Show Menu
Cheatography

ArduinoNetworks - Arduino Cheat Sheet by

På dette cheat sheet er der samlet en masse nygtig information om Arduino.

Struktur

void setu­p()
void loop()
if (x<5) { }
for (int i = 0; i < 255; i++) { }
while (x < 6) { }
break;
Forlad loop
switch (var) {
      case 1: ...
break;
      case 2: ...
break;
      defa­ult: ...
}
return x
x skal passe til
funktionens datatype

Syntaks mm.

//
Single­-line kommentar
/* ... */
Multi-line kommentar
#def­ine ledPin 3
.
#inc­lud­e­<my­Lib.h>

Time

unsigned long mill­is()
Overflow 50 dage
unsigned long micr­os()
Overflow 70 min
dela­y(ms)
dela­y­Mic­ros­eco­nds(us)

Matematik

min­(x,y)
Returner den mindste værdi
max­(x,y)
Returner den højeste værdi
abs()
Returner værdi med
positiv fortegn
constrain
(val, a, b)
Begrænser val til mellem a og b
pow­(base, exponent)
Eksponent
sqrt()
Kvadratrod
 

Operatorer

v1 = v2
Sætter værdien af v1 = v2
v1 == v2
Sammen­ligner værdien af
v1 == v2 og returnere boolean
+, -
Plus og minus
*, /
Gange og divider
%
Modulo indeholder rest efter division med int
!=
Ikke lig med
<
Mindre end
<=
Lig med eller mindre end
&&
Og
||
Eller
++
Inkrem­enter
--
Dekrem­enter

Digital I/O

digi­tal­Rea­d­(pin)
Læs pin til HIGH/LOW
digitalWrite
(pin, value)
Sæt pin til HIGH/LOW
pinMode
(pin, value)
Sæt pin til INPUT/­OUTPUT

Analog I/O

anal­ogR­ead­(pin)
Læs 0-1023
analogWrite
(pin, value)
Sæt PWM til 0-255
analogReference
(type)
Skift reference spænding

Interrupts

inte­rru­pts()
noIn­ter­rup­ts()
atta­chI­nte­rru­pt­(i­nte­rrupt, ISR, type);
deta­chI­nte­rru­pt()
 

Datatyper

void
bool­ean
0, 1, true, false
char
-128 til 127. Bruges også til bogstaver. Se ASCII tabel
unsigned char
0 til 255
int
-32.768 til 32767
unsigned int
0 til 65535
long
-2.147.48­3.648 til
2.147.483.647
float
Kommatal med 6-7 decimalers præcision
double
Det samme som float. Gælder dog ikke for Arduino Due

Random tal

random
(min, max)
Anvend altid random­Seed() i setup
randomSeed
(seed)
sæt seed = analog­Rea­d(0), eller et andet random tal

Arrays

int myArra­y[6];
int myPins[] = {2, 4, 8, 3, 6};
int mySens­Vals[6] = {2, 4, -8, 3, 2};
Bemærk at arrays er nul-in­dek­seret, hvilket betyder at myPins[1] == 4.

Strings

String s1 = "­Ard­uin­o";
String s2 = Stri­ng­('a');
String s3 = Stri­ng(s1 + "­Net­wor­ks");
char message[6] = "­hel­lo";
char messag­e2[8] = 'A', 'r','d­','­u',­'i'­,'n­','o', '\0';
Bemærk at string skrives som "­a" og char skrives som 'a'. Det er muligt at bruge +opera­toren med strings.
                       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     arduino Cheat Sheet
     Programación en Arduino Cheat Sheet