Show Menu
Cheatography

Urucha­mianie usług

Open­WRT posiada uprosz­czony mechanizm aktywacji usług:
/etc/­ini­t.d­/se­rvi­ce-name enable

Włączanie SSH na WAN

Domyślnie w Open­WRT protokół SSH jest obsług­iwany przez program dropb­ear. Warto wyłączyć logowanie z użyciem haseł:
config dropbear
  option Passwo­rdAuth 'off'
  option Port '22'
Powyższe można zmodyf­ikować polece­niem:
sed -i -e "­s/'­on'­/'o­ff'­/" /etc/c­onf­ig/­dro­pbear
Dodatkowo, należy zmodyf­ikować plik /etc/­fir­ewa­ll.u­ser:
iptables --append input_wan --protocol tcp --dport 22 --jump ACCEPT

Własne serwery DNS dla dnsmasq

Należy utworzyć plik /etc/­res­olv.local z adresami serwerów DNS. Następnie należy dodać opcję resol­v-file do pliku dnsma­sq.c­onf:
echo resolv­-fi­le=­/et­c/r­eso­lv.l­ocal >> /etc/d­nsm­asq.conf
Po restarcie usługi, ustawienia będą aktywne:
/etc/­ini­t.d­/dn­smasq restart

Odblok­owanie partycji dla danych

Poniższe polecenie odblok­owuje partycję danych:
mtd unlock rootfs­_data
 

Instalacja vim'a i screen'a

opkg update
opkg install vim screen

Instalacja WebGUI

W pierwszej kolejności należy zainst­alować niezbędne pakiety:
opkg update
opkg install luci
Następnie należy aktywować serwer WWW:
/etc/­ini­t.d­/uhttpd enable
/etc/­ini­t.d­/uhttpd start

Wgrywanie nowego firmware z konsoli

Nowy obraz należy pobrać do katalogu /tmp:
cd /tmp
wget http:­//d­own­loa­ds.o­pe­nwr­t.o­rg/­naz­wa_­pli­ku.bin
Następnie można rozpocząc flasho­wanie:
mtd -r write nazwa_­pli­ku.bin firmware

Konfig­uracja adresu IP

 
W pliku /etc/c­onf­ig/­network należy ustawić adres, np.:
option ipaddr 192.16­8.1.1
Następnie restart konfig­uracji sieci:
/etc/i­nit.d/­network restart.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by Nestor