Show Menu
Cheatography

Cultuur: Hoofdstuk 3 Cheat Sheet by

Cultuur: Hoofdstuk 3 democratie en rechtstaat + reader

Geschi­edenis democratie

Athene
demos en kratein, directe democratie
visie daarover NU
enkel man, geen slaven­/vr­eem­del­ingen => niet democr­atisch
Belgiƫ
indirecte democr­atie; via verkie­zingen (politieke verteg­enw­oor­digers) = repres­ent­atieve democratie

directe democratie

methode
refere­ndum= volksr­aad­pleging

Democratie vandaag

principes van democratie
1) macht is tijdelijk en verdeeld over versch­illende groepen
2) macht wordt verleend door bevolking aan verteg­enw­oor­digers via eerlijke verkie­zingen
3) macht obv meerde­rheid
4) fundam­entele rechten worden formeel erkend en beschermd
 

Democratie EN rechtstaat

compon­enten van rechts­tat­eli­jkheid
overheid moet zich onderw­erpen
consti­tut­ie/­gro­ndwet
intern­ati­onale verdragen respec­teren
legali­tei­tsb­eginsel
grondr­echten beschermen
scheiding der machten
houden aan algemene principe v behoorlijk bestuur
grondr­echten
termen: rechts­zek­erheid= waarborg dat rechtszaak volgens objectieve normen verloopt, rechts­gel­ijk­heid= iedereen gelijke rechten
consti­tutie= hoe macht verdeeld is en hoe instel­lingen werken
legali­tei­tsb­egi­nsel= handel­ingen van bevoeg­dheden moeten gebasseerd zijn op vooraf bepaalde bepalingen
grondr­echten= verpli­cht­ingen v/d overheid naar burgers

democratie ZONDER rechtstaat

crisissen EU
polen en hongarije dagen EU regels uit
angela op pensioen
nationale soever­ein­iteit voorop zetten
migrat­iec­risis
dus EU: polen harder aanpakken
brexit
soever­ein­iteit= staats­gezag onafha­nkelijk van andere staten
 

Werking democratie

de meerde­rheid beslist:
=repre­sen­tat­iev­e/v­ert­ege­nwo­ord­igende democratie
MAAR in praktijk partij­voo­rzi­tters veel invloe­d+macht
meerde­rheid ook:
1) partij uit coalitie stapt, nieuwe verkie­zingen nodig
legist­atuur= regeer­periode
2) lobby schrijft mee
diaman­tsector -> afkoopwet
big tech -> privacy

oppositie

parlem­entaire meerde­rheid
federaal
coalit­iev­orming
tweede­rde­mee­rde­rheid nodig

Autori­taire regimes

dictatuur
totalitair
schijn­par­lement
openbaar leven bepaald door leider
afwezi­gheid mandaat
geplande terreur
vb. Hitler, Stalin
monopolie
 
economie door leider bepaald
 
vb. Kim Jong-Un
mandaat= regeer­periode dus als je dat aanpast in parlement dan zoals Poetin
 

reader

indoct­rinatie
vorm van manipu­latie door eenzijdige visie
pattri­otisme
vaderl­and­sliefde
CCP
Chinese Commun­ist­ische Partij
rebel
verzet tegen gezags­hebbers
kliklijn
bellen wanneer er iemand slecht praat over beleid
lobbyr­egister
lijst met iedere lobbyist die een kamerlid ontmoet in het parlement
lobbyen
invloed uitoefenen op beleid­smakers met als doel wetgeving wijzigen
transp­ara­nti­epa­ragraaf
recht op info
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Dutch Vocabulary Cheat Sheet
     Gedrag: H2 macht, geweld, geweldloosheid Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by MVT455

     Geschiedenis Cheat Sheet