Show Menu
Cheatography

Komendy CMD Cheat Sheet by

Komendy CMD

Pliki i katalogi, dyski

ATTRIB
Atrybuty pliku
CHKDSK
Sprawd­zanie stanu dysku
CD
Zmiana katalogu
DIR
Listowanie plików i katalogów w folderze
COMP
Porównanie zawartości plików
COPY
Kopiowanie plików
DISKCOPY
Kopiowanie zawartości dyskietek między sobą
ERASE
Usuwanie plików lub folderów
CIPHER
Szyfro­wanie plików
CLEANMGR
Oczysz­czanie dysku
DEFARG
Defrag­men­tacja dysku
DISKPART
Zarząd­zanie dyskami i partycjami
FORMAT
Format­owanie dysku
FIND
Szukanie ciągu znaków w pliku
MKDIR
Tworzenie katalogu
MOVE
Przeno­szenie plików i folderów
RENAME
Zmiana nazwy
REPLACE
Zastęp­owanie plików
RMDIR
Kasowanie katalogu
LABEL
Zmiana etykiety woluminu
RECOVER
Odzysk­iwanie danych
ROBOCOPY
Zaawan­sowane kopiowanie
TREE
Wyświe­tlanie struktury katalogów
XCOPY
Kopiowanie plików i katalogów
 

Zarzad­zanie systemem

BOOTCFG
Konfig­uracja BOOT.INI
CONTROL
Panel sterowania
CALL
Wywoły­wanie programu
CSCRIPT
Host skryptów Windows
DATE
Ustawienia daty
DEBUG
Testowanie narzędzi
DRIVER­QUERY
Lista sterow­ników
DXDIAG
Diagno­styka DirectX
GPRESULT
Wyświe­tlanie zasad użytko­wników
GPUDATE
Odświe­żanie zasad grupy
LOGMAN
Dziennik zdarzeń i alertów
LPR
Żądanie drukowania do drukarki sieciowej
PAUSE
Zawiesza działanie programu
PERFMON
Monitoring wydajności komputera
REG
Działania na rejestrze Windows
SHUTDOWN
Zamykanie systemu
START
Urucha­mianie programu, pliku
SYSTEMINFO
Podstawowe informacje o konfig­uracji
TASKKILL
Ubijanie procesu
TASKLIST
Lista procesów
TIME
Ustawienia czasu
VER
Wersja systemu
VERIFIER
Weryfi­kacja sterow­ników
 

Inne polecenia

FTP
Klient FTP
HOSTNAME
Wyświetla nazwę hosta
NET
Usługi sieciowe
IPCONFIG
Informacje o adresach IP
CALC
Kalkulator
CLS
Czyszc­zenie ekranu
COLOR
Zmiana koloru konsoli
EXIT
Zamykanie CMD
HELP
Pomoc
NETSTAT
Statystyka połączeń TCP/IP
PING
Testowanie połączenia z serwerem
RSH
Wykony­wanie zdalnych poleceń
TFTP
Klient TFTP
TELNET
Klient telnet
NOTEPAD
Notatnik
WRITE
Wordpad
WINMINE
Saper
WINCHAT
Czat w sieci lan
GOTO
Przejście do etykiety w programie wsadowym
IF
Instrukcje warunkowe
FOR
Wykony­wanie dla wszystkich obiektów ze zbioru
DEBUG
Testowanie narzędzi
PROMPT
Zmiana tekstu zgłoszenia
UTILMAN
Menedżer narzędzi
           

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Windows Terminal Cheat Sheet