Show Menu
Cheatography

Beneficial Ownership dalam Pembiayaan Rumah Cheat Sheet by

Analisis Syariah terhadap Konsep Pemilikan Bermanfaat (Beneficial Ownership) dalam Pembiayaan Perumahan

Definisi Pemilikan

Dari segi bahasa
Bahasa Arab:
milk (ملك) atau milkiyyah (ملكية)
Episte­mologi:
(mim, lam, kaf) kekuatan dan kesihatan pada sesuatu
Lisan al-Arab:
(malk, mulk, milk) keadaan menguasai sesuatu dan keupayaan bertindak melupuskan sesuatu yang dimiliki.
Rumusan istilah fuqaha empat mazhab
1) Hubungan ekslusif dan sah di sisi perund­angan
2) Terbina antara manusia dan harta yang dimiliki
3) Matlamat, keupayaan seseorang (pemilik) mengek­spl­oitasi dan mengambil faedah daripada harta yang dimiliki
4) Orang lain (selain pemilik) terhalang untuk mendapat hak yang sama
5) Boleh dilakukan melalui pemilik atau wakil yang dipilih

Pembah­agian Pemilikan

1) Seseorang memiliki fizikal harta, seseorang lagi memiliki manfaat harta
Contoh: Fizikal rumah milik waris pewasiat manakala manfaat rumah milik penerima wasiat.
2) Seseorang memiliki manfaat harta, seseorang lagi memiliki fizikal harta
Contoh: Penyewa memiliki manfaat barang yang disewa sementara pemilik asal kekal memiliki fizikal
3) Seseorang yang diberi keizinan untuk menggu­­nakan harta tanpa memili­kinya
Contoh: Pengguna jalan raya mendapat kebenaran menggu­­na­k­annya sahaja
 

Menurut Undang­-undang Inggeris

Prinsip ekuiti­-> konsep amanah­-> pemilikan bermanfaat
Pemilik berman­faat:
diiktiraf dalam ekuiti, pemilik sesuatu manfaat harta, tiada hakmilik undang­-undang (legal title)
Pemilik undang­-un­dang:
diiktiraf di sisi undang­-un­dang, pemilik sesuatu, memegang hakmilik undang­-undang (legal title), bagi manfaat orang lain
Penerimaan Prinsip Ekuiti dalam Undang­-Undang Tanah di Malaysia
Sistem Torrens menjadi teras (penda­ftaran adalah segala­nya­)-> Kanun Tanah Negara 1965 menerima aplikasi ekuiti­-> iktiraf kontrak tanah tidak berdaf­tar­-> apabila perlu dan sesuai dengan situasi tempatan

Menurut Kewangan Islam

Konsep pemilikan bermanfaat telah diguna pakai hampir dalam setiap produk
Dalam industri perbankan, Bay' Bithaman Ajil (BBA), Al-Ija­rah­Thumma Al-Bay' (AITAB), Musharakah Mutana­qisah (MM) dan lain-lain juga mengguna pakai konsep ini
Kedudukan Menurut Syariah
Menerima:
Jawata­nkuasa Syariah Bank Al-Rajhi Arab Saudi, AAOIFI dan Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia
Menolak:
Hussain Hamid Hassan disokong Al-Amine

Pemb­iayaan Rumah Bay' Bithaman Ajil (BBA)

Kontrak Jual Beli

PR Al-Ijarah Al-Mun­tahiyat Bi Al-Tamlik (IMBT)

Kontrak Sewaan
-Selepas membayar deposit, pelanggan menerima pemilikan bermanfaat

Pemb­iayaan Rumah Musharakah Mutana­qisah (MM)

Kontrak Perkon­gsian
-Melalui kontrak jual beli dengan pemaju, pemilikan bermanfaat terhasil
 

Dalil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاي­َنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْت­ُبُوهُ
Maksud:
Wahai orang-­orang yang beriman! Apabila kamu menjal­ankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayara­nnya) itu [Al-Ba­qarah: 282]
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُ­ؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَان­َتَهُ وَلْيَ­تَّقِ اللَّـهَ رَبَّهُ
Maksud:
Jika sebahagian kamu memper­cayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutan­gnya) dan bertak­walah kepada Allah [Al-Ba­qarah: 283]
Suruhan menulis (hutang) adalah dianjurkan
Penulisan hutang boleh diqiya­skan, kepada pendaf­taran pemilikan, kerana memiliki 'illah yang sama; iaitu pendok­ume­ntasian

Menurut Syariah

1. Kontrak jual beli adalah perpin­dahan hak pemilikan
Al-Kasani (al-Bada'i al-San­a'i):
Kontrak pertukaran iaitu saling bertukar pemilikan dan saling membuat penyerahan
Ibn Qudamah (al-Mu­ghni):
Pertukaran harta dengan harta, bagi memind­ahkan pemilikan dan mengambil pemilikan
2. Perpin­dahan pemilikan berlaku tanpa pendaf­taran nama aset ke atas pelanggan sah menurut syariah
3. Hak pemilik bermanfaat menjual aset kepada pihak lain itu diiktiraf di sisi syarak
Ibn Taimiyyah:
Keupayaan yang sah untuk mengen­dalikan sesuatu harta
Kesimpulan dari perspektif syariah:
Pemilikan bermanfaat merupakan pemilikan sebenar
                               
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Mohammed Syafiq Hidayat Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet