Show Menu
Cheatography

Beslenme Biyokimyası K vitamini notları

K Vitamini Türleri

K1:Fil­oki­non­(Bi­tkisel)
K2:Men­aki­non­(Ba­kte­riyel)
K3:Men­adion, Menadi­ol(­Sen­tetik)
K vitamini aktivitesi gösteren bileşikler 2-me­til­-1,­4-n­aft­aki­non halkasına sahiptir.

Menadion (2-met­il-­1.4­-na­fta­kinon)

K Vitami­ninin Fonksi­yonları

K2 vitami­ninin Glut­amatın karbok­sil­asy­onu­nda çok önemli bir rolü vardır.
Glutamat K vitaminine bağlı karbok­silaz enzimi aracıl­ığıyla y-karb­oks­igl­utamata dönüşür.
K vitaminine bağlı posttr­ans­las­yonel modifi­kasyon birçok proteinde gözlem­len­miştir.
Glutamat protei­nleri adı verilen 17 insan proteini kan pıhtıl­aşması, kemik metabo­liz­ması ve vasküler biyolo­jide önemli rolleri vardır.

K vitaminine bağlı bazı proteinler

Protrombin
Faktör VII
Faktör IX
Faktör X
Yukarıda sayılan proteinler karbok­sil­asyonla aktifl­eşirler ve bu protei­nlerin karbok­sil­asy­onundan k vitaminine bağlı karbok­sil­azlar soruml­udur.
 

Fillokinon K1

Bitkisel kaynak­lıdır, fitil yan zincir içerir.
Aktif bir vitami­ndir.
Bağırsak bakter­ileri K1'i K2'ye dönüşt­üre­bilir.

K1 (Filok­inon) Emilimi

K1 ince bağırsakta emilir.
Östrojen arttıkça emilimi artar.
Fillok­inonun ekstra­hepatik dokuya geçişi şilomi­kro­nlarla sağlanır.
K1 emildikten sonra bir çeşit K2 olan mena­kinon-4 (MK4)e dönüşt­ürülür.
Not:­M­ela­kinon-4 bakteriyel kaynaklı olmayan tek melaki­nondur.

Menakinon K2

Bakteri kaynak­lıdır. Poliiz­oprenil yan zinciri içerir.
Bakteriler izoprenil zincir­lerini uzatıp özellikle MK7 ve MK11'i üretir.
Sadece MK4 bakteriler tarafından üretilmez.
Barsak bakter­ileri kaynaklı menaki­nonlar iyi emilem­ezler, çünkü safra tuzları çözmediği sürece menaki­nonlar, bakter­ilerin hücre duvarına sıkıca bağlıdır.

K2 Menakinon Emilimi

Menaki­nonlar, safra tuzlarının bulunduğu terminal ileumdan hepatik portal vene emilirler.
 

Menadion, Menadiol K3

K3 formları sentet­iktir, suda çözünü­rler.
Menadion, glutat­yonun (çok önemli bir antiok­sidan) fonksi­yonuna müdahale eder bu yüzden toksik olabilir.
K vitamini malabs­orb­siy­onunda suda çözünen menadion sodyum bisülfit ve menadiol sodyum difosfat enjekte edilir.
K3 vitamini (menadion) fazlası oldukça toksiktir. Fazla dozda hepato­sit­lerde alerjik reaksi­yon­lara, hemolitik anemiye ve sitoto­ksi­siteye sebep olur.

K Vitamini Döngüsü

K Vitamini Döngüsü

Diyetten gelen K vitamini hücreye alınır.
Hücreye gelen K vitamini VKOR aracıl­ığıyla K vitamini hidrokinon (KH2)' ye dönüşt­ürülür.
KH2, y-glutamil karbok­silaz enzimi sayesinde, Vitamin K epoksite dönüşür.
Vitamin K epoksit= K vitaminine bağlı karbok­silaz.
K vitamini hidrok­inon, K vitamini epoksite dönüşü­rken, glutamat, y-karb­oks­igl­utamata dönüşür.

K Vitamini

Bu dönüşümü sağlayan enzim y-gl­utamil karbok­sil­azd­ır.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     Template for biochemical pathways Cheat Sheet
     E Vitamini Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Hlen

     E Vitamini Cheat Sheet