Show Menu
Cheatography

Tryb normalny

Skrót/­Komenda
Opis
h
przesu­nięcie w lewo
l
przesu­nięcie w prawo
j
przesu­nięcie w dół
k
przesu­nięcie w górę
i
przejście w tryb insert
a
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem w prawo
A
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem na koniec linii
v
rozpoc­zęcie trybu visual z dokład­nością do znaku
V
rozpoc­zęcie trybu visual z dokład­nością do linii (zazna­czanie pełnymi liniami)
Ctrl+v
rozpoc­zęcie trybu visual blokowo (pionowo)
:
przejście w tryb comman­d-line
gg
przejście do pierwszej linii w pliku
G
przejście do ostatniej linii w pliku
H
przejście do pierwszej widocznej na ekranie linii (skrót od High)
M
przejście do środkowej widocznej na ekranie linii (skrót od Medium)
L
przejście do ostatniej widocznej na ekranie linii (skrót od Low)
Esc
wyjście z trybu insert lub do normal
o
dodanie nowej linii poniżej i przejście do trybu insert
I
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
.
powtór­zenie ostatnio wykonanej akcji
u
wycofanie ostatniej akcji (undo)
Ctrl+r
ponowne wykonanie wycofanej akcji
r
zamiana znaku pod kursorem (po wciśnięciu znaków znowu jesteśmy w trybie normal)
R
przejście w tryb zmiany tekstu
x
usunięcie znaku
dd
usunięcie bieżącej linii
dw
usunięcie od kursora do początku następnego słowa
d$
usunięcie od kursora do końca linii
gJ
złączenie linijki bieżącej i następnej
^
przesu­nięcie do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
0
przesu­nięcie na początek linii
$
przesu­nięcie na koniec linii
w
przejście do początku następnego wyrazu
e
przejście do końcu bieżącego wyrazu
b
przejście do początku bieżącego wyrazu
%
przejście do odpowi­ada­jącego nawiasu (otwie­raj­ące­go/­zam­yka­jącego)
gh
przejście do poprze­dniej linii
gj
przejście do następnej linii
/
rozpoc­zęcie szukania w dół
?
rozpoc­zęcie szukania w górę
n
szukaj następnego wystąp­ienia
N
szukaj poprze­dniego wystąp­ienia
"­<ZN­AK>p
wklejenie z nazwanego schowka za kursorem
m<Z­NAK>
zaznacza bieżące miejsce w pliku pod wskazanym znakiem a-z
'<Z­NAK>
przechodzi do zaznac­zonego wcześniej miejsca w pliku; <ZN­AK>
gf
otwarcie pliku o nazwie wskazanej przez kursor w pliku bieżącym
Ctrl+w w
przejście do kolejnego okna
Ctrl+w h
Przejście do okna z lewej
Ctrl+w j
Przejście do okna z u dołu
Ctrl+w k
Przejście do okna z u góry
Ctrl+w l
Przejście do okna z z prawej
W tym trybie vi pracuje zaraz po urucho­mieniu. Wydawane tutaj różne skróty klawia­turowe pozwalają przejść do innego trybu, kasować tekst, kopiować tekst lub go przenosić.
 

Tryb comman­d-line

Skrót/­Komenda
Opis
w
zapisanie pliku
wq
zapisanie pliku i wyjście z edycji
q
wyjście z edycji pliku
e
ponowne otwarcie bieżącego pliku
q!
wyjście z edycji pliku, nawet jeśli zmiany nie zostały zapisane
qa
wyjście z edycji wszystkich otwartych plików (quitall)
!<S­YSC­MD>
urucho­mienie dowolnej komendy powłoki systemu.
sp <NA­ZWA­_PL­IKU>
podział poziomy bieżącego okna i otwarcie w nowym oknie pliku o podanej nazwie
vsp <NA­ZWA­_PL­IKU>
podział pionowy bieżącego okna i otwarcie w nowym oknie pliku o podanej nazwie
tabnew
otwarcie nowej zakładki
tabfirst
przejście do pierwszej zakładki
tablast
przejście do ostatniej zakładki
tabs
wyświe­tlenie listy zakładek i listy otwartych w każdej z nich plików
tabclose
zamknięcie bieżącej zakładki
Ctrl+w gf
otwarcie w nowej zakładce pliku o nazwie takiej, jak pod kursorem w bieżącym pliku
map <KL­AWI­SZ> <PO­LEC­ENI­E>
mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim
Tryb wprowa­dzania komend, do którego przech­odzimy po wciśnięciu klawisza :
 

Tryb Ex-mode

Skrót/­Komenda
Opis
:Sex
Otwiera okno wyświe­tlające zawartość bieżącego katalogu
:as
:se wrap | se nolist | se lbr
Zawijanie wierszy na granicy słowa
:se noma
Wymuszenie unikso­wego, pojedy­nczego znaku końca wierszy
:se ff=unix
Wymuszenie unikso­wego, pojedy­nczego znaku końca wierszy
:se is | se hls
Podświ­etlenia znaków spełni­ających warunki wyszuk­iwania wyszuk­iwania
:se vb
Włącza sygnał optyczny w miejscu sygnału akusty­cznego
:sp file_name
Otwiera nowe okno edycji w poziomie
:vsp file_name
Otwiera nowe okno edycji w pionie
:syntax on
Podświ­etlanie składni danego języka
:se syn=css
Wymuszenie podświ­etlania składni wg. reguł języka CSS2
Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­­al­i­z­owany do przetw­­ar­zania wsadowego.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets