Show Menu
Cheatography

Polecenia Linux Cheat Sheet by

SSH

ssh user@h­ost – łączy z host jako user
ssh -p port user@h­ost – łączy z host na porcie
port jako user
ssh-­copy-id user@h­ost – dodaje twój klucz do host
dla user aby umożliwić logowanie bez hasła

Operacje na plikach

ls – wyświetla zawartość katalogu
ls -all – wyświetla katalog wraz z ukrytymi plikami
cd dir – zmienia katalog na dir
cd – zmienia katalog na domowy (home)
pwd – wyświetla ścieżkę do aktualnego katalogu
mkdir dir – tworzy katalog dir
rm file – usuwa plik file
rm -r dir – usuwa katalog dir
rm -f file – siłowo usuwa plik file
rm -rf dir – siłowo usuwa katalog dir *
cp file1 file2 – kopiuje plik file1 do pliku file2
cp -r dir1 dir2 – kopiuje katalog dir1 do katalogu
dir2; tworzy katalog dir2 jeżeli ten nie istnieje
mv file1 file2 – przenosi plik file1 do file2
(zmienia nazwę z file1 na file2); jeżeli file2 to
istniejący katalog, przenosi do niego plik file1
ln -s file link – tworzy łącze link do pliku file
touch file – tworzy lub uaktualnia plik file
cat > file – wypisuje do pliku file
more file – wyświetla zawartość pliku file
head file – wyświetla pierwsze 10 linijek pliku file
tail file – wyświetla ostatnie 10 linijek pliku file
tail -f file – wypisuje nowe dane z pliku file
kiedy ten rośnie, zaczynając od 10 ostatnich linii
 

Zarząd­zanie Procesami

ps – wyświetla listę aktualnie działa­jących procesów
top – wyświetla listę wszystkich działa­jących
procesów
kill pid – zabija proces o numerze pid
killall proc – zabija procesy o nazwie proc *
bg – wyświetla listę zatrzy­manych lub działa­jących w
tle procesów
fg – przywraca najnowszy proces
fg n – przywraca proces n na pierwszy plan

Informacje o systemie

date – pokazuje aktualną datę i czas
cal – pokazuje kalendarz na ten miesiąc
uptime – pokazuje czas działania komputera
w – wyświetla listę zalogo­wanych użytko­wników
whoami – wyświetla jako kto jesteś zalogowany
finger user – informacje o użytko­wniku user
uname -a – wyświetla informacje o kernelu
cat /proc/­cpuinfo – informacje o procesorze
cat /proc/­mem­info – informacje o pamięci
man command – wyświetla podręcznik do command
df – wyświetla zajętość dysku
du– wyświetla zajętość katalogu
free – wyświetla zajętość pamięci i swap
whereis app – wyświetla lokali­zację aplikacji app
which app – wyświetla która aplikacja zostanie urucho­miona
 

Prawa dostępu do plików

chmod octal file – zmienia prawa dostępu do pliku file na octal kolejno dla właści­ciela, grupy i innych
● 4 – odczyt (read)
● 2 – zapis (write)
● 1 – urucha­mianie (execute)
Przy­kła­dy:
chmod 777 – rwx dla wszystkich
chmod 755 – rwx dla właści­ciela, rx grupy i innych
Zajrzyj do man chmod po więcej opcji

Instalacja

Instalacja ze źródeł:
./co­nfi­gure
make
sudo make install
dpkg -i pkg.deb – instaluje paczkę (Debian)
rpm -Uvh pkg.rpm – instaluje paczkę (RPM)

Sieć

ping host – pinguje host i wyświetla rezultaty
whois domain – informacje whois o domain
dig domain – informacje DNS o domenie domain
dig -x host – wyświetla informacje zwrotne o host
wget file – pobiera file
wget -c file – kontynuuje zatrzymane pobieranie

Strumienie i Filtry

Przeki­­­e­r­o­­wanie wejści­­­a­/­w­­y­­jścia:
> - Przead­­­r­e­s­­o­­wanie wyjścia.
< - Przead­­­r­e­s­­o­­wanie wejścia.
>­> - Dopisuje wynik działania.
<< - Dane z wejścia, aż do napotkania wskazanego wpisu.
Przetw­­­a­r­zenie potokowe:
| - Łączy polecenia w potoku.
Filtry:
cat - Najpro­­­stszy filtr, nie wprowadza zmian.
head - Wyświetla początkową część pliku.
tail - Wyświetla końcową część pliku.
sort - Sortuje dane.
uniq - Usuwa powtar­­­z­ające się linie.
wc - Zlicza znaki.
tr - Zamienia znaki z pierwszego łańcucha w podane.
cut - Wyświetla fragmenty wierszy wejści­­­o­wych.
 

Kompresja

tar cf file.tar files – tworzy plik file.tar
zawier­ający pliki files
tar xf file.tar – wypakuje pliki z file.tar
tar czf file.t­ar.gz files – tworzy archiwum z
kompresją Gzip zawier­ające pliki files
tar xzf file.t­ar.gz – wypakuje pliki z file.t­ar.gz
tar cjf file.t­ar.b­z2 – tworzy archiwum
file.t­ar.bz2 z kompresją Bzip2
tar xjf file.t­ar.b­z2 – wypakuje pliki z
file.t­ar.bz2
gzip file – pakuje plik file do archiwum file.gz
gzip -d file.gz – wypakuje pliki z file.gz

Skróty

Ctrl+C – kończy aktualne polecenie
Ctrl+Z – zatrzymuje aktualne polecenie, fg
przywraca na pierwszy plan, bg na tło
Ctrl+D – kończy aktualną sesję (jak exit)
Ctrl+W – kasuje jedno słowo w aktualnej linii
Ctrl+U – kasuje całą linię
Ctrl+R – pisz aby przywołać najczę­ściej używane polecenie
!! - powtarza ostatnie polecenie
exit – kończy aktualną sesję
* używać z dużą ostroż­noś­cią

Wyszuk­iwanie

grep pattern file – szuka pattern w pliku file
grep -r pattern dir – wyszukuje wzór pattern we wszystkich plikach w katalogu dir
command | grep pattern – wyszukuje wzór pattern w wyjściu polecenia command
locate file – znajduje wszystkie pliki o nazwie file

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by Dawid1