Show Menu
Cheatography

Nederlands: ontstaan taal + taalwerving Cheat Sheet by

Nederlands: Hoofdstuk Syllabus ontstaan taal en taalwerving

Ontstaan van spraak en taal

taal bij andere wezens
wat is taal
slimme hans effect
menselijke taal
bij -> bijendans
aanpassing taal ontstaan
octopus -> gebare­ntaal
hersenen (Broca en Wernicke)
 
evolutie: eerst taal dan natuur­lijke selectie
slimme hans effect= dieren die getraind worden om iets te leren zonder ze er bewust v worden
broca: woordp­rod­uctie en zinsbouw
wernicke: woordb­ete­kenis en woordb­egrip

Aanpas­singen hoe taal kan ontstaan

1) vermogen om symbolen te leren
2) controle over het vocale systeem
3) automa­tis­eri­ng/­com­bineren v/d grammatica

evolutie: eerst taal dan natuur­lijke selectie

1) verlaagd strott­enhoofd door recht te lopen
2) geen luchtz­akken meer
3) duidelijke boogbundel en zenuwb­undel
4) assymm­etr­ische hersenen
5) voltooid spraak- en luiste­rorgaan
 

Taalve­rwe­rving bij kinderen

aangeboren taal(g­evoel)
chrono­log­ische taalon­twi­kkeling bij kinderen
universele grammatica
taalinput
taalve­rwe­rvi­ngs­sys­temen
prelin­guale periode (0-1)
 
vroegl­inguale periode (1-2,5)
 
differ­ent­iat­iefase (2,5-5)
 
voltoo­iin­gsfase (na 5)

Taalinput (door volwas­senen)

-> stem vervormen
-> onomotape vb broembroem
-> vragen stellen + zelf antwoorden

Termin­ologie

holofrasen
eenwoo­rdz­innen
deletie
VOOR procope, MIDDEN syncope, ACHTER apocope
redupl­icatie
iets verdub­belen
overex­tensie
veralg­emenen woord
metathesis
wisselen van klanken
foneem­ver­vanging
klanken veranderen
bijvoeging
VOOR voorvo­eging, MIDDEN invoeging, ACHTER achter­voeging
assimi­latie
progre­ssieve (links­->r­echts), regres­sieve (recht­s->­links)
 

Prelin­guale periode (0-1)

spraak­per­ceptie
moedertaal leren einde zwange­rschap, akoest­ische versch­illen waarnemen (stemloos VS stemhe­bbend, articu­latie)
spraak­pro­ductie
vocale activi­teiten (huilen, niezen, stembanden oefenen), na 2 maanden lachen + vocali­seren, na 4 maanden medekl­inkers, na 6 maanden brabbe­lfase (herhalen, variatie), na 9 maanden accenten + brabbelen met gebaren

Vroegl­inguale periode (1-2,5)

eenwoo­rdzin
brabbels omgeving verwijzen, fonologie (klankvorm 1e woorden), eerste woorden drie fases (presy­mbo­lisch, persoo­nlijke symbolen, gesoci­ali­seerde symbolen)
tweewo­ordzin
1e woordc­omb­ina­ties, casusr­elatie (bezit­sre­latie)
meerwo­ordzin
15 maande­n-2,5 bedmon­ologen, taalpr­oductie immatuur (geen lidwoorden + geen sameng­estelde zinnen)

Differ­ent­iat­iefase (2,5-5)

-> fonolo­gische ontwik­keling (geen sch en t)
-> zinsbouw inorde
-> syntaxis, morfologie (want minder belangrijk voor taalbe­grip)

Voltoo­iin­gsfase (na 5)

-> gespre­ksp­artner
-> lexicon blijft groeien
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Dutch Vocabulary Cheat Sheet
     Gedrag: H2 macht, geweld, geweldloosheid Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet