Show Menu
Cheatography

Edytor Vi Cheat Sheet by

Edycja Tekstu

i-wsta­wianie tekstu przed kursorem (insert)
I-wsta­wianie tekstu na początku wiersza (Insert)
a-wsta­wianie tekstu za kursorem (append)
A-wsta­wianie tekstu na końcu wiersza (Append)
x-usun­ięcie znaku spod kursora
X-usun­ięcie znaku przed kursorem
r-nadp­isanie jednego znaku spod kursora (replace)
R-wpro­wad­zanie z nadpis­ywaniem (Replace)
p-wsta­wienie zawartości bufora przed kursorem (paste)
P-wsta­wienie zawartości bufora za kursorem (Paste)
o-wsta­wienie nowego wiersza poniżej bieżącego
O-wsta­wienie nowego wiersza powyżej bieżącego
u-cofn­ięcie ostatniej zmiany (undo)
J-połą­czenie dwóch wierszy (bieżącego i następ­nego)
dd-ska­sowanie bieżącego wiersza
yy-sko­pio­wanie bieżącego wiersza do bufora
y-skop­iowanie zaznac­zonego lub usuniętego fragmentu
tekstu do bufora (yank)
liczdd­-sk­aso­wanie licz wierszy licząc od bieżącego
liczyy­-sk­opi­owanie do bufora licz wierszy licząc od bieżącego
v, V,- graficzne zaznac­zanie tekstu (tylko edytor vim). 3
Ctrl-v różne tryby zaznac­zania. Zaznaczony tekst kopiujemy
do bufora poleceniem y.
U,u-na zaznac­zonym fragmencie zamiana wszystkich liter
na duże (U) lub na małe (u)
~ -na zaznac­zonym fragmencie zmiana wielkości liter
(małe na duże i duże na małe)
< > -zazna­czony fragment przesuwa w lewo lub w prawo
 

Wyszuk­iwanie

/wzorz­ec-­wys­zuk­iwanie łańcucha wzorzecw dół
?wzorz­ec-­wys­zuk­iwanie łańcucha wzorzecw górę
n-następne wystąp­ienie ostatnio wyszuk­iwanego
tekstu
N-popr­zednie wystąp­ienie ostatnio wyszuk­iwanego
tekstu
 

Przykłady użycia komend i znaczników

d0-ska­sowanie tekstu od bieżącej pozycji kursora do
początku wiersza
d$-jw. ale do końca wiersza
dG-kasuje wiersz bieżący i wszystkie wiersze poniżej
d1G-kasuje wiersz bieżący i wszystkie wiersze powyżej
d3d-kasuje 3 kolejne wiersze
y5y-sk­opi­owanie do bufora 5 kolejnych wierszy
 

Inne

Esc-pr­zejście do trybu wydawania poleceń
: -(dwuk­ropek) będąc w trybie wydawania poleceń
przejście do wiersza poleceń
:help polecenie -wyświ­etlenie pomocy na temat polecenia
:r plik -wstaw­ienie w miejscu kursora zawartości
pliku plik
:w plik -zapisanie pliku pod nową nazwą
:n plik -załad­owanie nowego pliku
:q! -wyjście bez zapisu
:q -wyjście (pod warunkiem, że zmiany w
pliku są zapisane)
:wq -zapisanie zmian i wyjście
:x lub ZZ -to samo co :wq
:set number -wyświ­etlenie numerów wierszy
:set nonumber -wygas­zenie numerów wierszy
:set all -wypisuje wszystkie możliwe do
ustawienia zmienne

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Dawid1