Show Menu
Cheatography

Gedrag: H2 macht, geweld, geweldloosheid Cheat Sheet by

Gedrag: Hoofdstuk 2.5 macht, geweld, geweldloosheid

Macht

begrip­sde­fin­iĆ«ring
Max Weber - macht
kans dat indivi­du/­groep zijn wil kan doorze­tten, zelfs tegenover weerstand van anderen
kans= macht bestaat maar in hoe wij die geven

Macht VS Gezag

Macht
Gezag
specifieke functie
ouders
mandaat krijgen door functie
hangt samen met fysieke kenmerken + krijgen dan respect

Macht opbouwen

verwerven van machts­bronnen
met geld te maken
vergroten v/d afhank­eli­jkheid v/d andere partij
andere mensen afhank­elijk van je maken
scheppen van chaos
vb trump en het kapitool
verwerven van steun
vb 1 wil toets verpla­atsen, 20 niet

Macht uitoefenen en behouden

Hoe?
gebruik van sancties
beperken altern­atieven andere partij
verdeel-en heersp­rincipe
 

Macht en geweld

definitie
met opzet schade toebrengen aan mensen, dieren, dingen
negatieve connotatie

Gelijkenis Macht en Geweld

openlijk
persoo­nlijk geweld

Geweld­mid­delen

Recychler
fysiek geweld
psychisch geweld
struct­ureel geweld
cultureel geweld
struct­ureel geweld: niet herkennen als geweld, indirect, struct­urele ongeli­jkheid, vragen als levens­ver­wac­hting etc., vb overname bedrijf
cultureel geweld: direct, struct­ureel geweld te rechtv­aar­dig­en/­leg­iti­meren

Geweld­loo­sheid

geweldloze opvoeding
- Pat Patfoort met meerde­re-­mindere stelsel + model geweldloze opvoeding

Meerde­re-­mindere stelsel

situatie beheersen
geweld
geweld: als iemand zich profileert
oneven­wicht tussen 2 machts­pos­ities
oneven­wicht tussen 2 machts­pos­ities: 1) stellen van waarde­oor­delen 2) zwart-wit denken -> uitgan­gsp­unten meerde­re-­mindere stelsel

Gelijk­waa­rdi­ghe­ids­model

P. Patfoort
natuur­lijke instincten tot zelfbehoud maar anders reageren

Conflict oplossen in 3 stappen

1)positieve bevest­iging
2)commun­icatie
3)creati­viteit
kritiek: met hele kleine kinderen, ook als gelijk­waardig zien?
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Dutch Vocabulary Cheat Sheet
     Nederlands: ontstaan taal + taalwerving Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet