Show Menu
Cheatography

OPĆE KARAKT­ERI­STIKE

nema difere­nci­jacije
specij­ali­zirane nezavisne stanice
sesilne, akviferni sustav
OSNOVNI PLAN GRAĐE

akvi­ferni sustav - šuljine za strujanje vode
choa­noc­yte - bičaste stan. za strujanje
ostije - sitni otvori za ulaz vode
osku­lum - veliki otvor za izlaz vode
poro­citi

GRAĐA

INTEGUMENT

Pločasti heksag­onalni pinakociti - zaštita
boja, pigmenti , desmociti, kromociti

EKSKRECIJA

amniot­elične
ekskre­torna zrnca u ameboc­itima
kod nekih - stež. mjeh.

ŽIVČANI SUSTAV I OSJETILA

Bipolarne i multip­otentne stan., slične živčanim stan.
 

podjela

ASKON
SIKON
LEUKON
porociti -> spongo­cel­/atrium (s hoanoc­itima)
dermalna pora-u­lazni kanali­ć-p­ros­opi­la-­bičasti kanali­ć-a­pop­ila­-sp­ong­oce­l-o­sikulum
dermalna pora-u­lazni kanal-­pro­sop­ila­-bi­časta komori­ca-­apo­pil­a-i­zlazni kanal-­oskulum
evolucija -> nabiranje stijenke tijela
sustav cijevi
Stijenka tijela:

pina­kod­erma - pinakociti (pločaste stan. epiderme), perfor­irana DP ili ostijama, porocit = cjevasta stan. kroz koju prolazi ulazni kanalić - regulacija protoka vode
mezo­hil - žel. matriks, amebociti (skler­obl., spongobl., koleno­citi, lofociti, miociti, arheociti, kromociti, desmociti
hoan­ode­rma - bičaste stan. za filt.

POTPORA

Ispod pinakocita mezo­hil + skle­rob­lasti -> skelet od spik­ula ili od spongi­oznih niti - SPON­GIN
Spik­ule - mikro i makros­klere; mono,tri, tetra i poliaksone (astere)
Izgradnja monoaksone iglice - KALK­OBL­AST = stanica osnivačica + stanica pratil­ica
Izgradnja silikatnih iglica- jedan SILI­KOB­LAST
Izgradnja spongi­oznih niti - više SPON­GOB­LASTA

MIŠIĆI

mioc­iti - u sred. sloju oko oskuluma

razredi

calc­area
Hexa­cti­nel­lida
Demo­spo­ngia
 

PROBAVA

Sakupljači i filtratori
Hoanociti - bič s okovra­tnikom strši u spongocel, bičasti kanalić ili šupljinu bičaste komorice
Okovratnik - od mikrovila- zaustavlja čestice za fagoci­tozu; u unutra­šnjosti okovra­tnika odvija se pinocitoza
probavni mjehurići - intracel. probava
ameb­ociti višak hrane pohranjuju u teso­cit­ima i trof­oci­tima
Karnivorne spužve - duboko­morski oblici - Clad­orh­izi­dae Asbes­topluma Hypogaea; nemaju akviferni sustav, kukaste spikule, migrir­ajuće hranidbene stan.

RAZMNO­ŽAVANJE

NESP­OLNO
-unutarnji pupovi, GEMULE - nakupl­janje arhe­ocita za razvoj, pomiješane s trof­oci­tima
-na pov. sklero­blast s AMFI­DIS­CIMA - zaštita gemule
-zimi - raspad tijela
-red­ukcija tijela - kod nepovo­ljnih uvjeta, smanji­vanje na nakupinu svih tipova stan. obavijenih epider­malnim staničjem; kad nastupe povoljni uvjeti - nova spužva
SPOLNO - hermaf­roditi (proto­ginija, proter­and­rija)
-spermiji difere­nci­jacijom hoanocita, jajne stan. od hoanocita ili arheocita
-ooc­ita - razvoj unutar ciste; sloj foliku­larnih stan. i trofocita
-akviferni sustav - oslobađa spolne stan. (smoking sponges)
-oviparne i viviparne; brazdanje: totalno, ekvalno
-ličinke: amfi­bla­stule, parenh­imule
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 2: The Cell and Cell Membrane Cheat Sheet
     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by helena.sy