Show Menu
Cheatography

Nederlands: ontstaan taal + taalwerving Cheat Sheet by

Nederlands: Hoofdstuk Syllabus ontstaan taal en taalwerving

Ontstaan van spraak en taal

taal bij andere wezens
wat is taal
slimme hans effect
menselijke taal
bij -> bijendans
aanpassing taal ontstaan
octopus -> gebare­ntaal
hersenen (Broca en Wernicke)
 
evolutie: eerst taal dan natuur­lijke selectie
slimme hans effect= dieren die getraind worden om iets te leren zonder ze er bewust v worden
broca: woordp­rod­uctie en zinsbouw
wernicke: woordb­ete­kenis en woordb­egrip

Aanpas­singen hoe taal kan ontstaan

1) vermogen om symbolen te leren
2) controle over het vocale systeem
3) automa­tis­eri­ng/­com­bineren v/d grammatica

evolutie: eerst taal dan natuur­lijke selectie

1) verlaagd strott­enhoofd door recht te lopen
2) geen luchtz­akken meer
3) duidelijke boogbundel en zenuwb­undel
4) assymm­etr­ische hersenen
5) voltooid spraak- en luiste­rorgaan
 

Taalve­rwe­rving bij kinderen

aangeboren taal(g­evoel)
chrono­log­ische taalon­twi­kkeling bij kinderen
universele grammatica
taalinput
taalve­rwe­rvi­ngs­sys­temen
prelin­guale periode (0-1)
 
vroegl­inguale periode (1-2,5)
 
differ­ent­iat­iefase (2,5-5)
 
voltoo­iin­gsfase (na 5)

Taalinput (door volwas­senen)

-> stem vervormen
-> onomotape vb broembroem
-> vragen stellen + zelf antwoorden

Termin­ologie

holofrasen
eenwoo­rdz­innen
deletie
VOOR procope, MIDDEN syncope, ACHTER apocope
redupl­icatie
iets verdub­belen
overex­tensie
veralg­emenen woord
metathesis
wisselen van klanken
foneem­ver­vanging
klanken veranderen
bijvoeging
VOOR voorvo­eging, MIDDEN invoeging, ACHTER achter­voeging
assimi­latie
progre­ssieve (links­->r­echts), regres­sieve (recht­s->­links)
 

Prelin­guale periode (0-1)

spraak­per­ceptie
moedertaal leren einde zwange­rschap, akoest­ische versch­illen waarnemen (stemloos VS stemhe­bbend, articu­latie)
spraak­pro­ductie
vocale activi­teiten (huilen, niezen, stembanden oefenen), na 2 maanden lachen + vocali­seren, na 4 maanden medekl­inkers, na 6 maanden brabbe­lfase (herhalen, variatie), na 9 maanden accenten + brabbelen met gebaren

Vroegl­inguale periode (1-2,5)

eenwoo­rdzin
brabbels omgeving verwijzen, fonologie (klankvorm 1e woorden), eerste woorden drie fases (presy­mbo­lisch, persoo­nlijke symbolen, gesoci­ali­seerde symbolen)
tweewo­ordzin
1e woordc­omb­ina­ties, casusr­elatie (bezit­sre­latie)
meerwo­ordzin
15 maande­n-2,5 bedmon­ologen, taalpr­oductie immatuur (geen lidwoorden + geen sameng­estelde zinnen)

Differ­ent­iat­iefase (2,5-5)

-> fonolo­gische ontwik­keling (geen sch en t)
-> zinsbouw inorde
-> syntaxis, morfologie (want minder belangrijk voor taalbe­grip)

Voltoo­iin­gsfase (na 5)

-> gespre­ksp­artner
-> lexicon blijft groeien
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Dutch Vocabulary Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet