Show Menu
Cheatography

Edytor Tekstu VI Cheat Sheet by [deleted]

komendy edytora tekstu VI

Co to jest VI ?

Edytor modalny, popularny w systemach Unix. Jego autorem jest Bill Joy.

Edytor vi jest edytorem ekranowym, co oznacza, że użytkownik widzi na ekranie fragment pliku i może się po nim swobodnie poruszać za pomocą kursorów, dokonywać zmian w tekście i dopisywać nowy tekst.

Tryb normalny- komendy i skróty

h Przes­u­n­ięcie w lewo
l Przes­u­n­ięcie w prawo
k Przes­u­n­ięcie w górę
j Przes­u­n­ięcie w dół
i Przejście w tryb wprowa­­dz­ania
I Przejście do trybu insert wraz z przesu­­ni­ęciem do pierwszego znaku drukow­­alnego w linii
a Tryb wprowa­­dzania o 1 znak w prawo
A Tryb wprowa­­dzania na końcu lini
x Usuwa niechciany znak
dw Usuwa niechciany wyraz
o Wstaw­ianie tekstu w nowej, następnej lini
O Wstaw­ianie tekstu w nowej, poprze­­dniej lini
w Przejście do następnego wyrazu wyłączając pierwszy znak
e Przejście do bieżącego wyrazy wyłączając ostatni znak
0 Przen­i­e­sienie do początku linii
$ Przejście do końca linii wyłączając ostatni znak
R Tryb zamiany tekstu
r Tryb zamiany tylko dla 1 znaku
G Przejście do ostatniej linii w pliku
u Cofa poprzednie polecenie
U Cofa wszystkie zmieny w danej linii
gg Przejście do pierwszej linii w pliku
dd Usuwa cała linie
gh Zaznacza wybrany tekst oraz zastąpia go tekstem wisanym przez nas
ce Usuwa wyraz i przechodzi do trybu wprowa­­dzania
 

Polecenia sterujące kursorem

0przen­ies­ienie kursora na początek linii
^przen­ies­ienie kursora na początek linii
$przen­ies­ienie kursora na koniec linii
hprzen­ies­ienie kursora w lewo
jprzen­ies­ienie kursora w dół
kprzen­ies­ienie kursora w górę
lprzen­ies­ienie kursora w prawo
^Hskaso­wanie znaku przed kursorem (klawisz backsp­ace)
fprzen­ies­ienie do przodu do podanego znaku
Fprzen­ies­ienie do tyłu do podanego znaku
tprzen­ies­ienie do przodu przed wskazany znak
Tprzen­ies­ienie do tyłu przed wskazany znak
;powtó­rzenie ostatniego polecenia f, F, t, T
,odwró­cenie działania ostatniego polecenia f, F, t, T
|ustaw­ienie kursora w podanej kolumnie
%odnal­ezienie pary dla wskazanego nawiasu
Bustaw­ienie kursora na początku poprze­dniego słowa (słowo = ciąg znaków bez znaków białych)
Wustaw­ienie kursora na początku następnego słowa (słowo = ciąg znaków bez znaków białych)
Hprzen­ies­ienie kursora na górę ekranu
Lprzen­ies­ienie kursora na dół ekranu
:<li­czb­a>przen­ies­ienie kursora do wiersza wskazanego liczbą
spacjaprzen­ies­ienie kursora w prawo

Przykł­adowe polecenia

i przełącza vi na tryb wprowa­dzania
a przełącza vi na tryb wprowa­dzania (podobnie jak w przypadku komendy i, lecz kursor zostaje przeni­esiony o jeden krok w prawo)
A przełącza vi na tryb wprowa­dzania (podobnie jak w przypadku komendy i, lecz kursor zostaje przeni­esiony na koniec bierzącego wiersza)
xx usuwa znak, na którym jest kursor
dd usuwa wiersz, w którym znajduje się kursor i kopiuje go do bufora
 

Przykł­adowe polecenia

q! wyjście bezwzg­lędne, bez zapisu danych. Nie zapisane dane zostaną stracone
:q wyjście pod warunkiem braku zmian od ostatniego zapisu. W innym przypadku program będzie prosił o skorzy­stanie z polecenia q!
help wyświetl pomoc. Przydatna lektura.
w zapis pliku
w nazwa zapis pliku pod nową nazwą
e nazwa otwor­zenie pliku do edycji

Pole­cenia zmieni­ające tekst:

xskaso­wanie znaku wskazy­wanego przez kursor
Xskaso­wanie znaku przed kursorem
dskaso­wanie wskazanego tekstu
ddskaso­wanie aktualnej linii
d<li­czb­a>dskaso­wanie kilku wierszy określ­onych liczbą, począwszy aktualnej linii
Dskaso­wanie tekstu od aktualnej pozycji aż do końca linii
yskopi­owanie wskazanego tekstu do bufora pomocn­iczego
Yskopi­owanie linii tekstu do bufora pomocn­iczego
pwstaw­ienie tekstu za kursorem
Pwstaw­ienie tekstu przed kursorem
Jpołąc­zenie linii
>przes­unięcie tekstu w prawo
<przes­unięcie tekstu w lewo
!przet­wor­zenie tekstu przez polecenie systemowe i zastąp­ienie tego tekstu przez wyjście tego polecenia
rzastą­pienie znaku wskazy­wanego przez kursor
mzazna­czenie linii tekstu
uanulo­wanie ostatniej zmiany (ponowne wciśnięcie powoduje ponowne zastos­owanie ostatniej zmiany)
.powtó­rzenie polecenia

Macra

qa - Nagrywaj macro "­a"
qq - Przestań nagrywać macro
@@ - Uruchom ponownie poprzednio urucha­miane macro
 

Pole­cenia edycyj­ne:

a – wpisywanie tekstu za kursorem
A – wpisywanie tekstu na końcu aktualnej linii
i – wstawianie tekstu przed kursorem
I – wstawianie tekstu na początku aktualnej linii
o – utworzenie nowej linii poniżej aktualnej
O – utworzenie nowej linii powyżej aktualnej
R – zastęp­owanie tekstu
s – zastąp­ienie znaku wskazanego przez kursor
S – zastąp­ienie aktualnej linii
c – zmiana zaznac­zonego tekstu
C – zmiana do końca linii

Tryb wizualny- komendy i skróty

y Kopio­wanie do schowka edytora
d Usunięcie zaznac­­zonego tekstu oraz kopiowanie do schowka danego znaku
p Wklejenie skopio­­wa­niego wyrazu za kursor
P Wklejenie skopio­­wanego wyrazu przed kursor
< Po zaznac­­zeniu pełnych linii zmniejsza wcięcie bloku
> po zaznac­­zeniu pełnych linii zwiększa wcięcie bloku
l Po zaznac­­zeniu pionowym przechodzi w tryb wprowa­­dzania gdzie mozna wpisac tekst
x Po zaznac­­zeniu pionowym usuwa zaznaczony fragment tekstu
vmap <KL­­AW­I­S­Z> <PO­­LE­C­E­NI­­E> Mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim
~ Zmiana wszystkich dużych liter na małe i małych na duże w zaznac­­zonym bloku tekstu
u Zmiana wszystkich dużych liter na małe w zaznac­­zonym bloku tekstu
U Zmiana wszystkich małych liter na duże w zaznac­­zonym bloku tekstu

Pole­cenia sterujące ekranem:

^Fprzes­unięcie okna ekranowego o jeden ekran do przodu
^Bprzes­unięcie okna ekranowego o jeden ekran do tyłu
^Bprzes­unięcie okna ekranowego o jeden ekran do tyłu
Gprzes­unięcie okna ekranowego do podanej linii
/wyszu­kanie podanego wzorca w przód (po dojściu na koniec pliku kontyn­uowanie szukania od początku)
?wyszu­kanie podanego wzorca w tył (po dojściu na początek pliku kontyn­uowanie szukania od końca)
^Lwyczy­szc­zenie i przery­sowanie ekranu
^R przery­sowanie ekranu
                   

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets