Show Menu
Cheatography

NOTA KONTRAK MUSAQAH Cheat Sheet by

Assignment individual for Fiqh Muamalat

PENGENALAN

Harta wakaf : tertahan dari sudut pemili­kkannya & manfaatnya dinikmati demi memban­gunkan sosial dan ekonomi umat Islam.
Tujuan tanah wakaf dibang­unkan : untuk perlad­ang­an,­menjana pendapatan & beri peluang pekerjaan kepada golongan miskin.
Menurut Imam Syafi'i : wakaf adalah sedekah muhramat.
Menurut Imam Sarkhasi (Mazhab Hanafi) : wakaf ialah tertahan pemilikan harta daripada orang lain.

PENDEKATAN MUSAQAH UNTUK PROJEK PERTANIAN

Musaqah (bahasa) : saling menyiram.
Musaqah (syara') : satu kontrak penyerahan tanaman kepada orang yang menjaga dan memelihara tanaman dengan agihan hasil.
Hukum Musaqah :
-majoriti ulama mengha­ruskan akad kontrak.
-Abu Hanifah & Zufar tidak mengga­lakkan sama sekali.
 

HADIS KONTRAK MUSAQAH

(a)"Ibnu Umar r.a mencer­ita­kan­,bahawa Rasulullah s.a.w pernah memben­arkan penduduk Yahudi Khaibar untuk menggarap tanahnya dengan balasan separuh dari hasil kebun buah-b­uahan atau tanah pertan­ian­nya." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)
(b)"­Sesiapa yang mempunyai tanah hendaklah ia mengus­ahakan dengan bercucuk tanam dan tidak ada pembah­agian yang lain sama ada 1/3 atau 1/4 dan tidak ada hak yang ditent­uka­n."
(c)"­Sedekah tidak halal bagi orang kaya, orang sihat dan kuat." (Hadis Riwayat Abu Hurairah berdas­arkan sabda Rasulullah s.a.w)

PERKAITAN DIANTARA AGIHAN FAKTOR & AGIHAN PERSONAL

-Agihan faktor merujuk kepada agihan sumber yang dibaha­gikan kepada golongan miskin yang berkeu­payaan untuk menjal­ankan pekerjaan.
-Agihan personal adalah merupakan peruntukan khas daripada golongan kaya.
-2 jenis agihan ini berkait rapat kerana agihan personal membantu dalam melengkapi agihan faktor.
-Agihan ini bermaksud golongan miskin yang sihat tubuh badan & fizikal akan diberi lima atau sepuluh ekar kebun untuk diusah­akan.
 

RUKUN MUSAQAH

1.Kedua Pihak yang Berkontrak : Kontrak yang dibuat oleh seseorang yang diharuskan berurusan dalam perkara harta adalah sah.(b­erakal & baligh)
2.Objek Musaqah : Imam syafie mensya­riatkan buah kurma & anggur.
3.Buah : Pengkh­ususan bahagian bagi kedua pihak yang beraqad.
4.Kerja : Pengurus diberi kuasa sepenuhnya ke atas kerja berkenaan.
5.Ijab & Qabul : Ungkapan yang dibuat oleh pihak pemili­k/p­eng­urus.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Saiyidah Ibrahim Cheat Sheet
     Teaching Outline: Attack on Pearl Harbor Cheat Sheet
     (Fictional) JDWA Newsletter Writing Cheat Sheet