Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSEKTIF ISLAM Cheat Sheet by

Aktiviti pinjaman kewangan sudah menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat moden hari ini.

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

-Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan terutama sekali bagi tujuan yang melebihi keperluan asas kehidupan.
-Terdapat suatu kisah yang diriwa­yatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW enggan menyem­bah­yangkan jenazah seorang sahabat yang telah meninggal dunia setelah mengetahui sahabat yang meninggal dunia tersebut belum melang­saikan hutangnya. Tindakan Rasulullah SAW ini mengga­mbarkan dosa orang tidak menjel­askan hutangnya begitu berat lebih-­lebih lagi dalam situasi sekiranya hutangnya itu dilipat gandakan dengan riba.

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

AL-'ARIYAH
AL-QARD
-Pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam bagi tujuan penggunaan manfaat barang atau harta tersebut secara percuma.
-Pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan atau komoditi yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan,
-Hanya melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal contohnya kereta.
-Peminjam hendaklah memula­ngkan kembali barang yang dipinjam dalam bentuk gantian dan bukan merupakan benda yang asal.

DEFINISI AL-QARD

Bahasa - Al-qat'u (potong).
Istilah - Penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penamb­­ahan.

PRINSIP AL-QARD AL-HASSAN

-Al-qard al-hassan bermaksud pinjaman yang baik.
-Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
-Ia merupakan satu kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan kewangan.

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

Sunat - memberi hutang kepada seseorang yang memerl­ukan.
Harus - memberi seseorang berhutang bagi tujuan untuk membeb­askan dirinya daripada kesempitan hidup.
 

RUKUN AL-QARD

Pemiutang - Seorang ahli tabarru yang boleh mengur­uskan harta, berurus niaga dan memiliki harta tersebut.
Penghutang - Bukan seorang yang mahjur 'alaih kerana safih, orang gila atau kanak-­kanak.
Barang yang dipijam - Barang yang boleh dihitung atau dikira­­(m­i­t­hliy).
Sighah - Mempunyai lafaz ijab dan qabul.

OBJEKTIF PELAKSAAAN AL-QARD AL-HASAN

1. Membantu golongan yang memerl­ukan.
2. Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya.
3. Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
4. Memupuk semangat persau­daraan, keprih­atinan, ehsan dan saling bantu membantu di kalangan umat islam.

LARANGAN RIBA

Terdapat hadith Rasulullah SAW yang mengga­­mb­arkan ketegasan Baginda dalam memerangi amalan riba.
- "­Ras­ulullah SAW mengutuk penerima riba, pemberi riba, pencatat dan dua orang saksi dan Baginda bersabda: Mereka semuanya adalah sama dalam melakukan dosa."

DALIL LARANGAN RIBA'

الَّذِينَ يَأْكُ­­لُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَ­­بّ­َطُهُ الشَّي­­ْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنّ­­َهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْ­­لَ­ـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
"­­Or­a­n­g-­­orang yang memakan (menga­­mbil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuy­­un­g­-­hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengat­­akan: "­­Bahawa sesung­­guhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba". Padahal Allah telah mengha­­lalkan berjua­­l-beli (berniaga) dan mengha­­ramkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu is berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengha­­raman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terser­­ahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamn­­ya." (surah al-Baqarah ayat 275)
 

FATWA PENGHA­RAMAN RIBA

Majma' al-Fiqh al-Islamiy dalam persid­ang­annya kali kedua di Jeddah pada 22-28 Disember 1985 telah mengel­uarkan fatwa bahawa setiap penambahan atau faedah ke atas hutang disebabkan peminjam lewat menjel­askan hutang atau faedah yang ditetapkan pada awal kontrak pinjaman, kedua-­duanya adalah riba yang diharamkan oleh hukum syara'.

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1. Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan pihak-­pihak yang berkontrak khususnya penghutang menyedari komitmen dan obligasi masing­-ma­sing.
2. Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan membuat pembayaran balik hutang.
3. Kepent­ingan menyel­esaikan semua hutang turut disyar­atkan dalam perwar­isan.
4. Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh sebaga­imana yang dijanj­ikan.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

Institusi zakat - Berfungsi bagi mewujudkan keseim­­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyar­­akat.
-Golongan yang berkem­­ampuan untuk mengel­­uarkan zakat mampu mering­­ankan beban golongan yang kurang berkem­ampuan dan kurang bernasib baik.

GEJALA CETI HARAM

Kegiatan ceti haram atau ah long secara jelas berten­tangan dengan ajaran Islam kerana perkhi­dmatan pinjaman kewangan yang ditawarkan mengan­dungi unsur riba dengan mengenakan bayaran bunga atau faedah serta tidak telus terutama sekali dalam aspek struktur pinjaman dan pembayaran balik.

KESIMPULAN

Islam merupakan agama yang telah menyed­iakan hamparan jalan kehidupan yang syumul dengan mengan­jurkan umatnya bijak mengur­uskan kehidupan temasuk dalam aspek pengurusan kewangan. Meskipun Islam mengha­ruskan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan, namun tindakan tersebut tidak sewajarnya dijadikan sebagai amalan atau budaya melainkan dalam keadaan terdesak atau sangat memerl­ukan.
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet