Show Menu
Cheatography

Llojet e Energjise - Klasa 10 Cheat Sheet by

Disa nga llojet e energjise, perkufizimet dhe shendrrimet me te shpeshta. Energjia kinetike dhe ajo potenciale jane te shpjeguara me gjere.

Energjia Elektrike | Energjia e Zerit

Energjia e transf­eruar me ane te rrymes elektrike.
Energjia e transf­eruar me ane te valeve zanore.

En. Potenciale - Ep

Ndahet ne Ep. Gravit­aci­onale (Epg) dhe Ep. e elasti­ctetit (Epe).
Epg - En. bashke­vep­rimit midis trupave ose pjese te vecanta te te njejtit grup. Veprimi dhe kunder­veprimi shfaqen njekoh­esisht, kane krahe te kunderta, por drejtime dhe vlera numerike te njejta. Ne nje lartesi h nga rrafshi ku Epg=0 trupi zoteron Epg. Varet nga: nxitimi, vendi, masa e trupit, largesia nga rrafshi (Epg=0) dhe nga nxitimi i renies (g). Epg=mgh
Epe - En. bashke­vep­rimit midis pjeseve te sustes se shformuar. Varet nga shformimi (x) dhe nga konstantja e elasti­citetit te sustes (k). Epe=1/2kx2
Epg mund te shendr­rohet ne energji termike.
Energjia eshte madhesi skalare qe matet me xhaul (J) dhe lidhet me punen.
Forca e elasti­citetit = Forca qe synon te ktheje trupin ne gjendjen filles­tare. Kunder­veprimi i trupit te shformuar ndaj atij qe e shformon.
Ligji i 3 i Njutonit - Ligji i Veprimit dhe Kunder­vep­rimit:
F=-Fe (barazimi vektorial) -> ne rastin e sustes ku F = forca shformuese dhe Fe = f. elasti­citetit
F=Fe (barazimi skalar) -> ne pergjithsi do te thonim se F=-N pra F=N (N - kunder­vep­rimi)
 

Llojet e Energjise

Energjia Kimike
Energjia Berthamore
Energji e depozituar tek elemente te cilet e clirojne ate gjate diegies psh nafta dhe qymyri.
Energjia e depozituar ne berthamen e atomit, tek materialet radioa­ktive.

Energjia Kinetike - Ek

- Epg mund te shendr­rohet ne energji termike.
- Varet nga 2 faktore: masa m e objektit - ne perpjestim te drejte me energjine; shpejtesia v e objektit - gjithashtu ne perpje­setim te drejte me energjine.
Ek= 1/2mv2
- En. kinetike shendr­rohet me shpesh ne en. elektrike.

En. Termike - U

Mund te jete e brendshme ose e jashtme. Kur flasim per te brends­hmen, flasim per energjine e zoteruar nga grimcat e trupit gjate levizjes dhe bashke­vep­rimit te tyre. Shendr­rohet ne energji te drites.

En. Dritore

Rrjedh nga energjia termike. Nje pjese e objekteve shkelqejne kur nxehen shume dhe keshtu e shendr­rojne energjine termike ne energji dritore.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     More Cheat Sheets by alesia29

     Ferri - Dante Aligeri Cheat Sheet