Show Menu
Cheatography

MUNAWWARAHMALIK Cheat Sheet by

INDIVIDUAL ASSIGMENT: FIQH MUAMALAT( PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM)

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

PEND­AHU­LUAN
Pada era ini, berhutang merupakan trend sama ada bagi memenuhi kehendak atau kemahuan manusia. Manusia mendam­bakan kehidupan yang mewah tetapi dengan berhut­ang.Pe­rkara ini perlu dititi­kbe­ratkan kerana Allah hanya akan beri apa yang kita perlu bukan mahu dan setiap perkara ditakd­irkan olehnya termasuk rezeki kehidupan.
DALIL
Sesung­guhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehe­nda­ki-Nya tanpa hisab [surah al-Imran ayat 37]

PAND­ANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN HUTANG

~ Islam tidak mengal­akkan umatnya berhutang demi kepuasan atau kepent­ingan diri yang didorong oleh hawa nafsu.
~ Berhutang memberi impak yang buruk kepada diri dan ahli keluarga.
~ Islam menyar­ankan umatnya menjalani kehidupan yang sederhana serta bersifat qana'ah.
~ Rasulullah menyamakan perbuatan berhutang dan tidak dilang­saikan seperti orang yang mati dalam keadaan kufur.
Abu Said al-Khu­driyy meriwa­yatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: "Aku memohon perlin­dungan daripada Allah daripada perbuatan kufur dan hutang. Seorang lelaki bertanya kepada Baginda, adakah kamu samakan kekufuran dengan hutang wahai Rasull­ullah? Baginda menjawab: Ya, mohon dilindungi daripada hutang­"

PINJAMAN AL- ARIYAH

AL-ARI­YAH (pin­jam­an)
* BAHASA : Perpin­dahan
* ISTI­LAH : Memberikan manfaat sesuatu benda yang halal kepada orang lain dengan tidak merosakkan keadaan asal benda itu apabila dipula­ngkan semula kepada pemilik asal
*HUKUM : HARUS
 
RUKUN
a) Peminjam
b) Pemberi pinjam
c) Barang pinjaman
d) Sighah
 
KONSEP
# Pemberian sesuatu barang bagi tujuan penggunaan manfaat tersebut secara percuma
# Pinjaman yang melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan misalnya kereta, telefon bimbit, baju dan buku
# Barangan asal yang perlu dipula­ngkan kepada tuannya dan bukan barang gantian
# Jika barang mudah musnah seperti sabun maka akad pinjaman tidak sah
 
CONT­OH: A meminj­amkan bukunya kepada B selama 2 minggu. Selepas 2 minggu, B perlu memula­ngkan semula buku A dalam keadaan asal tanpa kerosakan

DALIL PINJAMAN AL- ARIYAH

HADIS PINJAMAN AL- ARIYAH

 

PINJAMAN AL-QADR AL-HASAN

AL- QADR (hutang)
*BAH­ASA: Al-qat'u (potong)
*IST­ILAH: Penyerahan barang daripada pemiutang kepada peminjam dengan syarat diganti dengan nilai/­barang yang sama
*HUKUM : SUNAT
 
OBJE­KTIF
- Membantu golongan yang memerlukan
- Merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin
- Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi Negara
 
RUKUN
1) Pemiutang (orang yang beri hutang)
2) Peminjam
3) Barang yang dipinjam
4) Sighah (lafaz ijab dan kabul)
 
KONSEP
# Pinjaman melibatkan barang yang boleh diganti kembali
# Peminjam perlu pulangkan kembali barang dalam bentuk gantian bukan bentuk asal
# Dikenali sebagai salaf iaitu peminjam membayar kembali pinjaman tanpa sebarang tambahan
 
PRIN­SIP
1) Disebut pin­jaman yang baik (al-qadr al-hasan)
2) Mengha­ramkan sebarang bentuk pinjaman wang yang mempunyai faedah
3) Penghutang perlu membayar balik hutang tanpa sebarang faedah
4) Pemberian hutang atau pinjaman wang
 
CONT­OH: A memberi hutang kepada B sebanyak Rm 1000 untuk tempoh sebulan . Dalam tempoh sebulan B memula­ngkan semula hutang dengan nilai yang sama iaitu Rm 1000 dan bukan pulangkan wang kertas yang asal

DALIL AL-QADR AL- HASAN (SURAH AL-HADID)

HADIS AL-QADR AL- HASAN

PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH

PENJANA UMMAH
1) Amanah Ikhtiar Malaysia
2) Skim pajak gadai Islam(­Ar-­Rahnu)
3) Koperasi dan Bank

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1. Menulis kontrak
2. Tidak mengenakan kadar faedah kepada peminjam
3. Menyel­esaikan semua hutang sebelum pembah­agian harta si mati
4. Wajib pulang wang pada tempoh yang dijanji
 

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

TUJUAN
1. Mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat
2. Mering­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang atau asnaf al-gha­rimin
 
BANT­UAN
1. Majlis Agama Islam Wilayah Persek­utuan (baitumal)

GEJALA CETI HARAM

1. Perniagaan pemberian pinjaman wang tanpa lesen yang sah(Ah Long)
2. Mengenakan kadar faedah
3. Berten­tangan dengan syariat Islam
KESAN
1. Keruntuhan rumah tangga
2. Perpecahan dalam keluarga

LARANGAN RIBA

RIBA
*BAH­ASA : Tambahan
*IST­ILAH : Penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyar­atkan oleh pemberi pinjaman
*HUKUM : HARAM

DALIL RIBA

HADIS RIBA

KESI­MPU­LAN

1. Islam merupakan agama yang telah menyed­iakan jalan kehidupan yang syumul
2. Islam mengha­ruskan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan hanya dalam keadaan terdesak atau sangat memerlukan
3. Umat Islam dianjurkan untuk menjalani kehidupan secara bersed­erhana dan bersyukur dengan nikmat yang dikurn­iakan oleh Allah
4. Islam telah mensya­riatkan instrumen pemberian pinjaman kewangan yang tidak membeb­ankan pengguna menerusi prinsip al-qard al-hasan

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KONSEP PINJAMAN MENURUT ISLAM Cheat Sheet