Show Menu
Cheatography

Etologia 5: Elementarne rodzaje zachowania Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Elementy zachowania

Składniki
- Wrodzone lub nabyte
- O różnym stopniu złożoności
- Nie pełnią samodz­ielnej funkcji biolog­icznej
Elemen­tarne rodzaje zachowania
- Wrodzone
- Obejmują zazwyczaj cały organizm
- Pełnią samodz­ielną rolę biolog­iczną

Toniczne reakcje przyst­oso­wawcze

1. Odruchy postularne
- Wywołane głównie przez bodźce propriocepcyjne
- Charakter odruchów tonicznych- polegają na długot­rwałym skurczu mięśni
- Np. odruch homost­rof­iczny u wija, ułożenie kończyn u ptaków podczas lotu, reakcja poziomego
utrzymywania głowy
2. Znieru­cho­mienie (freezing)
- Pełni funkcję ochronną
- U kręgowców i bezkręgowców
- Tanatoza- udawanie martwego, głównie u bezkrę­gowców, np. niedźw­ied­ziówka, wpadłszy w wiązkę ultrad­źwięków nietop­erza, pada na ziemię
3. Reakcja orient­acyjna
- Przerwanie dotych­cza­sowej działa­lności po zadzia­łaniu bodźca
- Odruch celowniczy- zwrócenie oczu w stronę nowego bodźca
4. Reakcja startowa
- Wzdryg­nięcie się w reakcji na silny bodziec
- Przygo­towuje do reakcji walki/­uci­eczki
Mdlejące kozy (kozy z Tennes­see)- cierpią na miotonię. W momencie strachu zastygają z mocno wypros­tow­anymi nogami, zwykle się przewr­acają. Nie jest to freezing, ponieważ jest to mutacja genetyczna niepeł­niąca funkcji przyst­oso­waw­czej.

Odruchy ochronne

Szybkie skurcze mięśni, niepow­odujące ruchu
1. Odruchy cofania (retra­kcyjne)- wywołane przez ból i wstręt
2. Odruchy czyszczące (repul­sywne)- wywołane przez słabe bodźce, działające na powier­zchni błon śluzowych lub skóry
-Np. kichanie, wypluw­anie, kaszel, wymioty, drapanie, otrząs­anie, wicie się/tr­zep­otanie, autotomia- odrzucenie części ciała
 

Zachowania nieuki­eru­nkowane

1. Nastie
-Wywołane przez bodźce zewnęt­rzne, ale nie ukieru­nkowane na nie
- Nie powodują ruchu w przest­rzeni- skurcz polega na zamknięciu się ciała
- Głównie u organizmów o promie­nistej symetrii ciała (pierw­otn­iaki, jamochłony)
- Np. Ukwiał, jeż, łuskowiec
2. Kinezy
- Reakcje lokomo­cyjne, prowadzące do znalez­ienia prefer­endum etolog­icznego- optyma­lnych warunków środowiska
- Głównie u pierwo­tniaków i stawonogów
- Intens­ywność zależna od siły bodźca

Podział ze względu na charakter ruchów:
- Ortokinezy- Intens­ywność bodźca determ­inuje szybkość ruchu
- Klinok­inezy- Intens­ywność bodźca determ­inuje częstość skrętu

Podział ze względu na rodzaj bodźca:
- Chemok­inezy- bodziec chemiczny
- Fotokinezy-bodziec świetlny
- Higrok­inezy- wilgoć

Tropizmy

Najczę­ściej u organizmów osiadłych, wydłuż­onych, giętkich- wygięcie do lub od bodźca
1. Podział ze względu na rodzaj bodźca:
chemotropizm, fototr­opizm, higrotropizm
2. Podział ze względu na kierunek względem bodźca:
- Do bodźca: dodatni
- Od bodźca: ujemny
Trauma­tot­ropizm- wyginanie w kierunku bodźca, który dokonał uszkod­zenia

Reakcja optoki­net­yczna

Podążanie głową lub oczami za porusz­ającym się spójnym ruchem obiektem
U człowieka: oczopląs optoki­net­yczny lub kolejowy
Zasada reafer­entacji- w układzie nerwowym
porównywane są dwa typy inform­acji: z układu wzrokowego o ruchu obiektu i z układu ruchu o własnym ruchu. Jeśli są niespójne, wyzwalana jest reakcja optoki­net­yczna.
Funkcja: zachowanie stałości percepcji i orientacji w środowisku

Zachowanie się korekcyjne

Powrót na pierwotny tor ruchu po chwilowej jego zmianie
Oparte na propri­oce­pcji, zachodzi bez udziału bodźców zewnęt­rznych
 

Taksje

Mechanizm reakcji, prowad­zących do przyjęcia i utrzymania właściwej pozycji ciała
- Zachowanie taktyc­zne­/elazja- ruch zorien­towany taktycznie
- Obrót taktyczny- przyjęcie określonej pozycji ciała
1. Bazotaksje:
- Diataksja- prosto­padłe ustawienie do kierunku działania bodźca
- Tropot­aksja- ustawienie równoległe do kierunku działania bodźca
- Telotaksja
2. Menotaksje (reakcja kompasowa)- ustawienie w stosunku do bodźca pod innym kątem niż 0/90/180 stopni
3. Atrotaksje- menotaksje z poprawką na zmianę położenia na niebie obiektów emituj­ących światło
Podział ze względu na mechanizm lokali­zowania źródła bodźca:"
1. Klinot­aksja- np. larwa muchy domowej. Silniej wychyla się w stronę, po której natężenie światła jest mniejsze. Ucieka od światła.
2. Tropot­aksja- np. stonoga. Orientuje się po ilości światła docier­ającego do oka prawego/lewego
3. Telota­ksja- np. rak pustelnik. Każde z oczu z osobna jest receptorem kierun­kowym.

Taksje

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     Etologia 9: ewolucja zachowania, cz. 2 Cheat Sheet
     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet