Show Menu
Cheatography

Genetyka 6- Genetyka zachowania Cheat Sheet by

Wykład z Biologicznych Mechanizmów Zachowania II, II semestr psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Notatki służą powtórce przed egzaminem

Osoby

Francis Galton
Ojciec genetyki zachowania
John L. Fuller
- Pionier współc­zesnej genetyki zachowania
- "­Beh­avior geneti­cs"

Współc­zesne badania

Podział ze względu na strategie badawcze:
- Genetyka ilościowa- np. badania bliźniąt, metoda adopcyjna
- Genetyka moleku­larna- poszuk­iwanie konkre­tnych genów związanych z zachow­aniem. Np. modele zwierzęce, studia rodzinne
Genetyka psychi­atr­yczna
Genetyka osobowości

Dziedz­iczenie wielog­enowe

Większość cech zachowania ma charakter ilościowy
Charakter poligenowy
Cechy uwarun­kowane są przez kilka genów
Każdy z wpływa­jących na daną cechę genów dziedziczy się zgodnie z prawami Mendla
Polimeria
Zjawisko współd­zia­łania genów addyty­wnych

Założenia genetyki zachowania

Jednostki w populacji różnią się z przyczyn genety­cznych i środow­isk­owych
Zmienność w zakresie większości cech lub zachowań wynika z wpływów polige­nowych
- To znaczy, że różnice indywi­dualne są uwarun­kowane działaniem wielu genów, niekiedy różnie umiejs­cow­ionych na chromosomach
- Uzasad­nione przede wszystkim w odnies­ieniu do cech/z­ach­owań, których wyniki pomiaru mają rozkład normalny

Składowe wariancji fenoty­powej

Vp= Vg+Ve

Vp- całkowita wariancja populacji
Vg- wariancja genetyczna
Ve- wariancja środow­iskowa

Źródła różnic indywi­dua­lnych

Czynniki genetyczne

Addytywne
- Pojęcie odnoszące się do procesu dziedz­iczenia- przekazu genów z pokolenia na pokolenie
- Odchylenie od średniej fenotypu spowod­owane dziedz­icz­eniem określ­onego allelu i jego względny wpływ (w stosunku do średniego fenotypu populacji) na fenotyp
Nieadd­ytywne
- Pojęcie odnoszące się do zjawiska interakcji- wzajemnego oddzia­ływania na siebie alleli genów w chromo­somach organizmu potomnego
- Zjawisko obejmuje dominację (inter­akcję alleli o tym samym umiejs­cow­ieniu albo epistazę (inter­akcję alleli o różnym umiejscowieniu)
- Wpływ nieadd­ytywny nie jest wspólny dla osób spokre­wni­onych, poza bliźni­akami monozy­got­ycznymi
Efekt epigen­etyczny

Środowisko wspólne

Środowisko wspólne
W genetyce: zespół składników opisuj­ących środowisko danej rodziny, również niespo­kre­wnionej genety­cznie
Składniki środowiska wspólnego:
- SES- status społec­zno­-ek­ono­miczny rodzinny
- Otoczenie fizyczne
- Liczba członków rodziny wspólnie mieszkających
- Tradycje rodzinne
- Klimat rodzinny
- Osobowość członków rodziny, zwłaszcza rodziców
- Rodzaj wzajemnej relacji
- Sposób wychowania

Środowisko specyf­iczne

Środowisko specyf­iczne
Zasób indywi­dua­lnych, niepow­tar­zalnych doświa­dczeń środow­isk­owych danej osoby. Tworzy się w wyniku specyf­icznych interakcji i korelacji genotypu i środowiska w rodzinie i poza nią
Składniki środowiska specyf­icz­nego:
- Kolejność urodzenia
- Losowe zdarzenia i przeżycia (np. choroby, traumy)
- Wyniki interakcji z innymi osobami w rodzinie
- Czynniki pozaro­dzinne (np. grupa rówieś­nicza, interakcja z nią, nauczy­ciele, telewizja)
- Składniki u osób starszych:
-- Doświa­dczenia w pracy
-- Warunki ekonom­iczne i psychologiczne
-- Zachor­owania, urazy
- Relacje z innymi ludźmi
 

Badania genetyki zachowania

Badania bliźniąt monozy­got­ycznych oraz dyzygo­tyc­znych
- Bliźnięta DZ mają średnio połowę wspólnych genów, a MZ są genety­cznie jednakowe
- Założenie równości środowiska
Badania rodzinne
- Porównanie podobi­eństwa fenoty­powego rodziców i dzieci biologicznych
- Są to badania uzupeł­niające do badań bliźniąt
Badania adopcyjne
- Porówn­ywanie stopnia podobi­eństwa dzieci adopto­wanych do rodziców adopcy­jnych i biolog­icznych

Korelacja IQ w relacjach

Efekt Wilsona

Ronald Wilson
Zajmował się genetyką zachowania w ujęciu rozwojowym
Efekt Wilsona
Udział czynnika genety­cznego w wariancji odzied­zic­zal­ności inteli­gencji rośnie wraz z wiekiem człowieka.
Możliwe implikacje
- Czynniki genetyczne mogą odpowiadać nie tylko za stałość, ale też zmienność zachowania w czasie, przycz­yniając się do podtrz­ymy­wania sprawności intele­ktu­alnej na przest­rzeni życia. Istotną rolę w tym procesie odgrywa środowisko rodzinne

Interakcja genoty­p-ś­rod­owisko (GxE)

Możliwość odmiennego reagowania jednostek o różnych genotypach na czynniki środow­iskowe
Odmienny wpływ środowiska na jednostki w danej populacji
Przykład efektu: Cloninger i in. (1982)
- Badanie 862 szwedzkich osób adoptowanych
- Porównanie skłonności do zachowań przest­ępczych w związku z czynnikami genety­cznymi i społecznymi
- Wykazano dużo większą predys­pozycję w przypadku interakcji genów i środowiska

Korelacja genotypu i środowiska

Korelacja pasywna
Przekazowi genety­cznemu warunk­ującemu cechę towarzyszą warunki środow­iskowe sprzyj­ające jej rozwojowi
Korelacja aktywna
Jednostka aktywnie poszukuje środowiska wzmacn­iaj­ącego genety­cznie uwarun­kowane właści­wości
Korelacja reaktywna
Środowisko zwrotne reauje na genety­cznie uwarun­kowane cechy jednostki, osłabiając je lub wzmacn­iając

Trzy prawa genetyki zachowania (Turkh­eimer, 2000)

1. Wszystkie cechy zachowania człowieka są odzied­zic­zalne
2. Wpływ wychowania w tej samej rodzinie na zachowanie jest mniejszy niż wpływ genów
3. Znacząca część zmienności fenoty­powej nie jest wyjaśniana ani wpływem genów, ani środowiska
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Basic Research Methods Cheat Sheet
     Genetyka 1- podstawowe informacje Cheat Sheet
     Genetyka 7- Kontinuum zmienności genetycznej Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by KontoDoNauki

     HMP 10- Klasyfikacja zaburzeń Cheat Sheet
     Genetyka 3- ekspresja genu Cheat Sheet
     Genetyka 4- dziedziczenie Mendla Cheat Sheet