Show Menu
Cheatography

Podstawowe polecenia Linuksa Cheat Sheet by

Podstawowe polecenia Linuksa

Pomoc

man
Pokazuje nam pomoc do danego polecenia
help
Wyświetla nam wszystkie polecenia w Linuxie

Polecenia dotyczace katalogow i plikow

ls
Wyświetla zawartośc katalogów w formie listy.
cd
Pozwala na zmiane katalogów
mkdir
Tworzy nowy katalog.
rmdir
Usuwa katalogi.
rm
Usuwa pliki.
mv
Przenosi oraz umożliwia zmiane nazwy.
rmdir
Usuwa katalog.
mvdir
Przenosi oraz umożliwia zmiane nazwy katalogu.
touch
Tworzy pliki.
cp
Kopiuje pliki i katalogi.

Wyszuk­iwanie

find
przesz­uki­wanie struktury katalogów systemu w poszuk­iwaniu plików
whereis
wyświetla nformacje o pełnej ścieżce do pliku oraz lokali­zacja pliku z pomocą systemową dla wyszuk­iwanego programu
locate
yszukuje pliki, podając listę plików ze ścieżkami, których nazwa zostanie dopasowana do podanego jako argument wywołania wzorca
 

Polecenia zwiazane u uzytko­wnikami

adduser
Dodajemy nowego użytko­­wnika
newgrp
Dodajemy nową grupę
passwd
Zmieniamy hasła
who
Sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany
ruser
Wyświetla użytko­­wników pracuj­­ących w systemie
su
Zmieniamy się w innego użytko­­wnika

Prawo dostepu

chmod
Zmienia prawa dostępu dla wybranego pliku lub katalogu.
r lub 4
Prawo odczytu
w lub 2
Prawo zapisu
x lub 1
Prawo wykonania
ls -l
Daje możliwość prawdzenia praw dostepu dla plików i katalogów znajdu­­jacych się w wybranym katalogu.
chown
Polecenie pozwal­­ające na zmiane właści­­ciela.
chgrp
Polecenie pozwal­­ające na zmianę grupy dla danego pliku lub katalogu.
 

Procesy

ps
pokazuje nam jakie procesy są aktualnie wykonywane
kill
zamyka procesy
top
Wyświetla aktualną liczbę aktualną liczbę użytko­wników w systemie, liczbe procesów, obciążenie procesora i informację nt. dostępnej pamięci w systemie

Filtry

grep
Przesz­­ukuje dane pochodzące ze standa­­rd­owego wejścia lub pliki wyszcz­­eg­ó­l­nione na liście plików.
uniq
Umożliwia usunięcie powtar­­za­j­ących sie, sąsiad­­uj­ących linii danych wejści­­owych.
sort
Służy do sortowania danych wejści­­owych, które domyslnie sortowanie są leksyk­­og­r­a­fi­­czne. Sortowanie danych odbywa sie liniami.
wc
Zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejści­­owych. Standa­­rdowo sa wyświe­­tlane 3 wartości.
tail
Wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­owych otrzym­­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standa­­rdowo wyświe­­tlane jest 10 ostatnich linii.
cat
Najpro­­stszy filtr. Nie wprowadza zmian.
head
Wyświetla poczatkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­­owych otrzym­­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. standa­­rdowo wyświe­­tlane jest 10 pierwszych linii.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet