Show Menu
Cheatography

nurasmasyuhadamashkor Cheat Sheet by

implementesi kontrak musaqah untuk pembangunan tanah waqaf terbiar dalam menjana ekonomi sektor pertanian di malaysia

DEFINISI

-suatu amalan yang disyar­iatkan oleh Islam kerana dengan amalan wakaf seseorang itu dapat membantu sesama insan yang memerlukan kepada pertol­ongan selain daripada menjad­ikannya salah satu ibadat.
-Berba­gai­-bagai sudut yang telah ditakr­ifkan tentang wakaf oleh ahli-ahli fuqaha dalam mazhab shafi'i antaranya :
mazhab shafi'e , mazhab Imam Nawawi, Imam Syarbini dan Imam Ramli , Imam Sarkhasi dari Mazhab Hanafi dan Muhammad Hasan dan Abu Yusuf.
- ia menjel­askan bahawa waqaf ini bertahan dari sudut pemilikan dan manfaat yang boleh dinikmati bersama demi memban­gunkan sosial dan ekonomi bagi umat islam.

PEMBAN­GUNAN HARTA WAKAF

- suatu perkara pokok yang menjadi persoalan pada masa kini dan menjadi perhatian.

MAKSUD MUSAQAH

- usahasama pengurusan dalam pertanian dari segi bahasa menyiram. Dari segi syara' satu kontrak penyerahan tanaman atau pohon kepada orang yang menjaga dan memelihara tanaman dengan agihan hasil melalui satu kontrak kerja berdas­arkan hasil tanaman.
- Dinamakan sebagai "al-mua­malat" oleh penduduk madinah
- majoriti para ulama' menyatakan bahawa mengha­ruskan akad penyerahan kontrak iaitu :
imam malik, al-syafi'e, al-tsauri, abu yusuf, muhammad bin hassan, Ahmad dan daud.

HADIS

"Ibnu Umar r.a telah mencer­itakan, bahawa Rasulullah s.a.w pernah memben­arkan penduduk Yahudi Khaibar untuk menggarap tanahnya dengan balasan separuh dari hasil kebun buah-b­uahan atau tanah pertan­iannya." - (hadis riwayat Bukhari dan Muslim)
-"sesiapa yang mempunyai tanah hendaklah dia mengus­ahakan dengan bercucuk tanam dan tidak ada pembah­agian yang lain sama ada 1/3 ataupun 1/4 dan tidak ada hak yang ditentukan"
menurut hadis di atas., ulama' hanafi memberikan hukum, syarat dan perbezaan pendapat tentang usahasama pertanian kerana mereka menganggap agihan melalui hasil buah sebagai perkara yang tidak sah.
 

RUKUN MUSAQAH

a) kedua pihak yang berkontrak
- hendaklah sah bagi seseorang yang berakal dan baligh
- seorang wali boleh bertindak jika pengagihan mewakili kanak-­kanak, orang gila, dan kurang berakal.
b) objek musaqah
- buah kurma dan anggur (imam syafie)
- pohon buah yang memerlukan pengurusan yang mengur­usnya mendapat bahagian daripada hasil buah pohon yang diuruskan (ulama' hanbali).
c) buah
- segala pengha­silan menjadi milik kongsi
- pihak mengetahui dan bersetuju atas bahagian (agihan mudharabah)
d) kerja
- pengurus diberi kuasa sepenuhnya ke atas kerja berkenaan.
- memberi ruang seluas­-lu­asnya kepada pengurus tentang bila, bagaimana, dengan apa cara pengurusan yang akan dilakukan.
e) ijab & qabul
- diugkap oleh pemilik atau pengurus
- ungkapan tidak berbentuk sewa (ulama' shafi'e)
 
- "Aku uruskan pohon buah anda dengan agihan hasil 30-70 atau 40-60" (lafaz pemilik)
- diharuskan ungkapan dengan kontrak sewa (ulama' Hanbali)

OPERANDI KONTRAK MUSAQAH

1) pengum­pulan dibuat oleh orang ramai iaitu melalui kutipan saham wakaf dan sumbangan saham wakaf pokok.
2) membuat pemilihan oleh pihak berkuasa dengan hanya memilih golongan miskin yang berupaya sahaja.
3) pihak berkuasa :
a) menyed­iakan sebidang tanah untuk dibang­unkan oleh orang miskin
b) menyed­iakan modal untuk proses penanaman (pembelian benih)
c) membayar upah kepada golongan pengusaaha ini untuk operasi penanaman pokok
4) pengusaha akan mengur­uskan ladang tersebut dari sudut penjagaan
5) hasil jualan perlu diagihkan di antara pengusaha dan pihak berkuasa atas perset­ujuan kedua pihak
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     izyanzulkani Cheat Sheet
     Fiqh Muamalat : KONTRAK MUSAQAH Cheat Sheet