Show Menu
Cheatography

Kontrak Musaqah dalam Sektor Pertanian Cheat Sheet by

IPLEMENTESI KONTRAK MUSAQAH UNTUK PEMBANGUNAN TANAH WAKAF

PENDAH­ULUAN

- Wakaf merupakan salah satu ibadat dalam membantu insan yang memerl­ukan.
- Wakaf juga merupakan suatu amalan yang disyar­iatkan oleh islam.
- Menurut pelbagai pendapat menunj­ukkan bahawa takrifan harta wakaf adalah tertahan dari sudut pemiliknya dan manfaatnya boleh dinikmati bersama.
- Dengan adanya perlak­sanaan tanah wakaf ini, masyarakat dapat memban­gunkan sektor pertanian bagi menjana keuntungan serta menaik taraf sosio-­ekonomi dan seterusnya membasmi kemisk­inan.

PERMAS­ALAHAN KAJIAN

2 persoalan yang menjadi suatu perkara pokok dalam pemban­gunan harta wakaf pada masa kini :
1. Apakah jenis pemban­gunan yang boleh dibuat?
2. Daripada manakah dana atau pembiayaan dapat diperolehi untuk memban­gunkan tanah wakaf?
 

PENDEKATAN KONTRAK MUSAQAH UNTUK WAKAF PERTANIAN

> Pemban­gunan tanah wakaf terbiar boleh dibang­unkan untuk menjana pendapatan golongan miskin dengan mewujudkan peluang pekerjaan.
> Musaqah dari segi bahasa bererti saling menyiram dalam usahasama pengurusan pertanian.
> Musaqah dari segi syara' pula ialah satu kontrak penyerahan tanaman atau berdas­arkan hasil tanaman.
"­Sesiapa yang mempunyai tanah, hendaklah dia mengus­aha­kannya dengan bercucuk tanam dan tidak ada pembah­agian yang lain sama ada 1/3 atau 1/4 dan tidak ada hak yang ditent­uka­n" -hadis Rasulullah

RUKUN MUSAQAH

1. Kedua Pihak Yang Berkontrak
- Seseorang yang baligh dan berakal
2. Objek Musaqah
- Imam Syafie mensya­ratkan buah kurma dan anggur.
3. Buah
- Segala pengha­silan pohon menjadi milik kongsi, tidak juga diharuskan jika semua hasil hanya diperu­ntukkan untuk sebelah pihak sahaja.
4. Kerja
- Segala kerja mengenai pengurusan pohon akan diberi kuasa sepenuhnya kepada pengurus.
5. Ijab & Qabul
- Ungkapan boleh dibuat oleh pihak pemilik atau pengurus. Tetapi ungkapan sewa tidak boleh digunakan dalam kontrak Musaqah.
 

MODUS OPERANDI KONTRAK MUSAQAH

5 cadangan operasi dalam mengim­ple­mentasi kontrak Musaqah untuk memban­gunkan tanah wakaf terbiar di Malaysia.
1. Modal dikumpul daripada orang ramai melalui kutipan saham wakaf dan sumbangan saham wakaf pokok.
2. Hanya golongan miskin yang berkeu­payaan dari segi fizikal dan mental dipilih oleh pihak berkuasa.
3. Pihak berkuasa akan menyed­iakan sebidang tanah dan modal untuk proses penanaman kepada golongan miskin.
4. Pengusaha akan mengur­uskan ladang sehingga dapat dikutip dan dijual.
5. Hasil jualan boleh diagihkan antara pengusaha dan pihak berkuasa berdas­arkan perset­ujuan.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     nurasmasyuhadamashkor Cheat Sheet
     izyanzulkani Cheat Sheet