Show Menu
Cheatography

Lesniak, Kaczmarek - VIM Cheat Sheet by [deleted]

Ściąga VIM

Tryby VIM

Tryby
Opis
Normalny (tryb poleceń)
W tym trybie vi pracuje zaraz po urucho­mieniu.
Insert (tryb wprowa­dza­nia)
Aby przejść do tego trybu naciskamy klawisz [i] od tej pory możesz pisać tekst tak jak w każdym innym edytorze.
Visual (tryb wizual­ny)
Do nawigacji i manipu­lacji wyborów teksto­wych, tryb ten pozwala na wykony­wanie większości normalnych poleceń i kilka dodatk­owych poleceń, na zaznac­zonym tekście.
Select
Podobne do trybu wizualnego ale jest zachow­aniem bardziej podobny do MS Windows.
Comm­and­-line
Do wprowa­dzania poleceń, podobnie jak w trybie normal mode
Ex-m­ode
Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego.

Tryb EX-MODE

Skró­t/k­ome­nda
Opis
:q
Wyjście z programu, jeśli zapisano zmiany (quit)
:q!
Bezwzg­lędne wyjście z programu
:w
Zapis (write)
:w nowa_nazwa
Zapisuje plik pod inną nazwą
:e nazwa_­pliku
Edytuje plik o podanej nazwie
:help
Pomoc programu - otwiera plik help.txt (warto zerknąć)

Tryb NORMALNY

Skró­t/k­ome­nda
Opis
h
przesu­nięcie w lewo
j
przesu­nięcie w dół
k
przesu­nięcie w górę
l
przesu­nięcie w prawo
i
przejścia w tryb INSERT
gg
przejście do pierwszej linii w pliku
G
przejście do ostatniej linii w pliku
H
przejście do pierwszej widocznej na ekranie linii (skrót od High)
M
przejście do środkowej widocznej na ekranie linii (skrót od Medium)
L
przejście do ostatniej widocznej na ekranie linii (skrót od Low)
l
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
a
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem w prawo
o
dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu insert na początku nowej linii
A
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem na koniec linii
O
dodanie nowej linii powyżej bieżącej i przejście do trybu insert w nowej linii
:
przejście w tryb comman­d-line
u
wycofanie ostatniej akcji (undo)
r
zamiana znaku pod kursorem (po wciśnięciu znaków znowu jesteśmy w trybie normal)
R
przejście w tryb replace
x
usunięcie znaku pod kursorem
dd
usunięcie bieżącej linii
dw
usunięcie od kursora do początku następnego słowa
d0
usunięcie znaków w bieżącej linii od pierwszego do kursora
^
przesu­nięcie do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
w
przejście do początku następnego wyrazu
gh
przejście do poprze­dniej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
/
rozpoc­zęcie szukania w dół (należy wpisać szukany tekst i zatwie­rdzić Enterem)
N
szukaj poprze­dniego wystąp­ienia
*
szukaj w dół słowa pod kursorem (pełnego słowa)
V
rozpoc­zęcie trybu visual z dokład­nością do znaku normal V rozpoc­zęcie trybu visual z dokład­nością do linii (zazna­czanie pełnymi liniami)
ctrl+r
ponowne wykonanie wycofanej akcji
Ctrl+d
przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w dół
Ctrl+u
przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w górę
Ctrl+f
przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w dół
Ctrl+b
przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w górę
 

Tryb COMMAN­D-LINE

Skró­t/k­ome­nda
Opis
!<S­YSC­MD>
urucho­mienie dowolnej komendy powłoki systemu.
e
ponowne otwarcie bieżącego pliku
wq
zapisanie pliku i wyjście z edycji
w
zapisanie pliku
tabnew
otwarcie nowej zakładki
tabclose
zamknięcie bieżącej zakładki

Tryb INSERT

Skró­t/k­ome­nda
Opis
esc
wyjście z trybu insert lub replace do normal
Ctrl+n
dopełn­ienie słowa do innego, występ­ującego już w pliku; szukanie w przód
Ctrl+p
dopełn­ienie słowa do innego, występ­ującego już w pliku; szukanie w tył
:digraphs
Wyświetla listę dostępnych znaków
CTRL-KD%
Analog­icznie da inny znak, w tym wypadku ten znak to: Ђ.
Ctrl-u
usunięcie ostatniego słowa
Ctrl-[ / Esc
powrót do Normal mode
Ctrl-i / Tab
wstawienie tabulacji
Ctrl-@
wstawienie ostatnio wstawi­onego tekstu
Ctrl-j / Enter
nowa linia

Tryb VISUAL

Skró­t/k­ome­nda
Opis
y
skopio­wanie do schowka (schowka edytora, nie system­owego) zaznac­zonego tekstu
d
usunięcie zaznac­zonego tekstu, wraz z kopiow­aniem do schowka
p
wklejenie skopio­wanego tekstu za kursorem
P
wklejenie skopio­wanego tekstu przed kursorem
<
po zaznac­zeniu pełnych linii zmniejsza wcięcie bloku zgodnie z ustawi­eniami Vima
>
po zaznac­zeniu pełnych linii zwiększa wcięcie bloku zgodnie z ustawi­eniami Vima
I
po zaznac­zeniu pionowym przechodzi w tryb insert celem dopisania dowolnego tekstu
x
po zaznac­zeniu pionowym usuwa zaznaczony kawałek tekstu
"­<ZN­AK>y
skopio­wanie zaznac­zonego tekstu do schowka nazwanego znakiem a-z skopio­wanie zaznac­zonego tekstu do schowka nazwanego znakiem a-z
"­<ZN­AK>P
wklejenie z nazwanego schowka przed kursorem
zf
stworzenie nowego zwinięcia dla zaznac­zonego bloku tekstu

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Biology Exam - 2 Cheat Sheet