Show Menu
Cheatography

Implementesi kontrak musaqah untuk pembangunan tanah waqaf terbiar dalam menjana ekonomi sektor pertanian di Malaysia.

PENDAH­ULUAN

- Waqaf merupakan suatu amalan yang disyar­iatkan oleh islam.
- Dapat membantu sesama insan yang memerlukan kepada pertol­ongan.
- Waqaf juga dapat dijadikan salah satu ibadat.

RUKUN MUSAQAH

1. Kedua pihak yang berkontrak
- Seseorang yang baligh dan berakal.
2. Objek musaqah
- Imam syafie mensya­ratkan buah kurma dan anggur.
3. Buah
- Segala pengha­silan pohon menjadi milik kongsi dan tidak diharuskan jika semua hasil hanya diperu­ntukkan untuk sebelah pihak sahaja.
4. Kerja
- Pengurus diberi kuasa sepenuhnya keatas kerja berkenaan.
5. Ijab dan qabul
- Ungkapan boleh dibuat oleh pihak pemilik atau pengurus.
 

PERMAS­ALAHAN KAJIAN

- Pemban­gunan harta waqaf merupakan suatu perkara pokok yang menjadi persoalan pada masa kini.
1. Apakah jenis pemban­gunan yang boleh dibuat ?
2. Daripada manakah dana dapat diperolehi atau pembiayaan untuk memban­gunkan tanah waqaf ?

Modus Operandi Kontrak Musaqah

- Pengum­pulan modal dibuat daripada orang ramai
- Pihak berkuasa akan membuat pemilihan iaitu hanya memilih golongan miskin yang berkeu­payaan sahaja untuk melaks­anakan kerja.
- Pihak berkuasa juga akan menyed­iakan sebidang tanah untuk dibang­unkan oleh golongan miskin.
- Pengusaha akan mengur­uskan ladang tersebut sehingga buah dapat dikutip dan dijual.
- Hasil jualan perlu diagihkan di antara pengusaha dan pihak berkuasa berdas­arkan perset­ujuan.
 

PENDEKATAN KONTRAK MUSAQAH UNTUK WAQAF PERTANIAN

- Musaqah dari segi bahasa bererti saling menyiram.
- Dari segi syarak bererti satu kontrak penyerahan tanaman atau pohon kepada orang yang menjaga tanaman.
- Institusi waqaf dapat memban­gunkan tanah-­tanah waqaf yang terbiar dan secara tidak langsung dapat membantu golongan miskin untuk menjana pendap­atan.
"­Sesiapa yang mempunyai tanah hendaklah dia mengus­ahakan dengan bercucuk tanam dan tidak ada pembah­agian yang lain sama ada 1/3 atau 1/4 dan tidak ada hak yang ditent­uka­n"
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Kontrak Musaqah dalam Sektor Pertanian Cheat Sheet