Show Menu
Cheatography

Nestor Javascript Cheat Sheet by

Typy wartości - proste

Liczby
Dowolna wartość numeryczna
String
Boolean
Wartość logiczna, dwie wartość TRUE i FALSE
Function
wartość zwracana przez funkcję
Null
posiada tylko jedną wartość: NULL. Oznacza ona brak wartości lub brak obiektu. Przypi­sanie tej wartości do zmiennej powoduje wyczys­zczenie jej wartości, ale nie powoduje usunięcia zmiennej.
Undefined
posiada tylko jedną wartość: undefined
Operator
typeof()
zwraca string z nazwą typu jaki ma przekazany parametr (np. zmienna). Może on zwrócić jedną z podanych wartości: number, string, boolean, object, function lub undefined.

Typy obiektowe

Object
obiekt, typ złożony, może przech­owywać inne typy danych oraz funkcje
Function
wartość zwracana przez funkcję
Array
tablica, grupowanie danych w strukturę, gdzie każdemu elementowi przypisany jest określony indeks
Symbol
symbol
[]
obiekt
{}
obiekt

Operatory arytme­tyczne

x + y
Sumuje argumenty
x
i
y
x - y
Różnica
y
od
x
x * y
Mnożenie
x
*
y
x / y
Dzielenie
x
przez
y
x % y
modulo - reszta z dzielenia
x
przez
y
x++
,
++x
inkrem­entacja wartości o 1 (przed, po)
x++
,
++x
dekrem­entacja wartości o 1 (przed, po)
-x
zmiana znaku wartości x
W przypadku SUMY gdy jedna wartość ma typ NUMBER, a druga STRING wynik jest typu STRING
 

Porównania

x == y
TRUE jeśli x = y, niezal­eżnie od typu
x === y
TRUE jeśli x = y łącznie z typami
x != y
TRUE jeśli x jest różne od y
x !== y
TRUE jeśli x i y nie są identyczne
x > y
TRUE jeśli x jest większe od y
x >= y
TRUE jeśli x jest większe lub równe y
x && y
TRUE jeśli obie wartości są TRUE
x || y
TRUE jeśli co najmniej jedna z wartości jest TRUE
x ^ y
TRUE jeśli jedna z wartości jest TRUE
!x
TRUE jeśli x jest FALSE

Przypi­sania

x = y
Ustawia x wartość y
x += y
skrócona postać
x = x + y
x -= y
skrócona postać
x = x - y
x *= y
skrócona postać
x = x * y
x /= y
skrócona postać
x = x / y
x %= y
skrócona postać
x = x % y

Obsługa tablic

push()
Dokłada element na koniec tablicy
pop()
Usuwa ostatni element tablicy
unshift()
Dokłada element na początku tablicy
shift()
Usuwa pierwszy element tablicy
delete
usuwa element, np. po indeksie
concat()
Służy do łączenia tabel
join()
zwraca STRING połącz­onych elementów, parametr jako delimiter
length()
zwraca długość tablicy
splice()
Umożliwia zmianę lub usunięcie kilku elementów
sort()
Sortuje elementy typu STRING
reverse()
Odwraca kolejność tablicy
var owoce = ["Li­mon­ka", "­Man­go"];

owoce.p­us­h("K­iwi­");
//Dokłada "­Kiw­i" na końcu
owoce.p­op();
//Usuwa element "­Kiw­i" z owoce
owoce.u­ns­hif­t("K­iwi­");
//wkłada "­Kiw­i" do owoce
owoce.s­hi­ft();
//Usuwa element "­Kiw­i" z owoce
Sortowanie numeryczne można wykonać:
var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];

points.so­rt(­fun­cti­on(a, b){return a-b});

lub w odwrotnej kolejności - malejąco:
points.so­rt(­fun­cti­on(a, b){return b-a}); 
 

Instrukcja warunkowa if .. else

if (warunek) {
  rób coś;
} else if (warunek 2) {
  rób coś innego;
} else {
  rób coś jeszcze innego;
}

Instrukcja warunkowa switch .. case

switch(zmienna)
case 0:
  alert("zmienna ma wartość zero");
  break;
case 1:
  alert("zmienna ma wartość jeden");
  break;
default:
  alert("zmienna posiada inną wartość");
  break;
}
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     JavaScript Cheat Sheet
     jasmine JS testing Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Nestor