Show Menu
Cheatography

Polecenia Linux Cheat Sheet by

SSH

ssh user@host – łączy z host jako user
ssh -p port user@host – łączy z host na porcie
port jako user
ssh-co­py-id user@host – dodaje twój klucz do host
dla user aby umożliwić logowanie bez hasła

Operacje na plikach

ls – wyświetla zawartość katalogu
ls -all – wyświetla katalog wraz z ukrytymi plikami
cd dir – zmienia katalog na dir
cd – zmienia katalog na domowy (home)
pwd – wyświetla ścieżkę do aktualnego katalogu
mkdir dir – tworzy katalog dir
rm file – usuwa plik file
rm -r dir – usuwa katalog dir
rm -f file – siłowo usuwa plik file
rm -rf dir – siłowo usuwa katalog dir *
cp file1 file2 – kopiuje plik file1 do pliku file2
cp -r dir1 dir2 – kopiuje katalog dir1 do katalogu
dir2; tworzy katalog dir2 jeżeli ten nie istnieje
mv file1 file2 – przenosi plik file1 do file2
(zmienia nazwę z file1 na file2); jeżeli file2 to
istniejący katalog, przenosi do niego plik file1
ln -s file link – tworzy łącze link do pliku file
touch file – tworzy lub uaktualnia plik file
cat > file – wypisuje do pliku file
more file – wyświetla zawartość pliku file
head file – wyświetla pierwsze 10 linijek pliku file
tail file – wyświetla ostatnie 10 linijek pliku file
tail -f file – wypisuje nowe dane z pliku file
kiedy ten rośnie, zaczynając od 10 ostatnich linii
 

Zarząd­zanie Procesami

ps – wyświetla listę aktualnie działa­jących procesów
top – wyświetla listę wszystkich działa­jących
procesów
kill pid – zabija proces o numerze pid
killall proc – zabija procesy o nazwie proc *
bg – wyświetla listę zatrzy­manych lub działa­jących w
tle procesów
fg – przywraca najnowszy proces
fg n – przywraca proces n na pierwszy plan

Informacje o systemie

date – pokazuje aktualną datę i czas
cal – pokazuje kalendarz na ten miesiąc
uptime – pokazuje czas działania komputera
w – wyświetla listę zalogo­wanych użytko­wników
whoami – wyświetla jako kto jesteś zalogowany
finger user – informacje o użytko­wniku user
uname -a – wyświetla informacje o kernelu
cat /proc/­cpuinfo – informacje o procesorze
cat /proc/­meminfo – informacje o pamięci
man command – wyświetla podręcznik do command
df – wyświetla zajętość dysku
du– wyświetla zajętość katalogu
free – wyświetla zajętość pamięci i swap
whereis app – wyświetla lokali­zację aplikacji app
which app – wyświetla która aplikacja zostanie urucho­miona
 

Prawa dostępu do plików

chmod octal file – zmienia prawa dostępu do pliku file na octal kolejno dla właści­ciela, grupy i innych
● 4 – odczyt (read)
● 2 – zapis (write)
● 1 – urucha­mianie (execute)
Przykłady:
chmod 777 – rwx dla wszystkich
chmod 755 – rwx dla właści­ciela, rx grupy i innych
Zajrzyj do man chmod po więcej opcji

Instalacja

Instalacja ze źródeł:
./conf­igure
make
sudo make install
dpkg -i pkg.deb – instaluje paczkę (Debian)
rpm -Uvh pkg.rpm – instaluje paczkę (RPM)

Sieć

ping host – pinguje host i wyświetla rezultaty
whois domain – informacje whois o domain
dig domain – informacje DNS o domenie domain
dig -x host – wyświetla informacje zwrotne o host
wget file – pobiera file
wget -c file – kontynuuje zatrzymane pobieranie

Strumienie i Filtry

Przeki­­­e­r­o­­wanie wejści­­­a­/­w­­y­­jścia:
> - Przead­­­r­e­s­­o­­wanie wyjścia.
< - Przead­­­r­e­s­­o­­wanie wejścia.
>> - Dopisuje wynik działania.
<< - Dane z wejścia, aż do napotkania wskazanego wpisu.
Przetw­­­a­r­zenie potokowe:
| - Łączy polecenia w potoku.
Filtry:
cat - Najpro­­­stszy filtr, nie wprowadza zmian.
head - Wyświetla początkową część pliku.
tail - Wyświetla końcową część pliku.
sort - Sortuje dane.
uniq - Usuwa powtar­­­z­ające się linie.
wc - Zlicza znaki.
tr - Zamienia znaki z pierwszego łańcucha w podane.
cut - Wyświetla fragmenty wierszy wejści­­­o­wych.
 

Kompresja

tar cf file.tar files – tworzy plik file.tar
zawier­ający pliki files
tar xf file.tar – wypakuje pliki z file.tar
tar czf file.t­ar.gz files – tworzy archiwum z
kompresją Gzip zawier­ające pliki files
tar xzf file.t­ar.gz – wypakuje pliki z file.t­ar.gz
tar cjf file.t­ar.bz2 – tworzy archiwum
file.t­ar.bz2 z kompresją Bzip2
tar xjf file.t­ar.bz2 – wypakuje pliki z
file.t­ar.bz2
gzip file – pakuje plik file do archiwum file.gz
gzip -d file.gz – wypakuje pliki z file.gz

Skróty

Ctrl+C – kończy aktualne polecenie
Ctrl+Z – zatrzymuje aktualne polecenie, fg
przywraca na pierwszy plan, bg na tło
Ctrl+D – kończy aktualną sesję (jak exit)
Ctrl+W – kasuje jedno słowo w aktualnej linii
Ctrl+U – kasuje całą linię
Ctrl+R – pisz aby przywołać najczę­ściej używane polecenie
!! - powtarza ostatnie polecenie
exit – kończy aktualną sesję
* używać z dużą ostroż­nością

Wyszuk­iwanie

grep pattern file – szuka pattern w pliku file
grep -r pattern dir – wyszukuje wzór pattern we wszystkich plikach w katalogu dir
command | grep pattern – wyszukuje wzór pattern w wyjściu polecenia command
locate file – znajduje wszystkie pliki o nazwie file
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by Dawid1