Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat : KONTRAK MUSAQAH Cheat Sheet by

PEMBANGUNAN TANAH WAKAF TERBIAR DEMI MENJANA EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA.

KONSEP

BAHASA: Menyiram air untuk tanaman
SYARAK: Satu kontrak penyerahan tanaman kepada orang yang memelihara tanaman tersebut dengan hasil agihan (satu kontrak kerja berdas­arkan hasil tanaman)
~ Ia merupakan amalan membantu orang lain dengan mewakafkan sesuatu yang berharga.
HUKUM : Harus

CIRI PEMILIK DAN PENGUSAHA

Orang Kaya (PEMILIK) : ada harta tetapi tiada kemahiran untuk membuat penanaman atau pemban­gunan.
Orang Miskin (PENGU­SAHA) : Tiada harta tetapi mempunyai kudrat dan sempurna fizikal dan mental serta berkem­ahiran.

RUKUN MUSAQAH

1. Pemilik dan pengusaha yang berkontrak yang berakal dan baligh.
2. Objek Musaqah iaitu tanaman yang akan dipeli­hara.
3. Pembah­agian hasil buah perlu dibaha­gikan atas perset­ujuan bersama. (contoh: 50-50 atau 70-30 atau 40-60)
4. Kerja Pengusaha wajib menjal­ankan tanggu­ngjawab menjaga tanaman dan bebas
5. Ijab dan Qabul perlu dilakukan kedua-dua pihak (contoh: Aku serahkan tanggu­ngjawab mengurus tanaman ini kepada mu dengan korntrak perkon­gsian hasil)

TUJUAN MUSAQAH

1. Demi menjana pemban­gunan ekonomi umat Islam dari segi sektor pertanian mahupun pemban­gunan.
2. Mengur­angkan jurang di antara golongan kaya dengan golongan miskin.
3. Mewujudkan peluang pekerjaan terutama kepada golongan miskin.
4. Mengur­angkan kadar kemiskinan masyarakat kaum Melayu Islam
 

BUKTI MUSAQAH DI ZAMAN RASULULLAH

Menurut riwayat daripada Abdullah Bin Umar RA berkata: "­Ses­ung­guhnya Rasulullah SAW telah memberikan khaibar kepada penduduk yahudi secara musaqah yakni dengan syarat mereka menyer­ahkan kepada Baginda separuh daripada hasil buah-b­uahan atau tanaman yang terhas­il."­

PERMAS­ALAHAN YANG TIMBUL

~ Apakah jenis pemban­gunan yang boleh dilaks­anakan?
~ Bagaim­anakah cara mendap­atkan dana dan pembiayaan untuk bangunkan tanah wakaf?

MODUS OPERANDI / CARA -CARA MELAKUKAN MUSAQAH

1. Kumpul modal dari saham wakaf dan sumbangan saham wakaf pokok.
2. Pihak berkuasa akan memilih golongan miskin yang sihat untuk mengus­ahakan tanaman.
3. Pihak berkuasa tempatan akan sediakan tanah, modal dan upah untuk proses tanaman pokok.
4. Pengusaha akan mengur­uskan ladang dengan bebas.
5. Pengagihan hasil jualan mengikut perset­ujuan pemilik dan pengusaha.
 

HIKMAH MUSAQAH

> Dapat memenuhi keperluan manusia disebabkan daripada hasil penanaman.
> Kedua- dua pihak iaitu pengusaha dan pemilik tanah dapat menjal­ankan tugas dengan amanah dan jujur.
> Pengusaha akan lebih bersun­ggu­h-s­ungguh melakukan pekerjaan untuk mencapai hasil yang banyak.
> Kepent­ingan bersama dapat dipenuhi tanpa memuda­ratkan orang lain.

KESIMPULAN

Kesimp­ula­nnya, pihak berkuasa perlulah melaks­anakan kontrak musaqah ini untuk memban­gunkan tanah wakaf dan sekaligus dapat memban­gunkan ekonomi umat Islam. Ini kerana, dengan adanya peluang pekerjaan kepada golongan miskin, kadar kemiskinan dapat dikura­ngkan dan taraf kehidupan mereka dapat diting­katkan. keadaan ini dapat memberi kelebihan kepada kedua-dua pihak dan seterusnya dapat memban­gunkan ummah yang lebih baik.
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet