Show Menu
Cheatography

Komendy CMD Cheat Sheet by

Komendy CMD

Pliki i katalogi, dyski

ATTRIB
Atrybuty pliku
CHKDSK
Sprawd­zanie stanu dysku
CD
Zmiana katalogu
DIR
Listowanie plików i katalogów w folderze
COMP
Porównanie zawartości plików
COPY
Kopiowanie plików
DISKCOPY
Kopiowanie zawartości dyskietek między sobą
ERASE
Usuwanie plików lub folderów
CIPHER
Szyfro­wanie plików
CLEANMGR
Oczysz­czanie dysku
DEFARG
Defrag­men­tacja dysku
DISKPART
Zarząd­zanie dyskami i partycjami
FORMAT
Format­owanie dysku
FIND
Szukanie ciągu znaków w pliku
MKDIR
Tworzenie katalogu
MOVE
Przeno­szenie plików i folderów
RENAME
Zmiana nazwy
REPLACE
Zastęp­owanie plików
RMDIR
Kasowanie katalogu
LABEL
Zmiana etykiety woluminu
RECOVER
Odzysk­iwanie danych
ROBOCOPY
Zaawan­sowane kopiowanie
TREE
Wyświe­tlanie struktury katalogów
XCOPY
Kopiowanie plików i katalogów
 

Zarzad­zanie systemem

BOOTCFG
Konfig­uracja BOOT.INI
CONTROL
Panel sterowania
CALL
Wywoły­wanie programu
CSCRIPT
Host skryptów Windows
DATE
Ustawienia daty
DEBUG
Testowanie narzędzi
DRIVER­QUERY
Lista sterow­ników
DXDIAG
Diagno­styka DirectX
GPRESULT
Wyświe­tlanie zasad użytko­wników
GPUDATE
Odświe­żanie zasad grupy
LOGMAN
Dziennik zdarzeń i alertów
LPR
Żądanie drukowania do drukarki sieciowej
PAUSE
Zawiesza działanie programu
PERFMON
Monitoring wydajności komputera
REG
Działania na rejestrze Windows
SHUTDOWN
Zamykanie systemu
START
Urucha­mianie programu, pliku
SYSTEMINFO
Podstawowe informacje o konfig­uracji
TASKKILL
Ubijanie procesu
TASKLIST
Lista procesów
TIME
Ustawienia czasu
VER
Wersja systemu
VERIFIER
Weryfi­kacja sterow­ników
 

Inne polecenia

FTP
Klient FTP
HOSTNAME
Wyświetla nazwę hosta
NET
Usługi sieciowe
IPCONFIG
Informacje o adresach IP
CALC
Kalkulator
CLS
Czyszc­zenie ekranu
COLOR
Zmiana koloru konsoli
EXIT
Zamykanie CMD
HELP
Pomoc
NETSTAT
Statystyka połączeń TCP/IP
PING
Testowanie połączenia z serwerem
RSH
Wykony­wanie zdalnych poleceń
TFTP
Klient TFTP
TELNET
Klient telnet
NOTEPAD
Notatnik
WRITE
Wordpad
WINMINE
Saper
WINCHAT
Czat w sieci lan
GOTO
Przejście do etykiety w programie wsadowym
IF
Instrukcje warunkowe
FOR
Wykony­wanie dla wszystkich obiektów ze zbioru
DEBUG
Testowanie narzędzi
PROMPT
Zmiana tekstu zgłoszenia
UTILMAN
Menedżer narzędzi
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Enumeration Cheat Sheet
     Windows Terminal Cheat Sheet