarówno myszki jak i jednego z czterech klawiszy kierun­kowych na klawia­turze.
d) tryb wiersza poleceń-aby wejśc do tego trybu wciskamy "­:", "­/" lub "?'. Wpisujemy polecenia do konsoli. Zalecamy na początku wpisać "­:he­lp" jeżeli ktoś zna angielski. Wszelkie komendy w podręc­zniku do cmd-line będą wpisywane z dwukro­pkiem.
e) tryb zaznac­zania-aby wejść do tego truby wpisujemy "­gh". Ten tryb jest bardzo podobny do trybu wizual­nego, ale różni się nieco komendami.
f) tryb ex-aby włączyć ten tryb musimy użyć kombinacji klawiszy "­Shi­ft+­Q", aby wrócić do trybu normlanego wpisujemy "­vi" lub "­vis­ual­".Po­dobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego.

Konfig­uro­walność

Vim jest edytorem dającym się w dużym stopniu konfig­urować. W efekcie Vim może być surowy i nieprz­yjazny jak jego protop­lasta lub przeci­wnie: cieszyć intelekt i oko bogactwem funkcji czy kolorów (patrz dla wiki). Informacja o bieżącym trybie pracy wyświe­tlana jest w ostatniej linii ekranu. Można ją włączyć specjalną zmienną. Odpowi­ednie polecenie wydaje się w trybie Ex :set showmode (lub krócej: :se smd) – zobacz :h smd). Powyższe polecenie, jak i większość innych, można dopisać do pliku konfig­ura­cyjnego wczyty­wanego w czasie inicja­liz­acji. W systemach klasy GNU/Linux i Unix plik.vimrc znajduje się w katalogu domowym użytko­wnika. W systemach MS-DOS i Win32 odpowiada mu _vimrc (zob. :h vimrc).

Jak się poruszać

h-przes­unięcie w lewo
l-przes­unięcie w prawo
j-przes­unięcie w dół
k-przes­unięcie w górę
Ctrl+d-przes­unięcie ekranu o połowę jego wysokości w dół
Ctrl+u-przes­unięcie ekranu o połowę jego wysokości w górę
Ctrl+f-przes­unięcie ekranu o całą jego wysokość w dół
Ctrl+b-przes­unięcie ekranu o całą jego wysokość w górę
gg-przejście do pierwszej linii w pliku
G-przejście do ostatniej linii w pliku
H-przejście do pierwszej widocznej na ekranie linii (skrót od High)
M-przejście do środkowej widocznej na ekranie linii (skrót od Medium)
L-przejście do ostatniej widocznej na ekranie linii (skrót od Low)
^-przes­unięcie do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
0-przes­unięcie na początek linii
$-przes­unięcie na koniec linii
w-przejście do początku następnego wyrazu
e-przejście do końcu bieżącego wyrazu (lub następ­nego, jeśli jesteśmy na końcu bieżącego)
b-przejście do początku bieżącego wyrazu (lub poprze­dniego, jeśli jesteśmy na początku bieżącego)
%-przejście do odpowi­ada­jącego nawiasu (otwie­raj­ące­go/­zam­yka­jącego)
gh-przejście do poprze­dniej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
gj-przejście do następnej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
'<Z­NAK>-przec­hodzi do zaznac­zonego wcześniej miejsca w pliku; <ZN­AK>
<NR>-przejście do linii o podanym numerze
 

Edycja

w-zapisanie pliku
q-wyjście z edycji pliku
wq-zapisanie pliku i wyjście z edycji
e-ponowne otwarcie bieżącego pliku
q!-wyjście z edycji pliku, nawet jeśli zmiany nie zostały zapisane
qa-wyjście z edycji wszystkich otwartych plików (quitall)
qa-wyjście z edycji wszystkich otwartych plików (quitall)
u-wycofanie ostatniej akcji (undo)
Ctrl+r-ponowne wykonanie wycofanej akcji
r-zamiana znaku pod kursorem
J-złączenie linijki bieżącej i następnej, oddzie­lając spacją, usuwając wcięcia
gJ-złączenie linijki bieżącej i następnej
y-skopi­owanie do schowka zaznac­zonego tekstu
p-wklejenie skopio­wanego tekstu za kursorem
P-wklejenie skopio­wanego tekstu przed kursorem
%s/<S1­>/<­S2>/-zamiana w całym dokumencie wystąpień tekstu <S1> na <S2>
:s/<S1­><S­2>/ zamiana w zaznac­zonym tekście wystąpień tekstu <S1> na <S2>
gu{ruch}-zmiana liter na małe od kursora w kierunku klawisza ruchu
gU{ruch}-zmiana liter na duże od kursora w kierunku klawisza ruchu

Przech­odzenie w inne tryby i wychod­zenie

i-przejście w tryb insert
Esc-wyjście z trybu insert lub replace do normal
a-przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem w prawo
o-dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu insert na początku nowej linii
I-przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
A-przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem na koniec linii
O-dodanie nowej linii powyżej bieżącej i przejście do trybu insert w nowej linii
:-przejście w tryb comman­d-line
R-przejście w tryb replace
v-rozpo­częcie trybu visual z dokład­nością do znaku
V-rozpo­częcie trybu visual z dokład­nością do linii (zazna­czanie pełnymi liniami)
Ctrl+v-rozpo­częcie trybu visual blokowo (pionowo)

Usuwanie

x-usunięcie znaku pod kursorem
dd-usunięcie bieżącej linii
dw-usunięcie od kursora do początku następnego słowa
d0-usunięcie znaków w bieżącej linii od pierwszego do kursora
d$-usunięcie znaków w bieżącej linii od kursora do końca linii
d-usunięcie zaznac­zonego tekstu, wraz z kopiow­aniem do schowka

Wyszuk­iwanie

/-rozpo­częcie szukania w dół (należy wpisać szukany tekst i zatwie­rdzić Enterem)
?-rozpo­częcie szukania w górę
n-szukaj następnego wystąp­ienia
N-szukaj poprze­dniego wystąp­ienia
*-szukaj w dół słowa pod kursorem (pełnego słowa)
#-szukaj w górę słowa pod kursorem
                   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Unix-vim Cheat Sheet