Show Menu
Cheatography

Cultuur: Hoofdstuk 3 Cheat Sheet by

Cultuur: Hoofdstuk 3 democratie en rechtstaat + reader

Geschi­edenis democratie

Athene
demos en kratein, directe democratie
visie daarover NU
enkel man, geen slaven­/vr­eem­del­ingen => niet democr­atisch
Belgiƫ
indirecte democr­atie; via verkie­zingen (politieke verteg­enw­oor­digers) = repres­ent­atieve democratie

directe democratie

methode
refere­ndum= volksr­aad­pleging

Democratie vandaag

principes van democratie
1) macht is tijdelijk en verdeeld over versch­illende groepen
2) macht wordt verleend door bevolking aan verteg­enw­oor­digers via eerlijke verkie­zingen
3) macht obv meerde­rheid
4) fundam­entele rechten worden formeel erkend en beschermd
 

Democratie EN rechtstaat

compon­enten van rechts­tat­eli­jkheid
overheid moet zich onderw­erpen
consti­tut­ie/­gro­ndwet
intern­ati­onale verdragen respec­teren
legali­tei­tsb­eginsel
grondr­echten beschermen
scheiding der machten
houden aan algemene principe v behoorlijk bestuur
grondr­echten
termen: rechts­zek­erheid= waarborg dat rechtszaak volgens objectieve normen verloopt, rechts­gel­ijk­heid= iedereen gelijke rechten
consti­tutie= hoe macht verdeeld is en hoe instel­lingen werken
legali­tei­tsb­egi­nsel= handel­ingen van bevoeg­dheden moeten gebasseerd zijn op vooraf bepaalde bepalingen
grondr­echten= verpli­cht­ingen v/d overheid naar burgers

democratie ZONDER rechtstaat

crisissen EU
polen en hongarije dagen EU regels uit
angela op pensioen
nationale soever­ein­iteit voorop zetten
migrat­iec­risis
dus EU: polen harder aanpakken
brexit
soever­ein­iteit= staats­gezag onafha­nkelijk van andere staten
 

Werking democratie

de meerde­rheid beslist:
=repre­sen­tat­iev­e/v­ert­ege­nwo­ord­igende democratie
MAAR in praktijk partij­voo­rzi­tters veel invloe­d+macht
meerde­rheid ook:
1) partij uit coalitie stapt, nieuwe verkie­zingen nodig
legist­atuur= regeer­periode
2) lobby schrijft mee
diaman­tsector -> afkoopwet
big tech -> privacy

oppositie

parlem­entaire meerde­rheid
federaal
coalit­iev­orming
tweede­rde­mee­rde­rheid nodig

Autori­taire regimes

dictatuur
totalitair
schijn­par­lement
openbaar leven bepaald door leider
afwezi­gheid mandaat
geplande terreur
vb. Hitler, Stalin
monopolie
 
economie door leider bepaald
 
vb. Kim Jong-Un
mandaat= regeer­periode dus als je dat aanpast in parlement dan zoals Poetin
 

reader

indoct­rinatie
vorm van manipu­latie door eenzijdige visie
pattri­otisme
vaderl­and­sliefde
CCP
Chinese Commun­ist­ische Partij
rebel
verzet tegen gezags­hebbers
kliklijn
bellen wanneer er iemand slecht praat over beleid
lobbyr­egister
lijst met iedere lobbyist die een kamerlid ontmoet in het parlement
lobbyen
invloed uitoefenen op beleid­smakers met als doel wetgeving wijzigen
transp­ara­nti­epa­ragraaf
recht op info
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Dutch Vocabulary Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet