Show Menu
Cheatography

Assignment for Fiqh Muamalat (individu)

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

PENDAH­ULUAN
-Lumrah manusia mendam­bakan kehidupan mewah
-Allah Maha Mengetahui segala rahsia dan hikmah perjalanan hidup manusia
Allah berfirman dalam surah Al-Zukhuf : 32

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN HUTANG

-Islam tidak mengga­lakkan umatnya berhutang
-Islam mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan sederhana
-Keinginan perlu seiring dengan keimanan
-Zaman ini, banyak khidmat pinjaman yang tidak ikut syariat Islam
-Menye­babkan tabiat berhutang menular dalam masyarakat

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

-Al-Ar­iyah: melibatkan barang yang tidak musnah­(te­lefon). Barang yang mudah musnah pinjaman tidak sah(sabun)
-Al-Qard: melibatkan pemindahan milik barang yang boleh diganti ikut bilangan

DEFINISI AL-QARD

-Segi bahasa: al-qat'u (potong), harta yang diberi pinjam
-Segi istilah: penyerahan barang daripada pemiutang kepada peminjam dengan syarat diganti dengan nilai yang sama
 

LARANGAN RIBA

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud "­bahawa setiap pinjaman (hutang) yang ada manfaat ianya adalah riba."
-Dosa riba amat berat di sisi Allah SWT
-Menurut Al-Sar­akhsi: hutang yang mengha­silkan faedah tidak halal
-Pendapat Ibn Qudamah: setiap tambahan pada hutang, haram tanpa persel­isihan pendapat ulama

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

-Prinsip muamalah Islam mengha­ramkan sebarang bentuk faedah dalam pinjam­an(­riba)
-Faedah mempunyai unsur penindasan dan ketida­kadilan
-Al-Qard Al-Hasan: pinjaman baik
*tidak mempunyai faedah
*manif­estasi seseorang buat kebajikan
-Allah mengik­­tiraf orang yang beri pinjaman secara Al-Qard seperti firman Allah dalam surah al-Baq­ara­h:245

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

Rasulullah SAW bersab­da:­"­seorang muslim yang memberikan pinjaman wang atau hutang (qard) sebanyak dua kali adalah seperti bersedekah sekali."
-SUNAT: memberi hutang kepada orang yang perlu
-HARUS: berhutang bagi membeb­askan diri dari kesempitan hidup
-TIDAK HARUS: mengetahui peminjam gunakan wang kepada perkara haram

RUKUN AL-QARD

1)Pemi­utang (orang beri hutang)
2)Peminjam
3)Barang yang dipinjam
4)Sighah (lafaz ijab kabul)
 

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

-Membantu golongan yang memerlukan
-Memupuk semangat persau­daraan umat Islam
-Mengu­kuhkan sektor sosio ekonomi negara

PRINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1)Tulis kontrak
2)Tidak boleh ada faedah (bunga)
3)Sele­saikan hutang yang disyar­atkan dalam perwarisan
4)Wajib pulangkan pada waktu yang dijanji

INSTRUMEN PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH

1)Amanah Ikhtiar Malaysia
2)Skim pajak gadai Islam (Al-Rahnu)
3)Inst­itusi kewangan dan koperasi

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

-Institusi zakat (Baitu­mal): Majlis Agama Islam
-Mewuj­udkan kesimb­angan dalam aspek sosial ekonomi
-Memenuhi keperluan asas kehidupan (mangsa kebakaran)

GEJALA CETI HARAM

1)Ah Long atau khidmat pinjaman tanpa lesen sah
2)Tidak mengikut syara'
3)Memp­unyai faedah (bunga)
4)Penyebab pada perpecahan keluarga
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     fiqh muamalat Cheat Sheet