Show Menu
Cheatography

Etologia 3: Behawioryzm i etologia Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Behawi­oryzm

John Watson
1913: manifest behawi­ory­styczny
- Psycho­logia nauką o zachowaniu zreduk­owanym do odruch­owego działania typu bodziec-reakcja
- Zamiast terminów mental­ist­ycz­nych, odnoszenie się do obiekt­ywnych stanów
- Brak granicy między człowi­ekiem a zwierz­ęciem
Krytyka psycho­logii akadem­ickiej:
- Klęska w próbie określenia się jako nauki przyro­dniczej
- Intros­pekcja jest nieroz­str­zygalna
- Wyniki badań nad zwierz­ętami nie powinny być interp­ret­owane przez analogię w terminach świado­mości
Obiektywne stany:
Bodziec, reakcja, tworzenie i integracja nawyków
Skrajny enwiro­nme­nta­lizm:
- Wpływy środow­iskowe zasadnicze w ontoge­nezie (rozwoju osobniczym)
- Zachowania "­ins­tyn­kto­wne­" tak naprawdę uwarun­kowane społecznie
- Zachowania "­wro­dzo­ne" tak naprawdę uwarun­kowane we wczesnym dzieciństwie

- Badane jest sztuczne zachowanie
- Abstra­howanie od gatunku i biolog­icznego sensu zachowania
 

Etologia

Na świecie:
- XIX w.- Saint Hilaire- pierwszy użył terminu
- XX w.- W. Wheeler- spopul­ary­zował termin
W Polsce:
- Od początku XX w.
- W tym czasie nazywana "­mor­fologią zachowania"
- Tadeusz Garbowski, Romuald Minkie­wicz, Roman Wojtusiak
Najważ­niejsi przeds­taw­iciele:
- Karl von Frisch
- Konrad Lorenz
- Nikolaas Tinbergen
- 1973r.- powyżsi otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny
Cechy:
- Obiekt­ywi­sty­czna, biolog­iczna, o zachowaniu (się) zwierząt
--> Naukowe badania charak­ter­yst­ycznych wzorców
--> Badania głównie w środowisku naturalnym
- Opis zachowania przed analizą
- Zrozum­ienie zachowania wymaga wiedzy o przycz­ynach, rozwoju, ewolucji
- Podstawowa metoda: obserwacja
4 pytania Tinber­gena:
1. Jaki jest biolog­iczny sens zachowania?
2. Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wyzwalają zachowanie i nim sterują?
3. Jaki etap rozwoju osobnika jest niezbędny dla ujawnienia zachowania?
4. Jaka jest historia ewolucyjna zachow­ania?
Ernst Mayr (biolog ewoluc­yjny):
1. Przyczyny bliskie (tożsame z 2 i 3 pytaniem)
2. Przyczyny dalekie (tożsame z 1 i 4 pytaniem)
Ekolodzy behawi­oralni:
1. Wyjaśn­ienia przycz­ynowe (kojarzone z 2 pytaniem)
2. Wyjaśn­ienia funkcj­onalne (kojarzone z 1 pytaniem)
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     Etologia 9: ewolucja zachowania, cz. 2 Cheat Sheet
     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet