Show Menu
Cheatography

OPĆE KARAKT­ERI­STIKE

nema difere­nci­jacije
specij­ali­zirane nezavisne stanice
sesilne, akviferni sustav
OSNOVNI PLAN GRAĐE

akvi­ferni sustav - šuljine za strujanje vode
choa­noc­yte - bičaste stan. za strujanje
ostije - sitni otvori za ulaz vode
osku­lum - veliki otvor za izlaz vode
poro­citi

GRAĐA

INTEGUMENT

Pločasti heksag­onalni pinakociti - zaštita
boja, pigmenti , desmociti, kromociti

EKSKRECIJA

amniot­elične
ekskre­torna zrnca u ameboc­itima
kod nekih - stež. mjeh.

ŽIVČANI SUSTAV I OSJETILA

Bipolarne i multip­otentne stan., slične živčanim stan.
 

podjela

ASKON
SIKON
LEUKON
porociti -> spongo­cel­/atrium (s hoanoc­itima)
dermalna pora-u­lazni kanali­ć-p­ros­opi­la-­bičasti kanali­ć-a­pop­ila­-sp­ong­oce­l-o­sikulum
dermalna pora-u­lazni kanal-­pro­sop­ila­-bi­časta komori­ca-­apo­pil­a-i­zlazni kanal-­oskulum
evolucija -> nabiranje stijenke tijela
sustav cijevi
Stijenka tijela:

pina­kod­erma - pinakociti (pločaste stan. epiderme), perfor­irana DP ili ostijama, porocit = cjevasta stan. kroz koju prolazi ulazni kanalić - regulacija protoka vode
mezo­hil - žel. matriks, amebociti (skler­obl., spongobl., koleno­citi, lofociti, miociti, arheociti, kromociti, desmociti
hoan­ode­rma - bičaste stan. za filt.

POTPORA

Ispod pinakocita mezo­hil + skle­rob­lasti -> skelet od spik­ula ili od spongi­oznih niti - SPON­GIN
Spik­ule - mikro i makros­klere; mono,tri, tetra i poliaksone (astere)
Izgradnja monoaksone iglice - KALK­OBL­AST = stanica osnivačica + stanica pratil­ica
Izgradnja silikatnih iglica- jedan SILI­KOB­LAST
Izgradnja spongi­oznih niti - više SPON­GOB­LASTA

MIŠIĆI

mioc­iti - u sred. sloju oko oskuluma

razredi

calc­area
Hexa­cti­nel­lida
Demo­spo­ngia
 

PROBAVA

Sakupljači i filtratori
Hoanociti - bič s okovra­tnikom strši u spongocel, bičasti kanalić ili šupljinu bičaste komorice
Okovratnik - od mikrovila- zaustavlja čestice za fagoci­tozu; u unutra­šnjosti okovra­tnika odvija se pinocitoza
probavni mjehurići - intracel. probava
ameb­ociti višak hrane pohranjuju u teso­cit­ima i trof­oci­tima
Karnivorne spužve - duboko­morski oblici - Clad­orh­izi­dae Asbes­topluma Hypogaea; nemaju akviferni sustav, kukaste spikule, migrir­ajuće hranidbene stan.

RAZMNO­ŽAVANJE

NESP­OLNO
-unutarnji pupovi, GEMULE - nakupl­janje arhe­ocita za razvoj, pomiješane s trof­oci­tima
-na pov. sklero­blast s AMFI­DIS­CIMA - zaštita gemule
-zimi - raspad tijela
-red­ukcija tijela - kod nepovo­ljnih uvjeta, smanji­vanje na nakupinu svih tipova stan. obavijenih epider­malnim staničjem; kad nastupe povoljni uvjeti - nova spužva
SPOLNO - hermaf­roditi (proto­ginija, proter­and­rija)
-spermiji difere­nci­jacijom hoanocita, jajne stan. od hoanocita ili arheocita
-ooc­ita - razvoj unutar ciste; sloj foliku­larnih stan. i trofocita
-akviferni sustav - oslobađa spolne stan. (smoking sponges)
-oviparne i viviparne; brazdanje: totalno, ekvalno
-ličinke: amfi­bla­stule, parenh­imule
       

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     AP Biology Unit 2: The Cell and Cell Membrane Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by helena.sy