Show Menu
Cheatography

Protozoa

OPĆE KARAKT­ERI­STIKE

Jednos­tavni organizmi čija citoplazma predst­avlja osnovu unut. građe tijela
INTEGUMENT-plazmalema stan. memb., glikok­aliks - glikostile (apsorp. tvari iz okoliša)
Glikok­aliks je zaštitini pokrov od glikol­ipida i glikop­roteina
glikostile su dugačke niti glikok­aliksa

GRAĐA

POTPORNA FUNKCIJA

PELIKULA = plazmalema + fibrilarne strukture; aleveole - trpet.,­tr­us.d­inof.; ekstrusomi= struk. za zaštit­u/napad
ljuščice - bičaši, korjen­onošci; lorike - amebe, bičaši, trprtl­jikaši; ciste - nepovoljni uvjeti (paraziti)
trihoc­iste, mukociste, haptoc­iste, toksoc­iste, nemato­ciste, kineto­ciste, roptrij
CITOSKELET= mikrotub. + mikrofil.
PELIKU­LARNI MIKROTUB.: aksostil, aksopo­diji, bičevi, trepet­ljika, aksonema
MIKROF­ILA­MENTI - strujanje citoplazme (cikloza)
*mioneme, spazma­neme, miofriks

KRETANJE

ameboidno
euglen­oidno
puzanje
lobopo­diji, filopo­diji, retiku­lop­odiji, aksopo­diji, lameli­podiji
valovita perist­altička promjena duž longitud. osi
truskovci
Bičevi i trepet­ljike izlaze iz kinetosoma u korteksu (sloj koji obuhvaća pelik. i subpel. sloj); izgrađeni od proteina i mikrotub. - čine aksonemu (9+2)
A i B cjevčice
organizac. kinetos.: tripleti - dineinske ručice osig. snagu za klizenje uz ATP
udaranje trepet.: efektivni udarac + povratni zamah

PROBAVA

endo-e­gzo­citoza
pinoci­toz­a-f­ago­citoza
trep.: citoso­m+c­ito­prokt (citopig) - stapa se memb. prob. mjeh. sa stan. memb.
probavni mjehurć= hranidbeni mjeh. + acidosomi + lizosomi (hidrolit. razgra­dnja)
Uglavnom su hetero­trofi - mikso, amfi, foto
pinocitoza kod trusk. u mikrop­orama, kod trep. i bič. u paraso­malnim vrećicama
fagocitoza - slu. bilo gdje na pov., trep. na citosomu

EKSKRECIJA I OSMORE­GUL­ACIJA

kontra­ktilne vakuole (kod onih koji žive u hipoton. sredini); nema fiksan položaj, jedna ili više, dijastola i sistola; povezane s dovodnim kanalićima u citoplazmi
puzule = struk. u dinofl­agelata koje zamjenjuju stež. mjeh.; to je cjevasto razgranato uvrnuće stan. memb. i u uskoj je poveznici sa sustavima unutar­stan. vakuola
spongi­onin, eksk. pora, mikrot­ubuli = struk. elem.

RAZMNO­ŽAVANJE

spolno
nespolno
gameto­gamija (singa­mija) - gamont, konjug­acija; sporog­onija
dvojna ili bin. dioba, pupanje, multipla dioba, plazmo­tomija, shizog­onija (agamo­gonija)

AMEBOIDNI PROTOZOA

Koljeno amoebozoa: razred Gymnam­oebea - gole amebe; sadrže lobopodije i imaju amfozoički način života; razred Testacea - orkućeni, ljušture od prg. tvari + SiO2, pijesak, dijato­meje, lobopo­diji, filopodiji kroz otvor pseudostom; razred Archamobea - nepokretni bičevi, nemaju mitoh. ni GA
Forami­nifera - retiku­lop­odiji, kućica - mono/p­oli­talamni oblici, komorice sa otvorima za podije, simbioza, izmjena spolne i nespolne generacije
Actinopoda - aksopo­diji, ekstru­somi, kapsularna membrana, medula­/en­dop­lazma, kortek­s/k­ali­ma/­ekt­oplazma; razredi: Heliozoa, Radiol­aria, Acantharea
tradic­ionalni naziv: sluzavci
podjela: rhizopoda i actinopoda

.

FLAGELATNI PROTOZOA

razred Diplom­onadea - određeni organeli su 2x, dok drugih nema uopće, slatko­vodni, komenzali, nametnici; razred Paraba­salea - flagelatni sustav + citosk­elet, hidrog­enosom, izvorno 4 biča, paraba­zalno tijelo, aksostil
razred Euglen­oidea - hetero­/au­totr., ampula + 2 biča, stigma, pirenoid (param­ilum), uzduž. dioba; razred Kineto­pla­stidea - hetert., kineto­plast, undulat. memb., Leishm­ania, Trypan­osoma
 
potkoljeno Choanozoa - okovratni bičaši, 1 bič + okovratnik mikrovila, poveznica sa spužvama?
bičaši, glatki ili dlakavi, povlačni bič na stražnjem kraju tijela
 

ALVEOLATNI PROTOZOA

potkol­jena: Dinofl­age­llata, Apioco­mplexa, Ciliophora
DINOFL­AGE­LLATA - svj. bičaši, 90% morske plankt­onske vrste, pov. stan.: plazmalema i plosnate alveole
pelikula od peliku­larnih alveola
Atekatne - prazne alveole, Tekatne - alveole s celuloznim pločicama
 
auto i hetero­trofni - klorofil a i c2 + peridinin, ksantofil, B-karoten, dinoks­antin
 
slobodno živući i simbionti; nema stež. mjeh. -> puzule
spolno i nesp. razmn.
BIOLUM­INI­SCE­NCIJA - Noctiluca scinti­llans - enzim luciferaza
ekstru­somi: nemato­ciste, trihoc­iste, mukociste
eko. važnost: hranidbeni lanac, sinteza neurot­oksina, cvjetanje mora

transf­orm­acija merozoita - ulazak u eritrocit

APIOCO­MPLEXA

Sporozoa (trusk.); 7 rodova koji inficiraju ljude: Plasmo­dium, Babesia, Crypto­spo­ridium, Isospora, Cyclos­pora, Sarcoc­ystis, Toxoplasma
Organeli apikalnog kompleksa: 1. KONOID - mikrotub. i prekon­oidni prstenovi; 2. POLARNI PRSTEN S MIKROTUB.; 3. ROPTRIJI (2-8) - vrećasti organeli koji izlučuju sekret te olakšavaju ulazak u stan. domadara; 4. MIKRONEME - enzimi za lakši ulazak u stan.; Funk. apik. komp. = pričvr­šći­vanje i prodiranje u stan. domadara
obligatni endopa­raziti, većina patogene vrste
način prijenosa: spora ili truska te putem prenos­itelja (goli sporoz­oiti)
Razmno­žavanje - izmj. gen. sa A) dvije faze (gamog­onija i sporog­onija), B) tri faze (sporo­gonija, shizog­onija, gamogo­nija)
savijanje i puzanje - nemaju organele za pokret­anje; apikalni kompleks - aglome­racija organela
SPOROG­ONIJA - stvaranje sporozoita nakon mejotičke reduk. diobe; GAMOGONIJA - stvaranje gamonta i gameta; SHIZOG­ONIJA - stadij multiplog dijelj­enja; TROFOZOIT - zreli veget. hranidbeni odrasli stadij; SHIZONT - nesp. mnogojezg. stadij.; MEROZOIT - intracel. stadij (shizonti ili gamonti); GAMONT - gamete; SPOROZOIT - pokretni infek. stadij
kortikalni sloj - stan. memb., pelikula s mikrop­orama, uzdužni mikrotub. sustav
1. stupanj infekcije - primarna ili egzo-e­rit­rocitna shizog­onija; 2. stupanj infekcije - sekundarna ili eritro­citna shizog­onija
Plasmodium anopheles - komarac malaričar
najopa­snije vrste roda Plasmodium: vivax, ovale, malarie, falciprum
Razredi:
-Gregarinea - paraziti prob. sus. i tj. šup.
-Coccidea - trofoz., intracel, nametnici na kralj. - kokcidoza i toksop­lazmoza
-Haemat­ozoea - reduc. apik. kom. - nema roptrija i kon. prst., ookineti, krvni nametnici, skupine: HAEMOS­PORIDA i PIROPL­ASMIDA - babezioza

CILIOPHORA

ekto/e­ndo­kom­enzali i paraziti, većina asimet.m ugl. slobodno plivajući; lorika - tintinida, hetero­tricha, petrit­richa, suctoria
Karakt­eri­stike: trepet­ljike, korteks, jezgreni dimorfizam (mikro i makro nukleus), konjug­acija (izmj. mikronuk.)
Korteks - daje stalni oblik tijela, obuhvaća pelikulu i infrac­ili­jaturu
pelikula - stan. memb. i sustav alveola, epiplazma, suprae­pip­lazma i subepi­plazma mikrotub., služi sa stabil­iza­ciju; infrac­ili­jatura - kinetidi
Kinetid = kinetosom + bazalne struk. (kinet­odez. vlakno, 2 mikrotub. vrpce, (trans­verz. i postci­lijat.)
Korteks = SOMATIČNO PODRUČJE - kretanje, zaštita, somat. kinetidi, ciri, somatična trepet­lji­kavost: jednolika, ograni­čena, reducirana (odrasli sisarci)
ORALNO PODRUČJE - pribav­ljanje i gutanje hrane, oralni kinetidi: mono/d­i/poli, trepet. somat. poliki­netida (pločaste membra­nele), oralni kinetidi međusobno spojeni - usmj. čestice hrane prema i kroz citosom u citofa­rinks
Ekstru­somi: trihoc­iste, haptoc­iste, kosociste, mukociste
stež mjeh. mitoh., ER, vezikule, izmj. tvari: citoso­m-c­ito­pig­-pa­ras­omalne vrećic­e-eks. pore stež. mjeh.
većina vrsta ispred citosoma ima preoralnu komoricu za gutanje i prebiranje hrane
primit­ivniji oblici - vestibulum - somat. trep.
odvedeniji oblici: usna šupljina ili peristom; 2 tipa složenih trepet. organe­la->
1) unulatorna memb. ... 2) membranele
osmore­gul­acija: stežljivi mjehurić + pražnjenje kroz stalne pore na pelikuli
Nesp. razmn. : dvojna dioba - diobena ravnina okomita na uzdužnu os tijela - novo citopr­oktno i citosomno područje, pupanje - odvajanje 1 ili više manjih stan. kćeri (sesilni trep.)
Spolno razmn. - konjuganti - plazm most - MA propada, MI ulazi u mejozu - 4 pronuk­leusa - 3 propadaju, od preostalog nastaju stacio­narne i migrir­ajuće jezgre - izmjena preko plazm mosta - razdva­janje jedinki - singamija - jezgrena zigota - 3 mitot. podjele sinkariona
način prijenosa nametn­ičkih životinja: oralno­-fe­kalno, predator - plijen, hemato­fagni članko­nošci
JEZGRENI DIMORFIZAM
mikronuk. - razl. oblici i veličine, polipl­oidni, odg. za stan. metab. i određi­vanje fenotipa, degenerira tijekom sp. razmn.

makronuk. - sitni i kuglasti, diploidni, pohrana i izmj. gen. mat., prolazi mitot. ili mejot. dijeljenje (formira se diobeno vreteno)
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     AP Biology Unit 2: The Cell and Cell Membrane Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by helena.sy