Show Menu
Cheatography

Edytor Tekstu VI Cheat Sheet by [deleted]

komendy edytora tekstu VI

Co to jest VI ?

Edytor modalny, popularny w systemach Unix. Jego autorem jest Bill Joy.

Edytor vi jest edytorem ekranowym, co oznacza, że użytkownik widzi na ekranie fragment pliku i może się po nim swobodnie poruszać za pomocą kursorów, dokonywać zmian w tekście i dopisywać nowy tekst.

Tryb normalny- komendy i skróty

h Przes­u­n­ięcie w lewo
l Przes­u­n­ięcie w prawo
k Przes­u­n­ięcie w górę
j Przes­u­n­ięcie w dół
i Przejście w tryb wprowa­­dz­ania
I Przejście do trybu insert wraz z przesu­­ni­ęciem do pierwszego znaku drukow­­alnego w linii
a Tryb wprowa­­dzania o 1 znak w prawo
A Tryb wprowa­­dzania na końcu lini
x Usuwa niechciany znak
dw Usuwa niechciany wyraz
o Wstaw­ianie tekstu w nowej, następnej lini
O Wstaw­ianie tekstu w nowej, poprze­­dniej lini
w Przejście do następnego wyrazu wyłączając pierwszy znak
e Przejście do bieżącego wyrazy wyłączając ostatni znak
0 Przen­i­e­sienie do początku linii
$ Przejście do końca linii wyłączając ostatni znak
R Tryb zamiany tekstu
r Tryb zamiany tylko dla 1 znaku
G Przejście do ostatniej linii w pliku
u Cofa poprzednie polecenie
U Cofa wszystkie zmieny w danej linii
gg Przejście do pierwszej linii w pliku
dd Usuwa cała linie
gh Zaznacza wybrany tekst oraz zastąpia go tekstem wisanym przez nas
ce Usuwa wyraz i przechodzi do trybu wprowa­­dzania
 

Polecenia sterujące kursorem

0przen­ies­ienie kursora na początek linii
^przen­ies­ienie kursora na początek linii
$przen­ies­ienie kursora na koniec linii
hprzen­ies­ienie kursora w lewo
jprzen­ies­ienie kursora w dół
kprzen­ies­ienie kursora w górę
lprzen­ies­ienie kursora w prawo
^Hskaso­wanie znaku przed kursorem (klawisz backsp­ace)
fprzen­ies­ienie do przodu do podanego znaku
Fprzen­ies­ienie do tyłu do podanego znaku
tprzen­ies­ienie do przodu przed wskazany znak
Tprzen­ies­ienie do tyłu przed wskazany znak
;powtó­rzenie ostatniego polecenia f, F, t, T
,odwró­cenie działania ostatniego polecenia f, F, t, T
|ustaw­ienie kursora w podanej kolumnie
%odnal­ezienie pary dla wskazanego nawiasu
Bustaw­ienie kursora na początku poprze­dniego słowa (słowo = ciąg znaków bez znaków białych)
Wustaw­ienie kursora na początku następnego słowa (słowo = ciąg znaków bez znaków białych)
Hprzen­ies­ienie kursora na górę ekranu
Lprzen­ies­ienie kursora na dół ekranu
:<li­czb­a>przen­ies­ienie kursora do wiersza wskazanego liczbą
spacjaprzen­ies­ienie kursora w prawo

Przykł­adowe polecenia

i przełącza vi na tryb wprowa­dzania
a przełącza vi na tryb wprowa­dzania (podobnie jak w przypadku komendy i, lecz kursor zostaje przeni­esiony o jeden krok w prawo)
A przełącza vi na tryb wprowa­dzania (podobnie jak w przypadku komendy i, lecz kursor zostaje przeni­esiony na koniec bierzącego wiersza)
xx usuwa znak, na którym jest kursor
dd usuwa wiersz, w którym znajduje się kursor i kopiuje go do bufora
 

Przykł­adowe polecenia

q! wyjście bezwzg­lędne, bez zapisu danych. Nie zapisane dane zostaną stracone
:q wyjście pod warunkiem braku zmian od ostatniego zapisu. W innym przypadku program będzie prosił o skorzy­stanie z polecenia q!
help wyświetl pomoc. Przydatna lektura.
w zapis pliku
w nazwa zapis pliku pod nową nazwą
e nazwa otwor­zenie pliku do edycji

Pole­cenia zmieni­ające tekst:

xskaso­wanie znaku wskazy­wanego przez kursor
Xskaso­wanie znaku przed kursorem
dskaso­wanie wskazanego tekstu
ddskaso­wanie aktualnej linii
d<li­czb­a>dskaso­wanie kilku wierszy określ­onych liczbą, począwszy aktualnej linii
Dskaso­wanie tekstu od aktualnej pozycji aż do końca linii
yskopi­owanie wskazanego tekstu do bufora pomocn­iczego
Yskopi­owanie linii tekstu do bufora pomocn­iczego
pwstaw­ienie tekstu za kursorem
Pwstaw­ienie tekstu przed kursorem
Jpołąc­zenie linii
>przes­unięcie tekstu w prawo
<przes­unięcie tekstu w lewo
!przet­wor­zenie tekstu przez polecenie systemowe i zastąp­ienie tego tekstu przez wyjście tego polecenia
rzastą­pienie znaku wskazy­wanego przez kursor
mzazna­czenie linii tekstu
uanulo­wanie ostatniej zmiany (ponowne wciśnięcie powoduje ponowne zastos­owanie ostatniej zmiany)
.powtó­rzenie polecenia

Macra

qa - Nagrywaj macro "­a"
qq - Przestań nagrywać macro
@@ - Uruchom ponownie poprzednio urucha­miane macro
 

Pole­cenia edycyj­ne:

a – wpisywanie tekstu za kursorem
A – wpisywanie tekstu na końcu aktualnej linii
i – wstawianie tekstu przed kursorem
I – wstawianie tekstu na początku aktualnej linii
o – utworzenie nowej linii poniżej aktualnej
O – utworzenie nowej linii powyżej aktualnej
R – zastęp­owanie tekstu
s – zastąp­ienie znaku wskazanego przez kursor
S – zastąp­ienie aktualnej linii
c – zmiana zaznac­zonego tekstu
C – zmiana do końca linii

Tryb wizualny- komendy i skróty

y Kopio­wanie do schowka edytora
d Usunięcie zaznac­­zonego tekstu oraz kopiowanie do schowka danego znaku
p Wklejenie skopio­­wa­niego wyrazu za kursor
P Wklejenie skopio­­wanego wyrazu przed kursor
< Po zaznac­­zeniu pełnych linii zmniejsza wcięcie bloku
> po zaznac­­zeniu pełnych linii zwiększa wcięcie bloku
l Po zaznac­­zeniu pionowym przechodzi w tryb wprowa­­dzania gdzie mozna wpisac tekst
x Po zaznac­­zeniu pionowym usuwa zaznaczony fragment tekstu
vmap <KL­­AW­I­S­Z> <PO­­LE­C­E­NI­­E> Mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim
~ Zmiana wszystkich dużych liter na małe i małych na duże w zaznac­­zonym bloku tekstu
u Zmiana wszystkich dużych liter na małe w zaznac­­zonym bloku tekstu
U Zmiana wszystkich małych liter na duże w zaznac­­zonym bloku tekstu

Pole­cenia sterujące ekranem:

^Fprzes­unięcie okna ekranowego o jeden ekran do przodu
^Bprzes­unięcie okna ekranowego o jeden ekran do tyłu
^Bprzes­unięcie okna ekranowego o jeden ekran do tyłu
Gprzes­unięcie okna ekranowego do podanej linii
/wyszu­kanie podanego wzorca w przód (po dojściu na koniec pliku kontyn­uowanie szukania od początku)
?wyszu­kanie podanego wzorca w tył (po dojściu na początek pliku kontyn­uowanie szukania od końca)
^Lwyczy­szc­zenie i przery­sowanie ekranu
^R przery­sowanie ekranu
                   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets