Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet by

umat islam diseru untuk mengamalkan corak kehidupan yang sederhana bagi mengelakkan terjebak dengan beban hutang. islam melarang umatnya berhutang melebihi keperluannya.

PENDAH­ULUAN

-Masya­rakat terpaksa berhutang demi taraf hidup yang lebih selesa.
-Tujuan : memiliki keperl­uan­,me­nce­burkan diri dalam bidang perniagaan & melanj­utkan pelajaran
-hutang mestilah berkadaran dengan jumlah pendapatan
-Supaya :melun­askan hutang dan menjalani kehidupan dengan baki pendapatan yang ada.

KONSEP PINJAMAN

1.AL-A­RIYAH
-Hak pemilikan barang Kekal pada pemberi pinjam
-Peminjam tidak menanggung risiko kerosakkan harta/­susut nilai
* kecuali berpunca daripada peminjam
-Barang pinjaman perlu dipula­ngkan, bukan barang gantian
-Hanya melibatkan barang yang tidak mudah rosak apabila dipinjam & dipula­ngkan
*barang yang mudah rosak/­mel­ibatkan susut nilai maka akad tidak sah
-Contoh : kereta­,ru­mah­,motor

2.AL-QARD
-Barang mestilah yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilang­an/­suk­ata­n/t­imb­angan
-Peminjam perlu membayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan
-Kesan : wujudnya hutang & keberh­utangan antara penghutang dan pemiutang
-Pengh­utang perlu memula­ngkan kembali barang pinjaman dalam bentuk gentian bukan asal.
-Contoh : A meminjam rm 50 kepada B (pd 1/1/2020)
A perlu memula­ngkan rm 50 kepada B dengan wang yang lain (pd 1/1/2021)

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

Islam melarang umatnya berhutang melebihi keperl­uannya supaya dapat menjalani kehidupan yang sederhana dan mengam­alkan sikap qana'ah.

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

-Hutang perlu dituli­s/d­icatat.
-Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan.
-Menye­les­aikan hutang yang disyar­iatkan dalam pewarisan.
-Perlu bayar hutang tepat pada waktunya.
 

LARANGAN RIBA'

"­Ras­ulullah SAW telah bersabda bahawa setiap pinjaman (hutang) yang ada manfaat , ianya adalah riba."
Allah S.W.T juga telah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba sebaliknya mereka diseru supaya bertakwa hanyalah kepada Allah S.W.T .
Selain itu , dosa orang yang melakukan riba juga adalah amat berat di sisi Allah S.W.T .

PRINSIP AL-QARD

-Pinjaman yang tidak mempunyai faedah *ada faedah : ada riba’
-Tidak ada faedah kerana ada unsur penindasan & ketida­kad­ila­n(m­emb­ebankan penghu­tang)
-Islam benarkan transaksi bebas riba’(­men­gut­amakan kebajikan & keadilan sosial)
-Konsep : sifat toleransi & prihatin pemiutang
-Pengh­utang boleh memberikan saguhati kepada pemiutang (pengh­argaan)

Definisi Al-Qard

Bahasa
:potong ( harta yang diberikan kepada penghu­tang)
Istilah
:penye­rahan sesuatu harta dari pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang yang dipinjam perlu mempunyai nilai yang sama yang akan digantikan kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan
Riba
:tambahan terhadap nilai barang yang diberi pinjam adalah ditegah oleh islam dan ia dikira riba
Barang pinjaman Al-Qard
:wang/­lai­n-lain medium pertukaran yang masih menerima oleh orang ramai
Akad tabarru'
:iaitu kontrak yang berter­askan kebajikan
Manfaat
:diperoleh dri satu pihak sahaja satu

HUKUM AL-QARD

SUNAT
: pemiutag kepada penghutang yang memerlukan
HARUS
: pemutang kepada penghutang untuk bebas dari kesempitan hidup
TIDAK HARUS
:pemiutang kepada penghutang untuk kegunaan maksia­t/haram

OBJEKTIF AL-QARD

-Membantu golongan yang memerl­ukan.
-Merap­atkan jurang perbezaan yang kaya & miskin.
-Sebagai satu dakwah kepada agama bukan islam.
-Mendapat keberkatan di dunia dan akhirat.
-Memupuk semangat tali persau­daraan.
 

RUKUN AL-QARD

Pemiut­ang­/pe­mberi hutang
-Boleh uruskan hutang
-Tiada paksaan
Penghu­tan­g/p­eminjam
-Boleh uruskan hutang
-Tiada paksaan
-Mampu bayar balik
Barang yang dipinjam
-Barang yang sah diberi hutang
Sighah
-Ijab & qabul

GEJALA CETI HARAM

-Pinjaman wang tanpa lessen daripada Ah Long
-Peminjam akan diancam jika gagal membayar
-Ia berten­tangan dengan ajaran islam (unsur riba’)
-Kerajaan mengambil tindakan berterusan untuk mengawal kegiatan ini Bersama pelbagai agensi (Polis Diraja Malaysia & NGO)

Tindakan
:Membe­rhe­ntikan pemberian lessen kepada peminjam wang berlesen
:Kempen kesedaran
:Khidmat nasihat
:Menur­unkan iklan Ah Long

SKIM PEMBIAYAAN SECARA MIKROK­REDIT

Hasil
: Menjana pendapatan secara tetap
: Pemangkin untuk memajukan ekonomi
Contoh agensi
: Amanah Ikhtiar Malaysia
: Koprasi islam di Malaysia
: Pajak gadai islam / Al-Rahnu
: Institusi kewangan & Koprasi

BANTUAN KEPADA ASNAF GHAIRIMIN

Institusi zakat
: mering­ankan beban golongan asnaf al-gha­irimin
Fungsi
: mewujudkan keseim­bangan dalaam spek sosial dan ekonomi dalam masyarakat
golongan yang berkem­ampuan mengel­uarkan zakat bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik

KESIMPULAN

Islam mengan­jurkan umatnya untuk menjalani kehidupan secara bersed­erhana dan mengha­ruskan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan .namun tindakan tersebut tidak sewajarnya dijadikan sebagai amalan atau budaya melainkan dalam keadaan terdes­ak.I­slam telah mensya­riatkan satu pinjaman baik iaitu al-qard al-hasan dan ia adalah salah satu asas untuk mengge­rakkan sistem ekonomi islam yang bebas riba'.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets