Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat (KSD 2643) Cheat Sheet by

Fiqh Muamalat (Individual Assignment) Tajuk :- "IMPLEMENTESI KONTRAK MUSAQAH UNTUK PEMBANGUNAN TANAH WAKAF TERBIAR DALAM MENJANA EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI MALAYSIA"

Maksud Wakaf

Imam Nawawi :
-Wakaf ialah terhal­angnya harta yang boleh dimanf­aatkan dari harta tersebut dengan mengek­alkan zat harta itu serta hilang penguasaan memiliki harta tersebut dan pelaku­annya membawa kepada kebaikan untuk mendek­atkan diri kepada Allah.

Faedah Wakaf

Pensya­riatan Wakaf :
-Wakaf boleh dijadikan sebagai penggerak kepada pemban­gunan negara sama ada dari sudut ekonomi pertanian mahupun ekonomi pemban­gunan.
-Wakaf juga merupakan salah satu daripada institusi ekonomi Islam yang mengga­bungkan elemen rohaniah dengan harta benda. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari sudut pengor­banan yang dilakukan oleh para pewakaf dalam mengor­bankan hartanya demi kepent­ingan umat Islam dalam memart­abatkan ekonomi umat Islam dan kebajikan sosial secara khususnya.
 

Maksud Musaqah

Musaqah dari segi :
Bahasa ialah saling menyiram.
Syara' ialah satu kontrak penyerahan tanaman atau pohon kepada orang yang menjaga dan memelihara tanaman dengan agihan hasil atau ianya merupakan satu kontrak kerja berdas­arkan hasil tanaman.

Hukum Musaqah

Jumhur Ulama bersepakat :
-Boleh Dilakukan.
-Hal ini kerana, sudah merupakan suatu transaksi yang amat diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi keperluan hidup dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan salah satu cara memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

Hadis

Hadis Rasulu­lullah s.a.w yang bermaksud :
“Ibnu Umar r.a telah mencer­itakan, bahawa Rasulullah s.a.w pernah memben­arkan penduduk Yahudi Khaibar untuk menggarap tanahnya dengan balasan separuh dari hasil kebun buah-b­uahan atau tanah pertan­iannya.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
 

Operasi Cadangan Kontrak Musaqah

(5) Operasi Cadangan Kontrak Musaqah :
1)Peng­umpulan modal dibuat daripada orang ramai iaitu melalui kutipan saham wakaf dan sumbangan saham wakaf pokok.
2)Pihak majlis agama islam negeri atau pihak berkuasa hanya memilih golongan miskin yang berkeu­payaan dari sudut fizikal dan mental untuk melaks­anakan kerja tersebut.
3)Pihak majlis agama islam negeri atau pihak berkuasa akan menyed­iakan sebidang tanah dan modal untuk dibang­unkan oleh golongan miskin dan proses penanaman seperti pembelian benih, baja, racun serta jentera pembajak.
5)Peng­usaha akan mengur­uskan ladang tersebut dari sudut penjagaan iaitu meracun dan membaja sehingga buah tersebut dapat dikutip dan dijual.
6)Seki­ranya buah tersebut sudah masak dan boleh dijual, maka hasil jualan hendaklah diagihkan di antara pengusaha dan pihak berkuasa berdas­arkan perset­ujuan yang dipers­etujui pada awal kontrak.
 

Rukun Musaqah

Jumhur Ulama bersepakat :
1.Kedua Pihak Yang Berkontrak
2.Objek Musaqah
3.Buah
4.Kerja
5.Ijab dan Qabul

Modus Operandi Kontrak Musaqah

Kesimpulan

Natijahnya :
-Kontrak Musaqah mengatasi masalah pemban­gunan harta wakaf di Malaysia dan seterusnya menjana ekonomi umat islam serta pemban­gunan sosial ummah yang lebih baik dan berkesan pada masa hadapan.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet