Show Menu
Cheatography

K vitamini Cheat Sheet by

Beslenme Biyokimyası K vitamini notları

K Vitamini Türleri

K1:Fil­oki­non­(Bi­tkisel)
K2:Men­aki­non­(Ba­kte­riyel)
K3:Men­adion, Menadi­ol(­Sen­tetik)
K vitamini aktivitesi gösteren bileşikler 2-meti­l-1­,4-­naf­takinon halkasına sahiptir.

Menadion (2-met­il-­1.4­-na­fta­kinon)

K Vitami­ninin Fonksi­yonları

K2 vitami­ninin Glutamatın karbok­sil­asy­onunda çok önemli bir rolü vardır.
Glutamat K vitaminine bağlı karbok­silaz enzimi aracıl­ığıyla y-karb­oks­igl­utamata dönüşür.
K vitaminine bağlı posttr­ans­las­yonel modifi­kasyon birçok proteinde gözlem­len­miştir.
Glutamat protei­nleri adı verilen 17 insan proteini kan pıhtıl­aşması, kemik metabo­lizması ve vasküler biyolojide önemli rolleri vardır.

K vitaminine bağlı bazı proteinler

Protrombin
Faktör VII
Faktör IX
Faktör X
Yukarıda sayılan proteinler karbok­sil­asyonla aktifl­eşirler ve bu protei­nlerin karbok­sil­asy­onundan k vitaminine bağlı karbok­sil­azlar soruml­udur.
 

Fillokinon K1

Bitkisel kaynak­lıdır, fitil yan zincir içerir.
Aktif bir vitami­ndir.
Bağırsak bakter­ileri K1'i K2'ye dönüşt­üre­bilir.

K1 (Filok­inon) Emilimi

K1 ince bağırsakta emilir.
Östrojen arttıkça emilimi artar.
Fillok­inonun ekstra­hepatik dokuya geçişi şilomi­kro­nlarla sağlanır.
K1 emildikten sonra bir çeşit K2 olan menaki­non-4 (MK4)e dönüşt­ürülür.
Not:Melaki­non-4 bakteriyel kaynaklı olmayan tek melaki­nondur.

Menakinon K2

Bakteri kaynak­lıdır. Poliiz­oprenil yan zinciri içerir.
Bakteriler izoprenil zincir­lerini uzatıp özellikle MK7 ve MK11'i üretir.
Sadece MK4 bakteriler tarafından üretilmez.
Barsak bakter­ileri kaynaklı menaki­nonlar iyi emilem­ezler, çünkü safra tuzları çözmediği sürece menaki­nonlar, bakter­ilerin hücre duvarına sıkıca bağlıdır.

K2 Menakinon Emilimi

Menaki­nonlar, safra tuzlarının bulunduğu terminal ileumdan hepatik portal vene emilirler.
 

Menadion, Menadiol K3

K3 formları sentet­iktir, suda çözünü­rler.
Menadion, glutat­yonun (çok önemli bir antiok­sidan) fonksi­yonuna müdahale eder bu yüzden toksik olabilir.
K vitamini malabs­orb­siy­onunda suda çözünen menadion sodyum bisülfit ve menadiol sodyum difosfat enjekte edilir.
K3 vitamini (menadion) fazlası oldukça toksiktir. Fazla dozda hepato­sit­lerde alerjik reaksi­yon­lara, hemolitik anemiye ve sitoto­ksi­siteye sebep olur.

K Vitamini Döngüsü

K Vitamini Döngüsü

Diyetten gelen K vitamini hücreye alınır.
Hücreye gelen K vitamini VKOR aracıl­ığıyla K vitamini hidrokinon (KH2)' ye dönüşt­ürülür.
KH2, y-glutamil karbok­silaz enzimi sayesinde, Vitamin K epoksite dönüşür.
Vitamin K epoksit= K vitaminine bağlı karbok­silaz.
K vitamini hidrok­inon, K vitamini epoksite dönüşü­rken, glutamat, y-karb­oks­igl­utamata dönüşür.

K Vitamini

Bu dönüşümü sağlayan enzim y-glutamil karbok­sil­azdır.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Template for biochemical pathways Cheat Sheet
     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     E Vitamini Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Hlen

     E Vitamini Cheat Sheet