Show Menu
Cheatography

PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet by

By Wan Maisarah Putri bt Wan Mohd Lotpi /KID 181104152 /Diploma Pendidikan Islam/Sem3/Kelas 1

Amalan Berhutang Pada Pandangan Islam

Tidak digalakkan berhutang atau membuat pinjaman kewangan terutama bagi tujuan yang melebihi keperluan asas kehidupan

Konsep Pinjaman Dalam Islam

Al-Ariyah
Al-Qard
Pemberian sesuatu bagi tujuan penggunaan manfaat secara percuma.
Pinjaman pemindahan pemilik barang atau komoditi yang di ganti mengikut bilangan, sukatan, atau timbang
Peminjam tidak bertan­ggu­ngjawab terhadap sebarang kerosakan kecuali kecuaian peminjam sendiri.
Salaf Pinjaman yang dibayar balik tanpa syarat keuntu­ngan.

Larangan Riba" (Surah Al-Baqarah :275)

ٱلَّذِينَ يَأْكُ­لُونَ ٱلرِّب­َوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَ­بَّطُهُ ٱلشَّي­ْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنّ­َهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّب­َوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّب­َوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْ­رُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟­لَٰ­ٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
Orang-­orang yang makan (menga­mbil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpe­nda­pat), sesung­guhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah mengha­lalkan jual beli dan mengha­ramkan riba. Orang-­orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghu­ni-­pen­ghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Fatwa Pengha­raman Riba'

Muzakarah Jawata­nkuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-32, Pada 10-11JUN 1993 telah membuat keputusan bahawa "Wang faedah yang diperolehi dari bank atau institusi kewangan adalah haran digunakan untuk diri sendiri tetapi hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.

Hukum Al-Qard Al- Hasan

Prinsip pertama akad Qard iaitu ta'awun = saling bantu-­mem­bantu di kalangan sesama insan dan bertujuan untuk mereng­ankan beban golongan yang dalam kesusahan dan memerlukan
Sunat memberi hutang kepada seseorang yang perlu.
Harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan mebebaskan diri daripada kesempitan hidup.

Prinsip *Al-Qard Al-Hasan

Maksud Pinjaman yang baik
Ia merupakan keperi­hatinan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudar­anya.
 

Rukun Al-Qard

Pemiutang
a) Seorang ahli tabarru - boleh mengur­usk­anh­arta, beruru­sniaga dan memiliki harta tersebut.
 
b) Tiada unsur paksaan .
Pengju­tan­g/P­eminjam
a) Seorang yang *mahjur 'alaih kerana safih, orang gila atau kanak-­kanak.
 
b) Tiada unsur paksaan .
 
c) Berkem­ampuan membayar balik pinjaman yang dibuat.
Barang yang dipinjam
Fuqaha' sah berhutang barang yang mithliy (yang mempunyai unit yang serupa di pasar).
Sighah
Lafaz ijab dan qabul yang membawa maksud pemberian pinjaman atau hutang.

Objektif Pelaks­anaan al-Qard al-Hasan

1. Membantu golongan yang memerk­ukan.
2. Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dan miskin melalui pengagihan kekayaan dan sumber dalam masyar­akat.
3. Memupuk semangat persau­draan, keprih­atinan, ehsan dan saling bantu membantu dikalangan umat islam.

Prinsip Umum Ketika Berhutang

1) Hutang yang di buat hendaklah bertulis memastikan pihak yang berkontark menyedari komitmen untuk membayar kembali hutang tersebt
2) Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan membuat bayaran balik.
3) Kepent­imgan menyel­esaikan hutang turut disyar­atkan dalam pewarisan sebelum harta pusaka dibahagi secara faraid.
4) Hutang merupakan hak ondividu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalm tempoh sebaga­imana yang dijanj­ikan.

Bantuan kepada asnaf al-gha­rimin

Asnaf Al-Gha­irimin = seseorang yang terpaksa berhutang untuk memenuhi keperluan asasi
Contoh berhutang utk mendapat sesuap nasi demi menyara anak-anak dan keluarga, mangsa ditimpa musibah dan lain-lain.
Fungsi Institusi Zakat signif­ikasi bagi mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam masyar­akat.
Golongan yang berkem­ampuan perlu mengel­uarkan zakat bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik.

Gejala Ceti Hara,

Ceti haram (Ah Long) - Berten­tangan dengan ajaran islam kerana perkhi­dmatan pinjaman wang yang ditawarkan berunsur riba'
- Sering berkaid dengan aktiviti keganasan, melakukan kekerasan.
- Pencegahan : Kerajaan mengambil tindakan mengawal dan memantau menerusi usahasama dengan pelbagai agensi.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KONSEP PINJAMAN MENURUT ISLAM Cheat Sheet