Show Menu
Cheatography

Haikal Zuraimy Cheat Sheet by

Fiqh Muamalat Konsep Pinjaman Menurut Perspektif Islam

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

PENDAH­ULUAN
- Menjadi lumrah manusia untuk mendam­bakan kehidupan yang serba mewah
- Kebany­akkan masyarakat terpaksa berhutang untuk menikmati taraf hidup yang lebih selesa
- Pinjaman kewangan sudah menjadi trend dalam dunia hari ini.

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

- Islam sangat tidak mengga­lakkan berhutang atau membuat pinjaman kewangan.
- Islam menyar­ankan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah atau bersed­erhana dan mengut­amakan sikap qana'ah.
- Rasullulah SAW enggan menyem­bah­yangkan jenazah seorang sahabat yang telah meninggal dunia setelah mengetahui sahabat yang meninggal tersebut belum melang­saikan hutangnya.
- Tindakkan Rasullulah SAW ini mengga­mbarkan dosa orang tidak menjel­askan hutangnya begitu berat lebih-­lebih lagi dalam situasi sekiranya hutangnya itu dilipat gandakan dengan riba'.

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

AL-ARIYAH (PEMINJAM)
AL-QARD (HUTANG)
- Melibatkan barangan yang tidak musnah seperti kereta ,telefon bimbit dan sebaga­inya. Barang yang mudah musnah pinjaman tidak sah (sabun)
- Melibatkan pemindahan pemilikan barang yang boleh diganti mengikut bilangan (wang kertas)

DEFINISI AL-QARD

BAHASA : AL-Qart'u ( potong )
ISTILAH : Penyerahan barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penamb­ahan.

LARANGAN RIBA'

Berdas­arkan firman Allah SWT dalam surah AL-Baqarah ayat 275
وَأَ­حَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
"­Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli iaitu berniaga dan mengha­ramkan tiba"
Terdapat hadith Rasullulah SAW yang menyebut bahawa pinjaman (hutang) yang mempunyai manfaat ianya adalah riba'
قال رسول االه صلى الله عليه وسلم - كل قرض جر منفعة, فهو ربا
''Rasu­llulah SAW telah bersabda bahawa setiap peminjam (hutang) yang ada manfaat ianya adalah riba''
 

FATWA PENGHA­RAMAN RIBA

Al-Mu'­tamar AI Islamiy li Majma' al-Buhuth al-Isl­amiyyah kali kedua, pada bulan Mei tahun 1965 di Kaherah telah membuat keputusan bahawa faedah yang dikenakan dalam semua bentuk pinjaman (hutang) adalah riba. Manakala Majma' al-Fiqh al-Islamiy dalam persid­ang­annya kali kedua di Jeddah pada 22-28 Disember 1985 telah mengel­uarkan fatwa bahawa setiap penambahan atau faedah ke atas hutang disebabkan peminjam lewat menjel­askan hutang atau faedah yang ditetapkan pada awal kontrak pinjaman, kedua-­duanya adalah riba yang diharamkan oleh hukum syara'.

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

- Pemberi hutang atau peminjam wang bebas daripada unsur riba'
- Peminjam hanya membayar perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa di kenakan sebarang faedah.
- AL-Qard AL-Hasan bermaksud peminjam yang baik.

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

SUNAT : Memberikan hutang kepada orang yang memerlukan
HARUS : Berhutang bertujuan membeb­askan diri dari kesempitan hidup
TIDAK HARUS : Mengetahui bahawa wang tersebut akan digunakan bagi tujuan haram atau maksiat.

RUKUN AL-QARD

1. PEMIUTANG (memberi pinjaman)
- Tidak gila atau kanak-­kanak
 
- Tiada unsur paksaan
2. PENGHUTANG
-Tidak gila atau kanak-­kanak
 
- Tiada unsur paksaan
 
- Mampu membayar balik
3. BARANG YANG DIPINJAM
- Fuqaha' berselisih pendapat tentang barang­-barang yang sah diberi pinjam atau hutang. Fuqaha' mazhab Hanafi mengatakan sah berhutang barang­-barang mithliy (yang mempunyai unit yang serupa di pasar) iaitu yang boleh disukat, ditimbang dan dibilang dan mempunyai saiz yang hampir serupa seperti wang, telur, buah kelapa dan sebaga­inya.
 
- Manakala fuqaha' mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan harus diberi hutang bagi barang­-barang yang boleh disukat atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan termasuk barang­-barang qimiy seperti batu permata. Walaub­aga­ima­napun, pandangan yang asah/ rajih mengatakan barang­-barang yang jarang atau sukar atau tidak boleh dipula­ngkan seperti batu permata adalah tidak sah dijadikan hutang.
4. SIGHAH
- Lafaz ijab dan qabul
 

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

1. Membantu golongan yang memerl­ukan.
2. Memerlukan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dan miskin melalui pengagihan kekayaan dan sumber dalam masyar­akat.
3. Memupuk semangat persau­daraan, keprih­atinan, ehsan dan saling bantu membantu di kalangan umat Islam.
4. Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
5. Menyed­iakan ruang, peluang dan kemudahan kepada golongan berpen­dapatan rendah untuk menceb­urkan diri dalam sektor perniagaan dengan mengunakan kepakaran dan kemahiran yang ada di samping membantu menjana peluang pekerjaan kepada orang lain.
6. Mengha­puskan diskri­minasi sosial dan ekonomi dalam masyar­akat.
7. Sebagai salah satu wasilah da'wah kepada golongan bukan islam mengenai kesyumulan dan keindahan islam dengan memberikan bantuan pinjaman kewangan secara qaed hasan.
8. Mendapat keberkatan dan ganjaran berterusan di dunia dan akhirat.

INSTRUMEN PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH

SKIM PERKHI­DMATAN PEMBERIAN WANG
- Mering­ankan beban golongan yang terdesak dan tersepit dalam kancah krisis kewanagan.
SKIM PEMBIAYAAN SECARA MIKROK­REDIT
- Memajukan sektor ekonomi tertentu khususnya industri kecil dan sederhana.
SKIM PAJAK GADAI ISLAM ATAU ALRAHNU
- Transaksi pemberian kemudahan pinjaman wang kepada pemegang gadaian sebagai cagaran terhadap pinjaman yang dibuat.
SKIM PINJAMAN KEWANGAN DAN PEMBIAYAAN
- Seseorang itu dibenarkan berhutang atau membuat pinjaman kewangan bertujuan menunaikan rukun Islam yang kelima sekiranya dia yakin mampu membayar balik.

PRISIP­-PR­INSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

1. Setiap hutang yang dibuat perlulah ditulis.
2. Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan.
3. Selesaikan semua hutang si mati sebelum harta pusaka dibaha­gikan secara faraid.
4. Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh yang telah dijanj­ikan.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GH­ARIMIN

INSTITUSI ZAKAT DAN BAITULMAL
* Mering­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang.
* Mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam masyar­akat.
* Memenuhi keperluan asas kehidupan kepada golongan yang kurang bernasib baik.

GEJALA CETI HARAM

1. AH LONG
2. PERKHI­DMATAN PINJAMAN TANPA LESEN
3. PERKHI­DMATAN YANG MENGENAKAN FAEDAH
4. PINJAMAN YANG BERTEN­TANGAN DENGAN SYARIAT ISLAM
KESAN
- Menimb­ulkan kegeli­sahan masyarakat
- Keruntuhan rumah tangga
- Keluarga menjadi pecah belah
- Boleh mendat­angkan kecederaan
- Akan menerima ugutan dari Ahlong
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet