Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet by

haji dan umrah di mekah

konsep pinjaman dalam islam

kategori pinjaman terbahagi kepada 2 iaitu al-a'riyah dan ai-qard
Al-riyah hanya melibatkan barang atau benda yang tidak boleh musnah apabila digunakan dan boleh dikemb­alikan kepada keadaan asal seperti motosikal, kereta ,pakai­an.T­etapi kalau barang tersebut boleh musnah dengan mudah seperti sabun, maka akad pinjaman tersebut tidak sah.
Al-qard ialah pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan, sukatan, atau timbangan. Seperti contoh amir memberi pinjaman duit kepada fattah dengan nilai RM50. Sekiranya telah tiba masa untuk fattah kembalikan wang tersebut, maka fattah perlu mengganti dengan nilai wang yang sama yang telah dia pinjam iaitu RM50 dan bukan memula­ngkan wang kertas yang asal.

DEFINISI AL-QARD

Al-Qard: bahasa bermaksud al-qat­'u(­potong)
Istilah: al-qard merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut sama nilai dengan harta yang telah diambil oleh penghutang tanpa sebarang penamb­ahan. Ia dilarang membuat sebarang penambahan kerana ia amat ditegah dalam islam kerana ia dianggap sebagai riba'.

LARANGAN RIBA

larangan riba adalah jelas lagi nyata berdas­arkan kepada firman Allah S.W.T dalam surah al-baqarah ayat;
وَأَ­حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
maksudnya ; padahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba.
Allah S.W.T Juga telah memberi peringatan kepada orang yang beriman agar tidak memakan riba sebaliknya mereka diseru supaya bertaqwa hanyalah kepada Allah.
selain itu,dosa orang yang melakukan riba juga adlah amat berat di sisi Allah S.W.T
 

hukum al-qard al-hassan

hukum pelaks­anaan qard hasan adalah sunat

prinsip al-qard al-hassan

prinsip muamalah islam secara jelas mengah­ramkan jual beli yang mempunyai unsur riba
al-qard al-hassan bermaksud pinjaman yang baik
Ia merupakan kebaikan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan khususnya dalam aspek kewangan tanpa dikenakan tambahan.

rukun al-qard

pemiutang- orang yang meminj­amkan
penghu­tan­g/p­eminjam- si yang berhutang
benda yang dipinjam
sighah-ijab dan qabul

bantuan kepada asnaf al-gha­rimin

institusi zakat-Mewuj­udkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi
-Golongan yang berkem­ampuan untuk mengel­uarkan zakat mampu mering­ankan beban golongan yang kurang bermampuan dan kurang bernasib baik.
-dapat memupuk nilai simpati dalam setiap orang

bantuan kepada asnaf al-gha­rimin

institusi zakat-Mewuj­udkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi
-Golongan yang berkem­ampuan untuk mengel­uarkan zakat mampu mering­ankan beban golongan yang kurang bermampuan dan kurang bernasib baik.
-dapat memupuk nilai simpati dalam setiap orang
 

jenis asnaf

8 asnaf-miskin
-fakir
-amilin
-mualaf
-riqab
-gharimin
-fisab­ilillah
-ibnu sabil

objektif al-qard al-hassan

-membantu gologan asnaf.
-untuk memberikan bantuan kepada yang bukan islam biar mereka tahu bahawa agama islam adalah agama yang tiada kezaliman.
-untuk mendap­atkan keberkatan terhadap Allah dan disenangi oleh semua makhluk

prinsip umum ketika berhutang

-setiap yang berhutang perlu membuat sesuatu untuk dia mengingati bilakah waktu yang perlu dia kembalikan contohnya mencatat di nota atau sebagainya
-si pemberi hutang tidak boleh menamb­ahkan bayaran walaupun si penghutang itu memula­ngkan bukan pada waktu yang diteta­pkan.

kesimpulan

Sebagai seorang muslim, dalam islam sangat menunj­ukkan betapa pentingnya islam dalam kehidupan seharian serta perlu menunj­ukkan sifat yang baik agar mendapat ganjaran yang setimpal di dunia dan juga akhirat supaya dapat menarik perhatian terhadap orang bukan islam sekali gus.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Jua FiqhMuamalat Cheat Sheet
     Konsep Pinjaman Menurut Pandangan Islam Cheat Sheet
     PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet