Show Menu
Cheatography

Urucha­mianie usług

OpenWRT posiada uprosz­czony mechanizm aktywacji usług:
/etc/i­nit.d/­ser­vic­e-name enable

Włączanie SSH na WAN

Domyślnie w OpenWRT protokół SSH jest obsług­iwany przez program dropbear. Warto wyłączyć logowanie z użyciem haseł:
config dropbear

 ­ ­option Passwo­rdAuth 'off'

 ­ ­option Port '22'

Powyższe można zmodyf­ikować polece­niem:
sed -i -e "­s/'­on'­/'o­ff'­/" /etc/c­onf­ig/­dro­pbear

Dodatkowo, należy zmodyf­ikować plik
/etc/f­ire­wal­l.user
:
iptables --append input_wan --protocol tcp --dport 22 --jump ACCEPT

Własne serwery DNS dla dnsmasq

Należy utworzyć plik
/etc/r­eso­lv.l­ocal
z adresami serwerów DNS. Następnie należy dodać opcję resolv­-file do pliku
dnsmas­q.conf
:
echo resolv­-fi­le=­/et­c/r­eso­lv.l­ocal >> /etc/d­nsm­asq.conf

Po restarcie usługi, ustawienia będą aktywne:
/etc/i­nit.d/­dnsmasq restart

Odblok­owanie partycji dla danych

Poniższe polecenie odblok­owuje partycję danych:
mtd unlock rootfs­_data
 

Instalacja vim'a i screen'a

opkg update

opkg install vim screen

Instalacja WebGUI

W pierwszej kolejności należy zainst­alować niezbędne pakiety:
opkg update

opkg install luci

Następnie należy aktywować serwer WWW:
/etc/i­nit.d/­uhttpd enable

/etc/i­nit.d/­uhttpd start

Wgrywanie nowego firmware z konsoli

Nowy obraz należy pobrać do katalogu
/tmp
:
cd /tmp

wget
http:/­/do­wnl­oad­s.o­pen­wrt.or­g/n­azw­a_p­lik­u.bin

Następnie można rozpocząc flasho­wanie:
mtd -r write nazwa_­pli­ku.bin firmware

Konfig­uracja adresu IP

 
W pliku /etc/c­onf­ig/­network należy ustawić adres, np.:
option ipaddr 192.16­8.1.1
Następnie restart konfig­uracji sieci:
/etc/i­nit.d/­network restart.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     More Cheat Sheets by Nestor