Show Menu
Cheatography

Pomoc dla Linuxa. Cheat Sheet by

Zbiór przydatnych poleceń.

Pomoc systemowa.

man nazwa polecenia
Pomoc dla polecenia.

Pliki i katalogi

ls
Zawartość katalogu.
dir
Okrojone ls, pochodzi z DOS-a.
pwd
Katalog w którym się znajdu­jemy.
cd
Wchodzimy do katalogu.
cd ..
Powrót do poprze­dniego katalogu.
rmdir
Usuwa katalog.
mkdir
Nowy katalog.
cat
Edytowanie plików.
rm
Usuwanie pliku.
mv
Przeno­szenie pliku lub zmiana nazwy.
cp
Kopiowanie pliku.

Wyszuk­iwanie plikow i katalogow

whereis
Podaje ścieżkę pliku.
find
Wyszuk­iwanie plików.

Polecenia dla uzytko­wniow

passwd
Zmiana hasła użytko­wnika.
id
Sprawd­zanie numeru identy­fik­acy­jnego.
who lub finger
Informacje o zalogo­wanych użytko­wni­kach.
logout
Wylogo­wanie z systemu.
adduser
Dodawanie użytko­wika.
newgrp
Nowa grupa.
chmod
Zarząd­zanie uprawn­ien­iami.
chown
Zmiana właści­ciela pliku.

Zarzad­zanie procesami

ps
Lista procesów.
kill
Przerwanie pracy procesu.
killall
Zatrzy­manie wszytskich procesów o podanej nazwie.
renice
Priorytety procesów.
 

Filtry strumienie potoki

Przeki­ero­wanie wejści­a/w­yjścia:
>
Przead­res­owanie wyjścia.
<
Przead­res­owanie wejścia.
>>
Dopisuje wynik działania.
<<
Dane z wejścia, aż do napotkania wskazanego wpisu.
Przetw­arzenie potokowe:
|
Łączy polecenia w potoku.
Filtry:
cat
Najpro­stszy filtr, nie wprowadza zmian.
head
Wyświetla początkową część pliku.
tail
Wyświetla końcową część pliku.
sort
Sortuje dane.
uniq
Usuwa powtar­zające się linie.
wc
Zlicza znaki.
tr
Zamienia znaki z pierwszego łańcucha w podane.
cut
Wyświetla fragmenty wierszy wejści­owych.
grep
Wyszukuje dane w pliku.

Grep zaawan­sowany

Przełą­czniki:
-c
Liczba odszuk­anych wyrażeń.
-i
Ignoruje wielkość liter.
-v
Linie NIE zawier­ające podanego wzorca.
-n
Numery linii zawier­ających wzorzec.
-h
Pomija nazwy plików.
-r
Wyszuk­iwanie rekure­ncyjne.
-l
Pokazuje nazwy plików zawier­ające wzorzec.
Wyrażenia regularne:
.
Dowolny znak.
[a,b,c]
Jeden ze znaków (a, b lub c)
[a-z]
Jeden ze znaków z podanego zbioru.
[^0-9]
Dopełn­ienie podanego zbioru.
^
Reprez­entuje początek linii.
$
Reprez­entuje koniec linii.
 

Partyc­jon­owanie.

fdisk
Uruchamia program do partyc­jon­owania fdisk.
a
Określenie partycji startowej.
d
Usunięcie partycji.
n
Nowa partycja.
w
Zakońc­zenie z zapisaniem zmian.
v
Weryfi­kacjia popraw­ności partycji.
z
Dodatkowe komendy.
p
Wydruk tablicy partycji.

Autorzy

Martyna Marszałek
Mateusz Jędrzejak
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Linux Command Line Cheat Sheet