Show Menu
Cheatography

Gedrag: H2 macht, geweld, geweldloosheid Cheat Sheet by

Gedrag: Hoofdstuk 2.5 macht, geweld, geweldloosheid

Macht

begrip­sde­fin­iëring
Max Weber - macht
kans dat indivi­du/­groep zijn wil kan doorze­tten, zelfs tegenover weerstand van anderen
kans= macht bestaat maar in hoe wij die geven

Macht VS Gezag

Macht
Gezag
specifieke functie
ouders
mandaat krijgen door functie
hangt samen met fysieke kenmerken + krijgen dan respect

Macht opbouwen

verwerven van machts­bronnen
met geld te maken
vergroten v/d afhank­eli­jkheid v/d andere partij
andere mensen afhank­elijk van je maken
scheppen van chaos
vb trump en het kapitool
verwerven van steun
vb 1 wil toets verpla­atsen, 20 niet

Macht uitoefenen en behouden

Hoe?
gebruik van sancties
beperken altern­atieven andere partij
verdeel-en heersp­rincipe
 

Macht en geweld

definitie
met opzet schade toebrengen aan mensen, dieren, dingen
negatieve connotatie

Gelijkenis Macht en Geweld

openlijk
persoo­nlijk geweld

Geweld­mid­delen

Recychler
fysiek geweld
psychisch geweld
struct­ureel geweld
cultureel geweld
struct­ureel geweld: niet herkennen als geweld, indirect, struct­urele ongeli­jkheid, vragen als levens­ver­wac­hting etc., vb overname bedrijf
cultureel geweld: direct, struct­ureel geweld te rechtv­aar­dig­en/­leg­iti­meren

Geweld­loo­sheid

geweldloze opvoeding
- Pat Patfoort met meerde­re-­mindere stelsel + model geweldloze opvoeding

Meerde­re-­mindere stelsel

situatie beheersen
geweld
geweld: als iemand zich profileert
oneven­wicht tussen 2 machts­pos­ities
oneven­wicht tussen 2 machts­pos­ities: 1) stellen van waarde­oor­delen 2) zwart-wit denken -> uitgan­gsp­unten meerde­re-­mindere stelsel

Gelijk­waa­rdi­ghe­ids­model

P. Patfoort
natuur­lijke instincten tot zelfbehoud maar anders reageren

Conflict oplossen in 3 stappen

1)positieve bevest­iging
2)commun­icatie
3)creati­viteit
kritiek: met hele kleine kinderen, ook als gelijk­waardig zien?
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Dutch Vocabulary Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet