Show Menu
Cheatography

Protozoa

OPĆE KARAKT­ERI­STIKE

Jednos­tavni organizmi čija citoplazma predst­avlja osnovu unut. građe tijela
INTE­GUM­ENT­p­laz­mal­ema stan. memb., glikok­aliks - glikostile (apsorp. tvari iz okoliša)
Glik­oka­liks je zaštitini pokrov od glikol­ipida i glikop­roteina
glik­ost­ile su dugačke niti glikok­aliksa

GRAĐA

POTPORNA FUNKCIJA

PELI­KULA = plaz­malema + fibrilarne strukt­ure; aleveole - trpet.,­tr­us.d­inof.; ekst­rus­omi= struk. za zaštit­u/napad
ljuš­čice - bičaši, korjen­onošci; lorike - amebe, bičaši, trprtl­jikaši; ciste - nepovoljni uvjeti (paraziti)
trihoc­iste, mukociste, haptoc­iste, toksoc­iste, nemato­ciste, kineto­ciste, roptrij
CITO­SKE­LET= mikr­otub. + mikrof­il.
PELIKU­LARNI MIKROTUB.: aksostil, aksopo­diji, bičevi, trepet­ljika, aksonema
MIKROF­ILA­MENTI - strujanje citoplazme (cik­loza)
*mioneme, spazma­neme, miofriks

KRETANJE

ameb­oidno
eugl­eno­idno
puza­nje
lobopo­diji, filopo­diji, retiku­lop­odiji, aksopo­diji, lameli­podiji
valovita perist­altička promjena duž longitud. osi
truskovci
Bičevi i trepet­ljike izlaze iz kinetosoma u korteksu (sloj koji obuhvaća pelik. i subpel. sloj); izgrađeni od proteina i mikrotub. - čine aksonemu (9+2)
A i B cjevčice
organizac. kinetos.: tripleti - dineinske ručice osig. snagu za klizenje uz ATP
udaranje trepet.: efektivni udarac + povratni zamah

PROBAVA

endo­-eg­zoc­itoza
pino­cit­oza­-fa­goc­itoza
trep.: cito­som­+ci­toprokt (citop­ig) - stapa se memb. prob. mjeh. sa stan. memb.
probavni mjehurć= hranidbeni mjeh. + acidosomi + lizosomi (hidrolit. razgra­dnja)
Uglavnom su hetero­trofi - mikso, amfi, foto
pinocitoza kod trusk. u mikr­opo­rama, kod trep. i bič. u para­som­alnim vrećic­ama
fagocitoza - slu. bilo gdje na pov., trep. na citosomu

EKSKRECIJA I OSMORE­GUL­ACIJA

kontra­ktilne vakuole (kod onih koji žive u hipoton. sredini); nema fiksan položaj, jedna ili više, dijastola i sistola; povezane s dovodnim kanalićima u citoplazmi
puzule = struk. u dinofl­agelata koje zamjenjuju stež. mjeh.; to je cjevasto razgranato uvrnuće stan. memb. i u uskoj je poveznici sa sustavima unutar­stan. vakuola
spongi­onin, eksk. pora, mikrot­ubuli = struk. elem.

RAZMNO­ŽAVANJE

spolno
nesp­olno
gameto­gamija (singa­mija) - gamont, konjug­acija; sporog­onija
dvojna ili bin. dioba, pupanje, multipla dioba, plazmo­tomija, shizog­onija (agamo­gonija)

AMEBOIDNI PROTOZOA

Koljeno amoe­boz­oa: razred Gymn­amo­ebea - gole amebe; sadrže lobopodije i imaju amfozoički način života; razred Test­acea - orkućeni, ljušture od prg. tvari + SiO2, pijesak, dijato­meje, lobopo­diji, filopodiji kroz otvor pseu­dos­tom; razred Arch­amo­bea - nepokretni bičevi, nemaju mitoh. ni GA
Fora­min­ifera - retiku­lop­odiji, kućica - mono/p­oli­talamni oblici, komorice sa otvorima za podije, simbioza, izmjena spolne i nespolne generacije
Acti­nop­oda - aksopo­diji, ekstru­somi, kaps­ularna membrana, medula­/en­dop­lazma, kortek­s/k­ali­ma/­ekt­opl­azma; razredi: Heli­ozoa, Radiol­aria, Acanth­area
tradic­ionalni naziv: sluzavci
podjela: rhiz­opoda i actino­poda

.

FLAGELATNI PROTOZOA

razred Dipl­omo­nadea - određeni organeli su 2x, dok drugih nema uopće, slatko­vodni, komenzali, nametnici; razred Para­bas­alea - flagelatni sustav + citosk­elet, hidrog­enosom, izvorno 4 biča, paraba­zalno tijelo, aksostil
razred Eugl­eno­idea - hetero­/au­totr., ampula + 2 biča, stigma, pirenoid (param­ilum), uzduž. dioba; razred Kine­top­las­tidea - hetert., kineto­plast, undulat. memb., Leishm­ania, Trypan­osoma
 
potkoljeno Choa­nozoa - okovratni bičaši, 1 bič + okovratnik mikrovila, poveznica sa spužvama?
bičaši, glatki ili dlakavi, povlačni bič na stražnjem kraju tijela
 

ALVEOLATNI PROTOZOA

potkol­jena: Dino­fla­gel­lata, Apioco­mplexa, Ciliop­hora
DINO­FLA­GEL­LATA - svj. bičaši, 90% morske plankt­onske vrste, pov. stan.: plazmalema i plosnate alveole
pelikula od peliku­larnih alveola
Atek­atne - prazne alveole, Teka­tne - alveole s celuloznim pločicama
 
auto i hetero­trofni - klorofil a i c2 + perid­inin, ksantofil, B-karoten, dinoks­antin
 
slobodno živući i simbionti; nema stež. mjeh. -> puzule
spolno i nesp. razmn.
BIOL­UMI­NIS­CEN­CIJA - Noctiluca scinti­llans - enzim luciferaza
ekstru­somi: nemato­ciste, trihoc­iste, mukociste
eko. važnost: hranidbeni lanac, sinteza neurot­oksina, cvjetanje mora

transf­orm­acija merozoita - ulazak u eritrocit

APIOCO­MPLEXA

Spor­ozoa (trusk.); 7 rodova koji inficiraju ljude: Plasm­odium, Babesia, Crypto­spo­ridium, Isospora, Cyclos­pora, Sarcoc­ystis, Toxopl­asma
Organeli apikalnog kompleksa: 1. KONOID - mikrotub. i preko­noidni prsten­ovi; 2. POLARNI PRSTEN S MIKROT­UB.; 3. ROPTRIJI (2-8) - vrećasti organeli koji izlučuju sekret te olakšavaju ulazak u stan. domadara; 4. MIKRON­EME - enzimi za lakši ulazak u stan.; Funk. apik. komp. = pričvr­šći­vanje i prodiranje u stan. domadara
obligatni endopa­raziti, većina patogene vrste
način prijenosa: spora ili truska te putem prenos­itelja (goli sporoz­oiti)
Razmno­žavanje - izmj. gen. sa A) dvije faze (gamog­onija i sporog­onija), B) tri faze (sporo­gonija, shizog­onija, gamogo­nija)
savijanje i puzanje - nemaju organele za pokret­anje; apikalni kompleks - aglome­racija organela
SPOR­OGO­NIJA - stvaranje sporozoita nakon mejotičke reduk. diobe; GAMO­GON­IJA - stvaranje gamonta i gameta; SHIZ­OGO­NIJA - stadij multiplog dijelj­enja; TROF­OZOIT - zreli veget. hranidbeni odrasli stadij; SHIZ­ONT - nesp. mnogojezg. stadij.; MERO­ZOIT - intracel. stadij (shizonti ili gamonti); GAMONT - gamete; SPOR­OZOIT - pokretni infek. stadij
kort­ikalni sloj - stan. memb., pelikula s mikrop­orama, uzdužni mikrotub. sustav
1. stupanj infekcije - primarna ili egzo-e­rit­rocitna shizog­onija; 2. stupanj infekcije - sekundarna ili eritro­citna shizog­onija
Plasm­odium anopheles - komarac malaričar
najopa­snije vrste roda Plasm­odium: vivax, ovale, malarie, falciprum
Razredi:
-Gre­gar­inea - paraziti prob. sus. i tj. šup.
-Coc­cidea - trofoz., intracel, nametnici na kralj. - kokc­idoza i toksop­laz­moza
-Hae­mat­ozoea - reduc. apik. kom. - nema roptrija i kon. prst., ooki­neti, krvni nametnici, skupine: HAEM­OSP­ORIDA i PIROPL­ASM­IDA - babe­zioza

CILIOPHORA

ekto/e­ndo­kom­enzali i paraziti, većina asimet.m ugl. slobodno plivajući; lorika - tinti­nida, hetero­tricha, petrit­richa, suctoria
Karakt­eri­stike: trepet­ljike, korteks, jezgreni dimorfizam (mikro i makro nukleus), konjug­acija (izmj. mikronuk.)
Korteks - daje stalni oblik tijela, obuhvaća pelikulu i infrac­ili­jaturu
peli­kula - stan. memb. i sustav alveola, epiplazma, suprae­pip­lazma i subepi­plazma mikrotub., služi sa stabil­iza­ciju; infr­aci­lij­atura - kinetidi
Kinetid = kinetosom + bazalne struk. (kinet­odez. vlakno, 2 mikrotub. vrpce, (trans­verz. i postci­lijat.)
Korteks = SOMA­TIČNO PODRUČJE - kretanje, zaštita, somat. kinetidi, ciri, somatična trepet­lji­kavost: jednolika, ograni­čena, reducirana (odrasli sisarci)
ORALNO PODRUČJE - pribav­ljanje i gutanje hrane, oralni kinetidi: mono/d­i/poli, trepet. somat. poliki­netida (pločaste membra­nele), oralni kinetidi međusobno spojeni - usmj. čestice hrane prema i kroz citosom u citofa­rinks
Ekstru­somi: trihoc­iste, haptoc­iste, kosociste, mukociste
stež mjeh. mitoh., ER, vezikule, izmj. tvari: citoso­m-c­ito­pig­-pa­ras­omalne vrećic­e-eks. pore stež. mjeh.
većina vrsta ispred citosoma ima preo­ralnu komoricu za gutanje i prebiranje hrane
primit­ivniji oblici - vest­ibu­lum - somat. trep.
odvedeniji oblici: usna šupljina ili peri­stom; 2 tipa složenih trepet. organe­la->
1) unulatorna memb. ... 2) membra­nele
osmore­gul­acija: stežljivi mjehurić + pražnjenje kroz stalne pore na pelikuli
Nesp. razmn. : dvojna dioba - diobena ravnina okomita na uzdužnu os tijela - novo citopr­oktno i citosomno područje, pupanje - odvajanje 1 ili više manjih stan. kćeri (sesilni trep.)
Spolno razmn. - konjuganti - plazm most - MA propada, MI ulazi u mejozu - 4 pronuk­leusa - 3 propadaju, od preostalog nastaju stacio­narne i migrir­ajuće jezgre - izmjena preko plazm mosta - razdva­janje jedinki - singamija - jezgrena zigota - 3 mitot. podjele sinkariona
način prijenosa nametn­ičkih životinja: oral­no-­fek­alno, predator - plijen, hemato­fagni članko­nošci
JEZGRENI DIMORF­IZAM
mikro­nuk. - razl. oblici i veličine, polipl­oidni, odg. za stan. metab. i određi­vanje fenotipa, degenerira tijekom sp. razmn.

makro­nuk. - sitni i kuglasti, diploidni, pohrana i izmj. gen. mat., prolazi mitot. ili mejot. dijeljenje (formira se diobeno vreteno)

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     AP Biology Unit 1: Biochemistry Cheat Sheet
     AP Biology Unit 2: The Cell and Cell Membrane Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by helena.sy