Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat Cheat Sheet by

IMPLEMENTESI KONTRAK MUSAQAH UNTUK PEMBANGUNAN TANAH WAKAF TERBIAR DALAM MENJANA EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA.

PENDAH­ULUAN

1) Wakaf merupakan suatu amalan yang disyar­iatkan oleh Islam kerana dengan wakaf seseorang itu dapat membantu sesama insan yang memerlukan kepada pertol­ongan selain daripada menjad­ikannya salah satu ibadat.
2) Amalan wakaf juga dikenali sebagai sedekah muhramat menurut Imam Syafi‘i.
3) Takrifan yang dijelaskan menurut mazhab Imam Nawawi yang menyatakan wakaf ialah terhal­angnya harta yang boleh dimanf­aatkan dari harta tersebut dengan mengek­alkan zat harta itu. Dengan hilang penguasaan memiliki harta tersebut dan pelaku­annya membawa kepada kebaikan untuk mendek­atkan diri kepada Allah.

PERMAS­ALAHAN DAN PERSOALAN KAJIAN

- Terdapat banyak harta-­harta wakaf yang gagal dibang­unkan demi kepent­ingan umat Islam dan matlamat para pewakaf juga masih belum lagi tercapai.
1) Apakah jenis pemban­gunan yang boleh dibuat?
2. Daripada manakah dapat diperolehi dana atau pembiayaan untuk memban­gunkan tanah wakaf?
- Persoalan yang dibang­kitkan ini telah menimb­ulkan tanda tanya kerana peratusan pemban­gunan tanah wakaf di Malaysia adalah pada tahap yang kurang memuaskan
 

PENDEKATAN KONTRAK MUSAQAH UNTUK WAKAF PERTANIAN.

1) Musaqah dari segi bahasa : saling menyiram
2) Dari segi syara' : satu kontrak penyerahan tanaman atau pohon kepada orang yang menjaga dan memelihara tanaman dengan agihan hasil atau ianya merupakan satu kontrak kerja berdas­arkan hasil tanaman.
3) Hukum : Majoriti Ulama iaitu termasuk imam Malik, al-Syafi’e mengha­ruskan akad kontrak ini. Manakala Abu Hanifah dan Zufar berpen­dapat bahawa musaqah tidak diperb­olehkan sama sekali. Majoriti ulama yang membol­ehkan akad ini adalah berlan­daskan kepada hadis Rasulu­lullah s.a.w yang bermaksud :
“Ibnu Umar r.a telah mencer­itakan, bahawa Rasulullah s.a.w pernah memben­arkan penduduk Yahudi Khaibar untuk menggarap tanahnya dengan balasan separuh dari hasil kebun buah-b­uahan atau tanah pertan­iannya. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

RUKUN MUSAQAH

1) Dua pihak yang berkon­trak : Kontrak yang dibuat diharuskan berurusan dalam perkara harta adalah sah (iaitu seseorang yang berakal dan baligh) kerana kontrak musaqah merupakan kontrak pertukaran atau kontrak mu’amalah harta.
2) Objek Musaqah : Imam Syafie mensya­ratkan buah kurma dan anggur.
3) Buah : Yang penting dalam syarat ini ialah segala pengha­silan pohon menjadi milik kongsi, tidak juga diharuskan jika semua hasil hanya diperu­ntukkan untuk sebelah pihak sahaja.
4) Kerja : Adalah disyar­atkan bahawa pengurus diberi kuasa sepenuhnya ke atas kerja berkenaan.
5) Ijab dan Qabul : Ungkapan boleh dibuat oleh pihak pemilik atau pengurus. Ulama Syafi’i berpen­dapat bahawa ungkapan sewa tidak boleh digunakan dalam kontrak musaqah. Jika digunakan juga maka kontrak tersebut tidak sah.
 

OPERASI MUSAQAH DALAM PEMBAN­GUNAN WAKAF PERTANIAN

1) Pengum­pulan modal daripada orang ramai melalui kutipan saham wakaf dan sumbangan saham wakaf pokok.
2) Pihak berkuasa akan membuat pemilihan iaitu hanya memilih golongan miskin yang berkeu­payaan dari sudut fizikal dan mental untuk melaks­anakan kerja tersebut.
3) pihak berkuasa akan menyed­iakan sebidang tanah untuk dibang­unkan oleh golongan miskin.Bagi proses yang ketiga ini juga, pihak berkuasa akan membayar upah (ujrah) kepada golongan pengusaha ini untuk operasi penanaman pokok.
4) Pengusaha akan mengur­uskan ladang tersebut sehingga buah tersebut dapat dikutip dan dijual.
5) Hasil jualan tersebut perlu diagihkan berdas­arkan kepada perset­ujuan yang dipers­etujui pada awal kontrak.

KESIMPULAN

1) kontrak musaqah ini serba sedikit menjadi pemangkin ataupun penggerak kepada pemban­gunan wakaf di Malaysia.
2) Kerana tanah wakaf yang terbiar dapat diopti­mumkan sebaik mungkin bagi menjana pendapatan yang lebih tinggi serta dapat membasmi kemiskinan yang sedia ada.
3) Dengan pengenalan konsep ini, secara tidak langsung boleh mengatasi masalah pemban­gunan harta wakaf di Malaysia dan seterusnya dapat menjana ekonomi umat Islam lebih baik dan berkesan pada masa hadapan.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     izyanzulkani Cheat Sheet