Show Menu
Cheatography

Lesniak, Kaczmarek - VIM Cheat Sheet by [deleted]

Ściąga VIM

Tryby VIM

Tryby
Opis
Normalny (tryb poleceń)
W tym trybie vi pracuje zaraz po urucho­mieniu.
Insert (tryb wprowa­dzania)
Aby przejść do tego trybu naciskamy klawisz [i] od tej pory możesz pisać tekst tak jak w każdym innym edytorze.
Visual (tryb wizualny)
Do nawigacji i manipu­lacji wyborów teksto­wych, tryb ten pozwala na wykony­wanie większości normalnych poleceń i kilka dodatk­owych poleceń, na zaznac­zonym tekście.
Select
Podobne do trybu wizualnego ale jest zachow­aniem bardziej podobny do MS Windows.
Comman­d-line
Do wprowa­dzania poleceń, podobnie jak w trybie normal mode
Ex-mode
Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego.

Tryb EX-MODE

Skrót/­komenda
Opis
:q
Wyjście z programu, jeśli zapisano zmiany (quit)
:q!
Bezwzg­lędne wyjście z programu
:w
Zapis (write)
:w nowa_nazwa
Zapisuje plik pod inną nazwą
:e nazwa_­pliku
Edytuje plik o podanej nazwie
:help
Pomoc programu - otwiera plik help.txt (warto zerknąć)

Tryb NORMALNY

Skrót/­komenda
Opis
h
przesu­nięcie w lewo
j
przesu­nięcie w dół
k
przesu­nięcie w górę
l
przesu­nięcie w prawo
i
przejścia w tryb INSERT
gg
przejście do pierwszej linii w pliku
G
przejście do ostatniej linii w pliku
H
przejście do pierwszej widocznej na ekranie linii (skrót od High)
M
przejście do środkowej widocznej na ekranie linii (skrót od Medium)
L
przejście do ostatniej widocznej na ekranie linii (skrót od Low)
l
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
a
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem w prawo
o
dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu insert na początku nowej linii
A
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem na koniec linii
O
dodanie nowej linii powyżej bieżącej i przejście do trybu insert w nowej linii
:
przejście w tryb comman­d-line
u
wycofanie ostatniej akcji (undo)
r
zamiana znaku pod kursorem (po wciśnięciu znaków znowu jesteśmy w trybie normal)
R
przejście w tryb replace
x
usunięcie znaku pod kursorem
dd
usunięcie bieżącej linii
dw
usunięcie od kursora do początku następnego słowa
d0
usunięcie znaków w bieżącej linii od pierwszego do kursora
^
przesu­nięcie do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
w
przejście do początku następnego wyrazu
gh
przejście do poprze­dniej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
/
rozpoc­zęcie szukania w dół (należy wpisać szukany tekst i zatwie­rdzić Enterem)
N
szukaj poprze­dniego wystąp­ienia
*
szukaj w dół słowa pod kursorem (pełnego słowa)
V
rozpoc­zęcie trybu visual z dokład­nością do znaku normal V rozpoc­zęcie trybu visual z dokład­nością do linii (zazna­czanie pełnymi liniami)
ctrl+r
ponowne wykonanie wycofanej akcji
Ctrl+d
przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w dół
Ctrl+u
przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w górę
Ctrl+f
przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w dół
Ctrl+b
przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w górę
 

Tryb COMMAN­D-LINE

Skrót/­komenda
Opis
!<S­YSC­MD>
urucho­mienie dowolnej komendy powłoki systemu.
e
ponowne otwarcie bieżącego pliku
wq
zapisanie pliku i wyjście z edycji
w
zapisanie pliku
tabnew
otwarcie nowej zakładki
tabclose
zamknięcie bieżącej zakładki

Tryb INSERT

Skrót/­komenda
Opis
esc
wyjście z trybu insert lub replace do normal
Ctrl+n
dopełn­ienie słowa do innego, występ­ującego już w pliku; szukanie w przód
Ctrl+p
dopełn­ienie słowa do innego, występ­ującego już w pliku; szukanie w tył
:digraphs
Wyświetla listę dostępnych znaków
CTRL-KD%
Analog­icznie da inny znak, w tym wypadku ten znak to: Ђ.
Ctrl-u
usunięcie ostatniego słowa
Ctrl-[ / Esc
powrót do Normal mode
Ctrl-i / Tab
wstawienie tabulacji
Ctrl-@
wstawienie ostatnio wstawi­onego tekstu
Ctrl-j / Enter
nowa linia

Tryb VISUAL

Skrót/­komenda
Opis
y
skopio­wanie do schowka (schowka edytora, nie system­owego) zaznac­zonego tekstu
d
usunięcie zaznac­zonego tekstu, wraz z kopiow­aniem do schowka
p
wklejenie skopio­wanego tekstu za kursorem
P
wklejenie skopio­wanego tekstu przed kursorem
<
po zaznac­zeniu pełnych linii zmniejsza wcięcie bloku zgodnie z ustawi­eniami Vima
>
po zaznac­zeniu pełnych linii zwiększa wcięcie bloku zgodnie z ustawi­eniami Vima
I
po zaznac­zeniu pionowym przechodzi w tryb insert celem dopisania dowolnego tekstu
x
po zaznac­zeniu pionowym usuwa zaznaczony kawałek tekstu
"­<ZN­AK>y
skopio­wanie zaznac­zonego tekstu do schowka nazwanego znakiem a-z skopio­wanie zaznac­zonego tekstu do schowka nazwanego znakiem a-z
"­<ZN­AK>P
wklejenie z nazwanego schowka przed kursorem
zf
stworzenie nowego zwinięcia dla zaznac­zonego bloku tekstu
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Biology Exam - 2 Cheat Sheet
     Gaseous State Cheat Sheet