Show Menu
Cheatography

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminempo

Karol Darwin

Ewolucja- proces przemian, dzięki któremu nowe gatunki powstają ze starszych gatunków
Gradua­lizm- stopni­owa­lność przemian, wg. Darwina zarówno morfol­ogi­cznych i anatom­icz­nych, jak i psychiki
-> W zakresie psychiki różnica między ludźmi a zwierz­ętami jest ilościowa, nie jakościowa

George Romanes

Prekursor badań dotycz­ących inteli­gencji zwierząt
Starał się wykazać brak różnicy jakośc­iowej w katach rozumu zwierząt i ludzi
Metoda anegdo­tyczna- wykorz­ystanie opisów obserw­acy­jnych zachowania zwierząt
Intros­pekcja przez analogię- oparta na założeniu, że proces zachodzący w umyśle obserw­atora, zachodzi w umyśle zwierzęcia
Gromadził opisy bez selekcji źródła- od właści­cieli zwierząt, badaczy, przypa­dkowych obserw­atorów itd.

Drabina Romanesa

Hierarchia zwierząt pod względem rozwoju intele­ktu­alnego
 

C. Lloyd Morgan

Zasada oszczę­dności w intros­pekcji przez analogię
Kojarzenie oparte na doświa­dczeniu zmysłowym zamiast racjon­alnego myślenia i tworzenia pojęć
Prowadził eksper­ymenty w warunkach natura­lnych, modyfi­kując je
Psycho­logia porówn­awcza
- Stany psychiczne to stany świadomego doświadczenia
- Badacz powinien starać się zrozumieć psychikę zwierząt przez analogię do własnych stanów przy zachowaniu rygoru
Kanon Morgana
1. W żadnym wypadku nie można interp­retować działania jako wyższej czynności psychi­cznej, jeśli może być zinter­pre­towane jako wynik procesu niższego poziomu
2. Prostota nie jest koniecznym kryterium prawdy
3. Jeśli istnieją liczne dane przema­wiające za wysoką inteli­gencją, odwoły­wanie się do wyższych funkcji psychi­cznych jest wskazane

Mądry (sprytny) Hans

Koń, który zdawał się wykonywać obliczenia matema­tyczne, czytać, podawać godzinę
Oskar Pfungst- doktorant, który przepr­owadził testy zdolności Hansa. Odkrył, że koń nie posiada powyższych zdolności
W rzeczy­wis­tości koń kiwał głową, obserwując reakcję właści­ciela
Przypadek ten przyczynił się do obiekt­ywi­zacji metodo­logii badań zoopsy­cho­log­icznych
Metoda ślepej próby

Saltac­jonizm

Przeci­wie­ństwo gradalizmu
Procesy ewolucyjne mają charakter jakościowy
Ewolucja odbywa się skokowo
 

Jacques Loeb

Przeciwnik intros­pekcji przez analogię
Zwolennik mechan­ist­ycznej zoopsy­cho­logii
Tropizm-pojęcie w biologii, odnoszące się do ruchu.
Loeb używał tego pojęcia również w odnies­ieniu do zwierząt
->Mimowolny, wymuszony przez bodziec ruch
Reakcja na bodziec nie wymaga wyjaśn­ienia w katego­riach świado­mości
Heliot­ropizm- ruch w reakcji na natężenie światła
Pamięć asocja­cyjna
- Psychiczne połączenie bodźca i reakcji- element świadomości
- Fakt, że zwierzęta nauczyły się reagować na bodziec w dany sposób
- Świadczy o istnieniu świado­mości

Funkcj­onalizm

Zainte­res­owanie funkcjami umysłu- jak jest
wykorzystywany przez organizm w procesie adaptacji do środowiska
Prekur­sorzy:
- Karol Darwin- stworzył teorię ewolucji
- Francis Galton- badał dziedz­iczenie zdolności umysłowych i różnic indywi­dua­lnych. Skutecznie połączył ideę ewolucji z psycho­logią
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     Etologia 9: ewolucja zachowania, cz. 2 Cheat Sheet
     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 11- Funkcjonalizm Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet
     Genetyka 5- Mutacje DNA i wady rozwojowe Cheat Sheet