Show Menu
Cheatography

Etologia 4: ekologia behawioralna i socjobiologia Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Ekologia behawi­oralna

Wypącz­kowała z etologii (1978)
Zajmuje się znaczeniem zachowania zwierząt dla przeżycia i odnies­ienia sukcesu reprod­ukc­yjnego
Kluczowe pojęcia:
Konkurencja wewnąt­rzg­rupowa, użytko­wanie zasobów, unikanie drapie­żników
Wykorz­ystuje teorię gier i teorię optyma­lności

Socjob­iologia

1975- powstanie socjob­iol­ogii. Opubli­kowanie monografii Edwarda Wilsona
Bada podstawy zachowań społec­znych zwierząt
Interesuje się zachow­aniami społec­znymi człowieka pierwo­tnego, przyst­oso­waw­czymi cechami organi­zacji współc­zesnych prymit­ywnych społec­zności
"­Org­anizm nie żyje dla siebie. Jego podstawową funkcją nie jest nawet wytwar­zanie kolejnych organi­zmów, on jedynie reprod­ukuje geny i służy jako ich tymczasowy nośnik­" (E.Wilson)
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     Statistics in Behavioral Sciences Cheat Sheet
     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet