Show Menu
Cheatography

KONSEP HUTANG MENURUT ISLAM Cheat Sheet by

INDIVIDUAL ASSIGNMENT

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

• Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan terutama sekali bagi tujuan yang melebihi keperluas asas .
• Agama Islam mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan secara wataniyyah atau bersed­erhana .

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

1. Al-'ariyah : pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barang­an/­harta oleh pemberi pinjam kepada peminjam bagi memanf­aatkan barangan tersebut secara percuma .
2. Al-qard : pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barang­an/­kom­oditi yang boleh dianggar atau diganti mengikut bilangan .

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASSAN

1. Membantu golongan yang memerlukan
2. Merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin
3. Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara
4. Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan di akhirat
5. Mengha­puskan diskri­minasi sosial dan ekonomi dalam masyarakat

AL-QARD AL-HASAN PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH

• Amanah Ikhtiar Malaysia (pinjaman ini tidak mengenakan faedah ke atas pinjaman)
• Skim pajak gadai Islam/­Ar-­rahnu (transaksi pemberian kemudahan pinjaman wang)
 

LARANGAN RIBA

Banyak hadis Rasulullah SAW yang mengga­mbarkan ketegasan Baginda dalam memerangi riba termasuk aspek orang memakan riba, menjadi agen, mencatat transaksi dan orang yang menjadi saksi .
عن جابر، قال: لعن رسول الله اکل الربا، وموکله، وکاتبه، وشاهديه، وقال : هم سواء
Terjemahan : " Rasulullah SAW mengutuk penerima riba, pemberi riba, pencatat dan dua orang saksi dan Baginda bersabda : Mereka semuanya adalah sama dalam melakukan dosa"

PRINSIP AL-QARD AL-HASSAN

• Prinsip muamalah Islam secara jelas mengha­ramkan sebarang bentuk pinjaman wang yang mempunyai faedah .
• Sebarang tambahan nilai/­lebihan jumlah pinjaman yang asal dianggap riba .

HUKUM AL-QARD AL-HASSAN

• Hukumnya adalah sunat mengikut hadis Rasulullah SAW dan juha ijma' para fuqaha'.
روي ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اقرض مسلما درهما مرتين کان له اجر صدقة مرة
Terjemahan : "­Sesiapa daripada kalangan muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak dua kali, ganjar­annya seperti melakukan sedekah sekali­"
 

RUKUN AL-QARD

1. Pemiutang
2. Penghu­tan­g/p­eminjam
3. Barang yang dipinjam
4. Sighah

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

• Setiap hutang hendaklah ditulis bagi merekod pembayaran yang dibuat dan mengel­akkan penipuan.
• Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjam yang diberikan.
• Kepent­ingan menyel­esaikan semua hutang turut disyar­atkan.
• Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh tertentu.

BANTUAN KEPADA ASNAF ALQHARIMIN

• Fungsi : mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat
• Kriteria : golongan yang terpaksa berhutang atas faktor memenuhi keperluan asas kehidupan

GEJALA CETI HARAM

• Mengan­dungi unsur riba dengan mengenakan bayaran bunga/­faedah serta tidak telus dalam pembayaran balik hutang
• Dikaitkan dengan keganasan seperti ugutan, pembun­uhan, tindakan menced­erakan dan sebaga­inya.
• Menyeb­abkan pelbagai kesan negatif seperti tekanan jiwa dan keruntuhan rumaht­angga bagi penghutang
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     izyanzulkani Cheat Sheet
     Fiqh Muamalat KFD 2303 Cheat Sheet