Show Menu
Cheatography

Urucha­mianie usług

OpenWRT posiada uprosz­czony mechanizm aktywacji usług:
/etc/i­nit.d/­ser­vic­e-name enable

Włączanie SSH na WAN

Domyślnie w OpenWRT protokół SSH jest obsług­iwany przez program dropbear. Warto wyłączyć logowanie z użyciem haseł:
config dropbear
 ­ ­option Passwo­rdAuth 'off'
 ­ ­option Port '22'
Powyższe można zmodyf­ikować polece­niem:
sed -i -e "­s/'­on'­/'o­ff'­/" /etc/c­onf­ig/­dro­pbear
Dodatkowo, należy zmodyf­ikować plik /etc/f­ire­wal­l.user:
iptables --append input_wan --protocol tcp --dport 22 --jump ACCEPT

Własne serwery DNS dla dnsmasq

Należy utworzyć plik /etc/r­eso­lv.l­ocal z adresami serwerów DNS. Następnie należy dodać opcję resolv­-file do pliku dnsmas­q.conf:
echo resolv­-fi­le=­/et­c/r­eso­lv.l­ocal >> /etc/d­nsm­asq.conf
Po restarcie usługi, ustawienia będą aktywne:
/etc/i­nit.d/­dnsmasq restart

Odblok­owanie partycji dla danych

Poniższe polecenie odblok­owuje partycję danych:
mtd unlock rootfs­_data
 

Instalacja vim'a i screen'a

opkg update
opkg install vim screen

Instalacja WebGUI

W pierwszej kolejności należy zainst­alować niezbędne pakiety:
opkg update
opkg install luci
Następnie należy aktywować serwer WWW:
/etc/i­nit.d/­uhttpd enable
/etc/i­nit.d/­uhttpd start

Wgrywanie nowego firmware z konsoli

Nowy obraz należy pobrać do katalogu /tmp:
cd /tmp
wget http:/­/do­wnl­oad­s.o­pen­wrt.or­g/n­azw­a_p­lik­u.bin
Następnie można rozpocząc flasho­wanie:
mtd -r write nazwa_­pli­ku.bin firmware

Konfig­uracja adresu IP

 
W pliku /etc/c­onf­ig/­network należy ustawić adres, np.:
option ipaddr 192.16­8.1.1
Następnie restart konfig­uracji sieci:
/etc/i­nit.d/­network restart.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by Nestor