Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet by

Cheat Sheet ini dibuat atas tujuan tugasan individu Fiqh Muamalat KFD 2303. Tajuk yang dipilih oleh penulis ialah "Analisis Kaedah Pengukuran Untung (Al-Ribh) dari Perspektif Muamalat Islam".

DEFINISI UNTUNG

Perspektif Islam :
Untung dalam bahasa Arab ialah al-ribh yang bermaksud pertam­bah­an/­per­tum­buhan kegiatan pernia­gaan.
Dari segi istilah ialah lebihan & pertam­bahan dalam aktiviti perniagaan yang terhasil daripada dua unsur iaitu usaha(al-'amal) & modal(ra'su al-mal).
Imam al-Tabari :
Untung wujud apabila berlakunya pertukaran antara barang sama ada nilai barang itu sama atau melebihi harga belian tersebut.
Al-Nis­aburi :
Mendef­ini­sikan perniagaan (al-ti­jarah) kerana wujud untung di dalamnya.
Al-Qurtubi :
Merujuk kepada ungkapan kebiasaan orang Arab iaitu "kamu mendapat keuntungan dan kerugian dalam jual beli kamu".

KONSEP KEUNTUNGAN

Para Fuqaha' :
Membah­agikan keuntungan kepada dua kategori iaitu bab zakat dan bab al-mur­abahah.
ZAKAT
Pertam­bahan ke atas modal dan ia ditinjau dari segi harta yang diwajibkan zakat iaitu harta yang berkembang (al-na­miyah).
AL- MURABAHAH
Pertam­bahan ke atas modal dan pertam­bahan ke atas modal setelah ditolak segala perbel­anjaan yang dikelu­arkan dalam memperoleh lebihan tersebut.
 

BAB ZAKAT

Imam al-Mawardi :
Zakat itu wajib ke atas harta yang mampu berkembang melalui usaha atau secara sendir­inya.
Ibnu Qudamah :
Menghu­raikan harta yang berpotensi untuk berkembang ialah haiwan ternakan dan buah-b­uahan dengan syarat cukup nisab dan hawl.
Al-Kasani :
Zakat tidak akan diperolehi kecuali dari harta yang berkem­bang.

BAB AL-MUR­ABAHAH

Al-Bag­hdadi :
Menyatakan konsep keuntungan adalah lebihan ke atas modal selepas mengurangi segala kos (beban) perbel­anjaan tertentu dalam memperoleh keuntu­ngan.
Imam Malik :
Untung wujud apabila berlaku pengel­uaran akad secara lisan meski barang belum dipind­ahkan ke tempat asalnya.
Ibnu Khaldun :
Beliau menyatakan membeli barang dengan harga murah, jual semula dengan harga mahal adalah disebut sebagai untung.

PEMBAH­AGIAN KEUNTUNGAN PENDEKATAN FUQAHA'

Terbahagi kepada dua pendekatan iaitu ukuran yang tetap (al-mi'yar al-jamid) dan ukuran yang fleksibel (al-mi'yar al-marin). Pendekatan tersebut adalah untuk menentukan ukuran bagi membezakan antara al-ghabn al-fahisy dan al-ghabn al-yasir.
 

UKURAN YANG TETAP

Al-Kha­jnadi (Golongan Hanafi) :
Melihat al-ghabn al-fahisy pada takat melebihi nisf al-'usyur.
Melihat ghabn al-yasir tidak melebihi nisf al-'us­yur­/tepat pada kadar nilfal­-'u­syur.
Ibn Yahya al-Bakhi :
Berpan­dangan al-Ghabn pada barang perniagaan (al-'arud) adalah nisf al-'usyur, al-Ghabn pada haiwan ialah al-'usyur iaitu 1/10 dan al-Ghabn pada barang tak alih/a­l-'aqar ialah sebanyak al-khumus (1/5). Keuntungan melebihi ketentuan dianggap al-fahisy/melampau.
Golongan Maliki & Golongan Syafi'i :
Meletakkan kadar al-thuluth iaitu 1/3 atau lebih sebagai al-ghabn al-fahisy.
Golongan Hanbali :
Terjadinya al-ghabn al-fahisy ialah pada kadar al-thuluth (1/3) atau al-sudus (1/6).
Al-Mardawi :
Berpan­dangan kadar al-rubu' (1/4) sebagai al-ghabn al-fahisy.
Golongan al-'Ib­adiyyah :
Menetapkan kadar al-thuluth (1/3) atau lebih dalam menganggap sesuatu lebihan yang wujud dalam urus niaga sebagai al-ghabn al-fahisy.

UKURAN YANG FLEKSIBEL

Ibn 'Abidin :
Melihat al-ghabn al-fahisy sebagai suatu nisbah (keunt­ungan) yang tidak termasuk dalam penetapan taksiran oleh pihak pentaksir (al-mu­qaw­wim­).S­eki­ranya kadar keuntungan yang dibuat melebihi taksiran pentaksir, maka ia dianggap al-ghabn al-fahisy.
Sebahagian Ulama' Maliki :
Berbeza pendapat dalam penetapan kadar al-ghabn al-fahisy sama ada pada kadar 1/3 atau lebih. Ada yang mengatakan ia tiada had tertentu. Ia bergantung kepada kebiasaan yang berlaku sesama peniaga. Jika berlakunya al-tag­habun (saling melakukan sesama mereka), maka tiada pilihan bagi al-maghbun (mangsa keadaan), manakala jika berlaku di luar kebiasaan al-maghbun punya pilihan.
Al-Mardawi :
Nisbah al-ghabn perlu ambil kira al-'uruf semasa (kebia­saan) dan berses­uaian dengan tahap masalah yang dihadapi. Nisbah hendaklah sedikit sahaja, agar mudah peroleh pulangan modal.
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet