Show Menu
Cheatography

Assignment individual

PEND­AHU­LUAN

- Rata-r­atanya masyarakat terpaksa berhutang atau membuat pinjaman kewangan untuk menikmati taraf hidup yang lebih selesa.
- Pinjaman kewangan sudah menjadi trend dalam dunia hari ini.
- Statistik Bank Negara Malaysia, pinjaman menerusi kad kredit adalam berjumlah RM23.8 billion. Manakala jumlah pinjaman peribadi adalah sebanyak RM4.5 billion.

Prinsip al-Qard al-Hasan

- Perkataan al-qard al-hasan bermaksud pinjaman yang baik.
- Merupakan keprih­atinan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan khususnya dalam aspek kewangan.
- Menjurus kepada sifat toleransi dan prihatin peminjam yang boleh memberikan saguhati berbentuk wang kepada pemiutang.
Dalil pensya­riatan

surah al-Baq­arah, ayat 245:

"­Sia­pakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada
Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah
melipat gandakan balasannya dengan bergan­da-­ganda banyaknya
dan (ingat­lah), Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan
(pemberian rezeki) dan kepada­Nyalah kamu semua dikemb­ali­kan."

Hukum al-Qard al-Hasan

- adalah sunat.
- Hukum menjadi sunat apabila memberi hutang kepada seseorang yang memerl­ukan.
- Hukum menjadi harus apabila berhutang dengan tujuan untuk membeb­askan diri daripada kesempitan hidup.
- Tidak harus memberikan pinjaman sekiranya diketahui bahawa wang tersebut akan digunakan bagi tujuan haram.

Prinsi­p-p­rinsip umum ketika berhutang

i. Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis.
ii. Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan.
iii. Perwarisan iaitu sebelum sesuatu harta pusaka dibaha­gikan secara faraid, segala hutang piutang si mati hendaklah disele­saikan terlebih dahulu.
iv. Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh sebaga­imana yang dijanj­ikan.
 

Pandangan Islam mengenai amalan berhutang

- Membawa kemuda­ratan bukan sahaja kepada diri sendiri malah ahli keluarga.
- Suka berhutang amat ditegah oleh Islam kerana agama yang mulia mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah atau bersed­erhana dan mengut­amakan sikap qana'ah.
- Keinginan berhutang perlu diseim­bangkan dengan keimanan serta pengha­yatan nilai-­nilai murni yang digariskan oleh Islam.
- Diriwa­yatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW enggan menyem­bah­yangkan jenazah seorang sahabat yang telah meninggal dunia setelah mengetahui sahabat yang meninggal dunia tersebut belum melang­saikan hutangnya.
- Dosa orang tidak menjel­askan hutangnya amatlah berat lebih-­lebih lagi jika hutang itu dilipat gandakan dengan riba.

Rukun al-Qard

> Pemiutang
(a) Seorang ahli tabarru‘ (yang boleh mengur­uskan harta).
(b) Tiada unsur paksaan.
> Penghu­tan­g/p­eminjam
(a) Bukan seorang yang mahjur 'alaih kerana safih, orang gila atau kanak-­kanak.
(b) Tiada unsur paksaan.
> Barang yang dipinjam
> Sighah

Larangan riba

Terdapat hadith Rasulullah SAW yang mengga­mbarkan ketegasan Baginda dalam memerangi amalan riba.
> "­Ras­ulullah SAW mengutuk penerima riba, pemberi riba, pencatat dan dua orang saksi dan Baginda bersabda: Mereka semuanya adalah sama dalam melakukan dosa."
Fatwa pengha­raman riba
> Antaranya, Al-Mu'­tamar AI Islamiy li Majma' al-Buhuth al-Isl­amiyyah kali kedua, pada bulan Mei tahun 1965 di Kaherah telah membuat keputusan bahawa faedah yang dikenakan dalam semua bentuk pinjaman (hutang) adalah riba.

KESI­MPU­LAN

Tabiat gemar berhutang wajar dihindari kerana kesannya mengak­ibatkan seseorang itu hidup dalam kegusaran, kerisauan dan tertekan sehingga menjej­askan kerukunan institusi kekelu­argaan serta mereng­gangkan hubungan persau­daraan dan persah­abatan. Umat Islam dianjurkan untuk menjalani kehidupan secara bersed­erhana dan bersyukur dengan nikmat yang dikurn­iakan oleh Allah atas daya usaha masing­-ma­sing. Malah mereka diseru agar berhat­i-hati ketika membuat pinjaman kewangan agar tidak terjebak dalam kancah hutang yang bukan sahaja berten­tangan dengan aspek perund­angan negara malah melampaui batas-­batas murni yang digariskan oleh Islam.
 

Konsep pinjaman dalam Islam

Al-'ariyah
Al-qard
- Pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam bagi tujuan penggunaan manfaat barang.
- Pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan atau komoditi yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan
- Hak pemilikan masih kekal pada pemberi pinjaman kecuali peminjam cuai.
- Kesan daripada transaksi ialah wujudnya hutang daripada penghutang kepada pemiutang
- Barang yang dipinjam hendaklah dipula­ngkan kepada tuannya dan bukan memula­ngkan gantian barang.
- Penghutang hendaklah memula­ngkan kembali barang yang dipinjam dalam bentuk gantian dan bukan merupakan benda yang asal.

Objektif pelaks­anaan al-Qard al-Hasan

i. Membantu golongan yang memerl­ukan.
ii. Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dan miskin melalui pengagihan kekayaan.
iii. Memupuk semangat persau­daraan di kalangan umat islam.
iv. Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
v. Menyed­iakan ruang, peluang dan kemudahan kepada golongan berpen­dapatan rendah.

Gejala ceti haram

- Berdas­arkan kepada statistik daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, Polis DiRaja Malaysia, Bukit Aman, sehingga November 2008, sebanyak 249 kes di bawah seksyen 5(2) Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 (Akta 400) telah dilaporkan dan dibuka kertas siasatan di seluruh Malaysia.
- Kegiatan ini berten­tangan dengan ajaran Islam kerana perkhi­dmatan pinjaman kewangan yang ditawarkan mengan­dungi unsur riba dengan mengenakan bayaran bunga atau faedah serta tidak telus terutama sekali dalam aspek struktur pinjaman dan pembayaran balik.
- Bagi memerangi kegiatan ceti haram, kerajaan mengambil tindakan berterusan untuk mengawal dan memant­aunya menerusi usahasama dengan pelbagai agensi seperti pihak berkuasa tempatan, Polis DiRaja Malaysia dan NGO.

Definisi al-Qard

Segi bahasa :-
bermaksud al-qat'u (potong).
Segi istilah :-
merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penamb­ahan.
               
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet