Show Menu
Cheatography

ArduinoNetworks - Arduino Cheat Sheet by

På dette cheat sheet er der samlet en masse nygtig information om Arduino.

Struktur

void setu­p()
void loop()
if (x<5) { }
for (int i = 0; i < 255; i++) { }
while (x < 6) { }
break;
Forlad loop
switch (var) {
      case 1: ...
break;
      case 2: ...
break;
      defa­ult: ...
}
return x
x skal passe til
funktionens datatype

Syntaks mm.

//
Single­-line kommentar
/* ... */
Multi-line kommentar
#def­ine ledPin 3
.
#inc­lud­e­<my­Lib.h>

Time

unsigned long mill­is()
Overflow 50 dage
unsigned long micr­os()
Overflow 70 min
dela­y(ms)
dela­y­Mic­ros­eco­nds(us)

Matematik

min­(x,y)
Returner den mindste værdi
max­(x,y)
Returner den højeste værdi
abs()
Returner værdi med
positiv fortegn
constrain
(val, a, b)
Begrænser val til mellem a og b
pow­(base, exponent)
Eksponent
sqrt()
Kvadratrod
 

Operatorer

v1 = v2
Sætter værdien af v1 = v2
v1 == v2
Sammen­ligner værdien af
v1 == v2 og returnere boolean
+, -
Plus og minus
*, /
Gange og divider
%
Modulo indeholder rest efter division med int
!=
Ikke lig med
<
Mindre end
<=
Lig med eller mindre end
&&
Og
||
Eller
++
Inkrem­enter
--
Dekrem­enter

Digital I/O

digi­tal­Rea­d­(pin)
Læs pin til HIGH/LOW
digitalWrite
(pin, value)
Sæt pin til HIGH/LOW
pinMode
(pin, value)
Sæt pin til INPUT/­OUTPUT

Analog I/O

anal­ogR­ead­(pin)
Læs 0-1023
analogWrite
(pin, value)
Sæt PWM til 0-255
analogReference
(type)
Skift reference spænding

Interrupts

inte­rru­pts()
noIn­ter­rup­ts()
atta­chI­nte­rru­pt­(i­nte­rrupt, ISR, type);
deta­chI­nte­rru­pt()
 

Datatyper

void
bool­ean
0, 1, true, false
char
-128 til 127. Bruges også til bogstaver. Se ASCII tabel
unsigned char
0 til 255
int
-32.768 til 32767
unsigned int
0 til 65535
long
-2.147.48­3.648 til
2.147.483.647
float
Kommatal med 6-7 decimalers præcision
double
Det samme som float. Gælder dog ikke for Arduino Due

Random tal

random
(min, max)
Anvend altid random­Seed() i setup
randomSeed
(seed)
sæt seed = analog­Rea­d(0), eller et andet random tal

Arrays

int myArra­y[6];
int myPins[] = {2, 4, 8, 3, 6};
int mySens­Vals[6] = {2, 4, -8, 3, 2};
Bemærk at arrays er nul-in­dek­seret, hvilket betyder at myPins[1] == 4.

Strings

String s1 = "­Ard­uin­o";
String s2 = Stri­ng­('a');
String s3 = Stri­ng(s1 + "­Net­wor­ks");
char message[6] = "­hel­lo";
char messag­e2[8] = 'A', 'r','d­','­u',­'i'­,'n­','o', '\0';
Bemærk at string skrives som "­a" og char skrives som 'a'. Det er muligt at bruge +opera­toren med strings.
                       

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Programación en Arduino Cheat Sheet
     arduino Cheat Sheet