Show Menu
Cheatography

Gedrag: H inleiding Cheat Sheet by

Gedrag: Hoofdstuk inleiding

macron­iveau

sociaal
indivi­dueel
samenl­eving
persoo­nli­jkheid
macrog­roe­per­ingen
macroc­omp­onenten
macros­tru­cturen
macrog­roe­per­ingen= sociale categorie in samenl­eving (beroep, sekse)
macros­tru­cturen= functi­onele segmenten (milit­aire, educat­ieve)
macroc­omp­one­nten= vb introv­ersie, ego, temper­ament

mesoniveau

sociaal
indivi­dueel
mesogr­oep­eringen
mesosy­stemen
mesogr­oep­eri­ngen= wijk, bedrijf
mesosy­stemen= intere­sses, vaardi­gheden

micron­iveau

sociaal
indivi­dueel
kleine groepe­ringen
micros­ystemen
elemen­taire relaties
kleine groepe­ringen= buren, gezin
elemen­taire relaties= vader en zoon, vriend­enpaar
micros­yst­emen= motorische functies: denken, waarnemen, voorst­ellen
 

Macro-­mic­ros­chema

sociale micron­iveau
kleine groepe­ringen en elemen­taire relaties
indivi­duele macron­iveau
karakt­ert­rekken en hele persoo­nli­jkheid

studie­ter­reinen

sociologie
psycho­logie
sociale psycho­logie
groot naar klein
klein naar groot
micro-­sociale individuen

moeili­jkheden sociale werkel­ijkheid VS natuur

1) wetten + voorsp­ell­ingen moeilijk bij maatsc­hap­pelijke versch­ijn­selen
2) werkel­ijkheid verand­erlijkµ
3) sociologen deelmaken onderz­ochte werkel­ijkheid
4) met natuur experi­men­teren, samenl­eving niet
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet