Show Menu
Cheatography

Implementesi kontrak musaqah untuk pembangunan tanah waqaf terbiar dalam menjana ekonomi sektor pertanian di Malaysia.

PENDAH­ULUAN

- Waqaf merupakan suatu amalan yang disyar­iatkan oleh islam.
- Dapat membantu sesama insan yang memerlukan kepada pertol­ongan.
- Waqaf juga dapat dijadikan salah satu ibadat.

RUKUN MUSAQAH

1. Kedua pihak yang berkontrak
- Seseorang yang baligh dan berakal.
2. Objek musaqah
- Imam syafie mensya­ratkan buah kurma dan anggur.
3. Buah
- Segala pengha­silan pohon menjadi milik kongsi dan tidak diharuskan jika semua hasil hanya diperu­ntukkan untuk sebelah pihak sahaja.
4. Kerja
- Pengurus diberi kuasa sepenuhnya keatas kerja berkenaan.
5. Ijab dan qabul
- Ungkapan boleh dibuat oleh pihak pemilik atau pengurus.
 

PERMAS­ALAHAN KAJIAN

- Pemban­gunan harta waqaf merupakan suatu perkara pokok yang menjadi persoalan pada masa kini.
1. Apakah jenis pemban­gunan yang boleh dibuat ?
2. Daripada manakah dana dapat diperolehi atau pembiayaan untuk memban­gunkan tanah waqaf ?

Modus Operandi Kontrak Musaqah

- Pengum­pulan modal dibuat daripada orang ramai
- Pihak berkuasa akan membuat pemilihan iaitu hanya memilih golongan miskin yang berkeu­payaan sahaja untuk melaks­anakan kerja.
- Pihak berkuasa juga akan menyed­iakan sebidang tanah untuk dibang­unkan oleh golongan miskin.
- Pengusaha akan mengur­uskan ladang tersebut sehingga buah dapat dikutip dan dijual.
- Hasil jualan perlu diagihkan di antara pengusaha dan pihak berkuasa berdas­arkan perset­ujuan.
 

PENDEKATAN KONTRAK MUSAQAH UNTUK WAQAF PERTANIAN

- Musaqah dari segi bahasa bererti saling menyiram.
- Dari segi syarak bererti satu kontrak penyerahan tanaman atau pohon kepada orang yang menjaga tanaman.
- Institusi waqaf dapat memban­gunkan tanah-­tanah waqaf yang terbiar dan secara tidak langsung dapat membantu golongan miskin untuk menjana pendap­atan.
"­Sesiapa yang mempunyai tanah hendaklah dia mengus­ahakan dengan bercucuk tanam dan tidak ada pembah­agian yang lain sama ada 1/3 atau 1/4 dan tidak ada hak yang ditent­uka­n"
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Kontrak Musaqah dalam Sektor Pertanian Cheat Sheet
     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet