Show Menu
Cheatography

IMPLEMENTASI KONTRAK MUSAQAH Cheat Sheet by

INIDIA BINTI MOHD TAUHID #SEM3 #DIP PENDIDIKAN ISLAM

WAQAF PADA ISTILAH

Satu ibadah yang dapat membantu manusia di muka bumi ini, malah perkara ini amat dituntut dalam agama Islam.

WAQAF DALAM KONSEP MUSAQAH

1. Instrumen terpenting selepas zakat dalam mengge­rakkan sumbernya ke arah pemban­gunan sosial ekonomi umat islam secara amnya.
2. Penggerak kepada pemban­gunan negara dari sudut ekonomi dan pertanian.

KONTRAK MUSAQAH

Satu alternatif yang perlu dikete­ngahkan dalam memban­gunkan tanah waqaf terbiar.
Dengan mengim­ple­men­tasikan kontrak musaqah ini, golongan miskin dapat dibantu dan popula­sinya akan berkur­angkan.
Malah, negara Malaysia akan mencapai misi 2020.

AHLI FUQAHA MENTAK­RIFKAN WAQAF

Mazhab Imam Nawawi: Waqaf adalah terhal­angnya harta yang boleh dimanf­aatkan dari harta tersebut dengan mengek­alkan zat harta tesebut.
Mazhab Imam Syafi'e: Waqaf adalah sedekah muhramat.
Jumhur Fuqaha: Harta pewaqafan adalah bertujuan mendek­atkan diri kepada Allah S.W.T.
 

RUKUN MUSAQAH

1. Kedua pihak yang berkontrak (dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh)
2. Punca kerja/ Objek musaqah (tumbuhan seperti buah kurma, anggur yang memiliki batang yang boleh dilakukan dan dihasi­lkan)
3. Buah (buah dikongsi dan hasil dibahagi sama rata)
4. Kerja (dilakukan sendiri agar mengetahui pengurusan tentang bila, cara, bagaimana pengurusan dilaks­anakan)
5. Ijab dan Qabul (ijab: aku uruskan pohon buah anda dengan agihan hasil 30-70%) & (qabul: aku serahkan pengurusan pohon ini kepadamu dengan kontrak perkon­gsian hasil)

HADIS MEMBOL­EHKAN AKAD DALAM KONTRAK MUSAQAH

Rasulullah S.A.W bersabda: "Ibnu Umar r.a telah mencer­itakan bahawa Rasulullah S.A.W pernah memben­arkan penuduk Yahudi Khaibar untuk menggarap tanahnya dengan balasan separuh dari hasil kebun buah-b­uahan atau tanah pertan­ian­nya." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

CONTOH HARTA WAQAF YANG DIMANF­AATKAN

1. Pembinaan tanah kubur.
2. Pembinaan masjid.
3. Pembinaan pusat pendid­ikan.
4. Pemban­gunan sektor petanian.
5. Pemban­gunan ekonomi.
 

HIKMAH KONTRAK MUSAQAH

1. Dapat mewujudkan persek­itaran kerja yang harmoni.
2. Memupuk semangat ingin bekerja dikalangan golongan miskin.
3. Mengel­uarkan golongan miskin daripada kancah kemiskinan yang melarat.
4. Hasil keuntungan daripada pengus­ahaan tanah waqaf terbiar dapat digunakan oleh golongan miskin untuk memiliki harta persen­dirian.
5. Kadar kemiskinan berkur­angan.
               
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Saiyidah Ibrahim Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet